Felszólítás közterület tisztán tartására

Közterületen az 1991. évi XX. törvény határozza meg a kezelés, tisztántartás szabályait. A végrehajtást szolgáló jogszabály – az 1/1986. (II. 21.) ÉVM-EüM rendelet – előírásai feladatokat határoznak meg az ingatlantulajdonosra vonatkozóan is:

A köztisztasággal és a települési szilárd hulladékkal összefüggő tevékenységekről szóló 1/1986. (II.21.) ÉVM-EüM együttes rendelet 6. § szerint:

„(1) Ha a jogszabály eltérően nem rendelkezik, a tulajdonos köteles gondoskodni

a) az ingatlan előtti járdaszakasz (járda hiányában egy méter széles területsáv, illetőleg ha a járda mellett zöldsáv is van, az úttestig terjedő teljes terület),

b) a járdaszakasz melletti nyílt árok és ennek műtárgyai, továbbá

c) tömbtelken a külön tulajdonban álló egyes épületek gyalogos megközelítésére és körüljárására szolgáló terület tisztán tartásáról, a csapadékvíz zavartalan lefolyását akadályozó anyagok és más hulladékok eltávolításáról.

(2) Az országos közutak belterületi szakaszainak tisztán tartása az utakról szóló jogszabályok vonatkozó rendelkezéseinek megfelelően történik.

(4) A szórakoztató-, vendéglátó- és árusító helyek, üzletek előtti járdaszakaszt a nyilvántartás ideje alatt – ettől eltérő megállapodás kivételével – a használó köteles tisztán tartani és a hulladékot eltávolítani.

(5) A közterület rendeltetésétől eltérő célra (árusítás, építési-szerelési munka stb. céljára) történő használata esetén a használattal érintett terület közvetlen környezetét a használó köteles tisztán tartani.”

A jogszabály szerint tulajdonos köteles gondoskodni az ingatlan előtti járda, a járda melletti nyílt árok és ennek műtárgyai tisztántartásáról, a csapadékvíz zavartalan lefolyását akadályozó anyagok és más hulladékok eltávolításáról.

Felszólítom, hogy a jogszabályi kötelezettségének haladéktalanul tegyen eleget minden lakos, és az előírásoknak megfelelően az ingatlantulajdonával érintett járdaszakasz síkosság- és csúszásmentesítéséről gondoskodni szíveskedjen, a havat távolítsa el, a csapadék lefolyását biztosítsa!

A jogszabály be nem tartása eljárás kezdeményezését vonja maga után, illetve az esetleges balesetek és károk bekövetkezése tárgyában, az ingatlantulajdonos büntetőeljárás megindításával és kártérítési felelősséggel számolhat!

Nyírkarász, 2014. január 27.

 

                                                                                                        Félegyházi Gábor

                                                                                                           polgármester