Tájékoztató az ajánlószelvényekről és az ajánlás folyamatáról

Helyi Választási Iroda

V e z e t ő j é t ő l

4544 Nyírkarász, Fő út 21. sz.

Tel: 45/495-001

Fax: 45/595-100
22-19/2010.

T Á J É K O Z T A T Ó

Az ajánlószelvényekről és az ajánlás folyamatáról

Tisztelt Választópolgárok!

Az ajánlószelvényekről és az ajánlás folyamatáról a választási eljárásról szóló módosított 1997. évi C. törvény 46-48 §-ai tartalmaznak előírásokat.

A fenti rendelkezések értelmében az értesítő és az ajánlószelvények kiküldéséről a HVI Vezetője gondoskodik. Az a választópolgár aki nem kapta meg az értesítőt és az ajánlószelvényt a Helyi Választási Irodától igényelheti.

Jelöltet ajánlani ajánlószelvényen lehet. Az ajánlás nem vonható vissza. Az ajánlószelvényen jelöltet ajánlani a kitöltött ajánlószelvénynek a jelölt, illetőleg a jelölő szervezet képviselője részére történő átadásával lehet. Az ajánlás során az ajánló választópolgár az ajánló szelvényre rávezeti családi és utónevét, lakcímét, személyi azonosítóját, az ajánlott személy családi és utónevét, a jelölő szervezet nevét, illetőleg a független jelölés tényét. Az ajánlószelvényt az ajánló választópolgár saját kezűleg aláírja. Az ajánlás érvényességének és hitelességének elengedhetetlen feltétele a saját kezű aláírás. A többi adat az ajánló választópolgár jelenlétében másképp is rávezethető az ajánló szelvényre.

Nem gyűjthető ajánlószelvény:

–         munkahelyen munkaidőben vagy munkaviszonyból, illetőleg munkavégzésre irányuló más jogviszonyból fakadó munkavégzési kötelezettség teljesítése közben,

–         a Magyar Honvédségnél és a rendvédelmi szerveknél szolgálati viszonyban lévő személytől a szolgálati helyen vagy szolgálati feladat teljesítése közben,

–         tömegközlekedési eszközön,

–         állami és helyi önkormányzati szervek hivatali helyiségében.

Az ajánlásáért az ajánlónak vagy rá tekintettel másnak előnyt adni vagy ígérni, valamint az ajánlásért előnyt kérni, illetőleg előnyt vagy annak ígéretét elfogadni tilos.

Érvénytelen az az ajánlás, amelyet:

–         nem a hivatalos ajánlószelvényen adtak le,

–         nem a törvény által előírtak szerint (1997. évi C. törvény 47. § (2) bek.) kitöltött ajánlószelvényen adtak le,

–         az ajánlási szabályok megsértésével gyűjtöttek.

Aki ugyanazt a jelöltet többször ajánlotta annak valamennyi ajánlása érvénytelen. Aki több jelöltet is ajánlott annak valamennyi ajánlása érvénytelen.

Az ajánlásokat a Helyi Választási Bizottság ellenőrzi. A Helyi Választási Bizottság visszautasítja a jelölt nyilvántartásba vételét, ha a jelölés a törvényes feltételeknek nem felel meg, vagy a jelölt a törvényben előírt nyilatkozatait nem tette meg.

Az ajánlószelvényekről másolatot készíteni tilos!

Nyírkarász, 2010. augusztus 18.

Kovácsné Rutkai Katalin

HVI Vezető