Hirdetmény általános iskola első évfolyamára történő beiratkozásról

Értesítjük az érintett szülőket, hogy a 2014/2015. tanévre történő általános iskolai beíratásokra az alábbi időpontokban kerül sor:

2014. április 28 – 30. (hétfő, kedd, szerda)

8.00 órától 18.00 óráig

Tanköteles-2008. augusztus 31-ig született- gyermekét a szülő köteles a lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye szerinti illetékes vagy a választott iskola első évfolyamára beíratni.

Az első évfolyamra történő beíratáskor a gyermek személyazonosítására alkalmas, a gyermek nevére kiállított személyi azonosító és a lakcímet igazoló hatósági igazolványt és az iskolába lépéshez szükséges fejlettség elérését tanúsító igazolást kell bemutatni.

Az érintett általános iskola intézményvezetője tanulói jogviszonyról szóló döntését írásban a beiratkozástól számított 21 napon belül köteles meghozni. A gyermek szülője/törvényes képviselője a tanulói jogviszonyról szóló döntés ellen a határozat kézhezvételtől számított 15 napon belül jogorvoslattal élhet az általános iskola fenntartója felé. A Klebelsberg Intézményfenntartó Központ fenntartásában lévő általános iskola esetében a jogorvoslatra vonatkozó kérelmet az intézmény székhelye szerinti illetékes tankerületi igazgatóhoz kell benyújtani.

 Felhívás

Hirdetmény