Hirdetmény értékesítésről

Nyírkarász Község Önkormányzata a …/2014. (IV.30.) számú határozata alapján, ajánlattételi eljárás keretében értékesíteni kívánja a tulajdonát képező következő külterületi ingatlant:

Nyírkarász   2032 hrsz.   1244 m2 zártkert

                        2033 hrsz.     655 m2zártkert

                        2034 hrsz.   2003 m2zártkert

                        2037 hrsz.     550 m2zártkert

                        2038 hrsz.    575 m2zártkert

                        2039 hrsz.    716 m2zártkert

                        2040 hrsz.  1730 m2zártkert

Az önkormányzat a kikötött minimum vételárat 10.000,-Ft/aranykorona  összegben állapítja meg.

Az ajánlattétel nyertese, a legmagasabb vételárat kínáló és egy-összegben kifizető pályázó. A pályázat eredménytelen, ha az ajánlati ár nem éri el az irányárat.

A pályázat benyújtásnak kezdő időpontja:      2014. május 1.

A pályázat benyújtásnak befejező határideje: 2014. május 31.

A pályázatokat zárt borítékban kell benyújtani Nyírkarász Községi Önkormányzat jegyzőjéhez a nyírkarászi községházán (4544 Nyírkarász, Fő út 21.sz.) – bővebb felvilágosítás ugyanitt, vagy a 20/590-4771. telefonszámon kérhető.

A pályázatok bontása és elbírálása a benyújtás befejező határidejétől számított soron következő képviselő-testületi ülésen történik.

A pályázat alapján létrejövő adásvételi szerződés elkészíttetése a vevő feladata, és az ezzel kapcsolatban felmerült költség a vevőt terheli.

Az adásvételi szerződés elkészíttetésének és a vételár egy összegben való kifizetésének végső határideje, a pályázati ajánlat(ok) elbírálásától számított 15 nap. A határidő elmulasztása jogvesztő. A pályázat eredménytelen, ha ajánlat nem érkezik, ha az ajánlati ár nem éri el az irányárat, illetve ha a beérkezett ajánlat(ok) nem értékelhető(k).

Nyírkarász, 2014. április 30.

 

                                                                                                Félegyházi Gábor

                                                                                                    polgármester