Ágak zavarják a vezetékeket

Az E.ON Tiszántúli Áramhálózati Zrt. Közleménye

Az E.ON Tiszántúli Áramhálózati Zártkörűen Működő Részvénytársaság (Debrecen, Kossuth út 41.) felkéri az ellátási területén lévő ingatlantulajdonosokat és kezelőket a településen (kül- és belterületen egyaránt) meglévő kisfeszültségű, középfeszültségű és nagyfeszültségű villamoshálózatok vezetékei mentén,a  biztonsági övezeten belüli fák, bokrok, magasabb növényzet (akár élő, akár elszáradt, gondozott vagy gondozatlan) eltávolítására, gallyazásának elvégzésére.

Jelen felhívást a villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény (rövidítve: VET) 124.§ d) pontja, 133.§ (3) bekezdése, 137. §-a, illetve a villamosmű biztonsági övezetéről szóló 122/2004. (X.15.) GKM rendelet alapján tesszük közzé.

A föld feletti csupasz vezeték biztonsági övezetének terjedelme:

1 kV névleges feszültségszintig: a szélső vezetőtől oldalirányban 1-1 méter. 1-35 kV névleges feszültségszint között: a szélső vezetőtől oldalirányban 5-5 méter, de a vezeték azon szakaszán, amely belterületre és fokozott biztonságra vonatkozó előírásainak megtartásával létesült 2,5-2,5 méter. 100-200 kV névleges feszültségszint között: a szélső vezetőktől oldalirányban mért 13-13 méter. A hálózatok biztonsági övezetében a tilalmakat, korlátozásokat és a végezhető tevékenységeket a 122/2004. (X.15.) GKM rendelet 11.§.14.§ 16.§ szabályozza.

A biztonsági övezet környezetében lévő fák, bokrok ágait az ingatlan tulajdonosa (kezelője) köteles rendszeresen eltávolítani, ha azok a szabadvezeték biztonsági övezet határát, illetőleg az adott feszültségű vezetékre vonatkozó veszélyzóna határát elérik.

A biztonsági övezetben csak olyan gyümölcs-, vagy egyéb fa telepíthető, illetve akkor hagyható meg, ha végleges kifejlett állapotában fa vagy növényzet esetében 100-200 kV névleges feszültség között 3 méternél; 1-35 kV névleges feszültség között 2 méternél; kisfeszültségnél 1,25 méternél jobban annak legkedvezőtlenebb helyzetében sem közelíti meg az áramvezetőt.

Kérjük, hogy felelősségüket átérezve, a fenti rendeletben előírt kötelezettségüknek tegyenek eleget!


Vezetékeink által érintett ingatlanjaikon mérjék fel, hogy hol nem felelnek meg a fák, bokrok a jogszabályi előírásoknak, és tegyék meg a szükséges intézkedéseket vagy a gallyazásra, vagy a fák kivágására, alacsonyabb növésű fák telepítésére! Amennyiben szakmai segítségre, egyeztetésre van igény, úgy szakembereink állnak rendelkezésre:

Kérjük, hogy az élet- és vagyonbiztonság megtartása érdekében ne kezdjék el a munkát mindaddig, amíg nem egyeztették az elvégzendő feladatokat és azok végrehajtási feltételeit az E.ON Tiszántúli Áramhálózati Zrt. Területileg illetékes szervezeti egységével!

E.ON Tiszántúli Áramhálózati Zrt., Nyíregyházi Hálózati Régió

4024 Debrecen, Kossuth út 41.

Területgazda: Györfi János

Tel: 30/378-2118; 42/523-138

Fax: 06-42/420-627

Az egyeztetésen és azt követő organizációs bejáráson tisztázni és írásban rögzíteni kell a növényzet eltávolítási munkáihoz kapcsolódó minden jogi, anyagi, szakmai és biztonsági feltételt. A 122/2004. (X.15.) GKM rendelet 16.§ (6) bekezdés szerint fadöntés, favágás során a fa, vagy annak részei az áramvezetőket az előírt távolságnál jobban nem közelíthetik meg.

Az organizációs bejáráson a villamos hálózat üzemeltetéséért felelős területgazda, vagy nagyfeszültségű vezetékeknél vonalgazda meghatározza a veszélymentes munkavégzéshez szükséges feltételeket.

Ezek közül az élet védelme érdekében kiemelten fontos a feszültségmentesítés és a szakfelügyelet, melyet társaságunk saját költségén biztosít!

Felhívjuk a tulajdonosok (kezelők) figyelmét, hogy a szükséges feszültségmentesítés elmaradása miatt bekövetkezett balesetekért, károkért felelősséget nem vállalunk!

Amennyiben az ingatlan tulajdonosa (kezelője) a felhívás megjelenésétől számított 15 munkanapon belül nem jelenti be társaságunk illetékes régióközpontjánál, hogy a gallyazást elvégzi, a 16. munkanaptól kezdődően társaságunkkal szerződéses jogviszonyban álló vállalkozók kezdik meg a növényzet eltávolítását és gallyazását. A vonatkozó jogszabályok értelmében a munkák elvégzését az ingatlantulajdonos (kezelő) tűrni köteles.

Felhívjuk a figyelmüket, hogy amennyiben a területtulajdonosok nem végzik el a fenti rendelet által meghatározott gallyazási tevékenységeket, úgy társaságunk minden olyan fát, bokrot, növényzetet eltávolít vezetékeinek biztonsági övezetéből, amelyek nem felelnek meg a rendelet követelményeinek. Ezen munkálatok csak a biztonsági övezet nagyságát veszik figyelembe, a kertészeti, növényvédelmi és esztétikai érdekeket nem.

Tájékoztatjuk a tisztelt tulajdonosokat, hogy a jogszabályok által rájuk rótt, de általuk el nem végzett munkálatok igazolt költségeit társaságunk utólagosan velük megtérítteti.

Az eltávolított növényi részek, kivágott fa, gally a terület tulajdonosát, kezelőjét illetik, azok társaságunk részéről történő elszállításához a tulajdonos, kezelő írásbeli hozzájárulása szükséges.

E.ON Tiszántúli Áramhálózati Zrt.