Pályázati kiírás

Nyírkarász Község Polgármestere

a „Közszolgálati tisztviselőkről szóló” 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján

pályázatot hirdet

Nyírkarászi Polgármesteri Hivatal

Jegyző

munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozatlan időre szól.

A munkavégzés helye:

Szabolcs-Szatmár-Bereg megye, 4544 Nyírkarász, Fő út 21.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

A Nyírkarászi Polgármesteri Hivatal vezetése, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény és más jogszabályok által a jegyző feladat- és hatáskörében utalt tevékenységek ellátása.

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a „Közszolgálati tisztviselők jogállásáról szóló” 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

§         Magyar állampolgárság,

§         Cselekvőképesség,

§         Büntetlen előélet,

§         Főiskola,

§         Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

§         Igazgatásszervező vagy állam- és jogtudományi doktori képesítés, vagy okleveles közigazgatási menedzser szakképesítés, és jogi vagy közigazgatási szakvizsga, vagy a KTK által a teljes körűen közigazgatási jellegűnek minősített tudományos fokozat alapján adott mentesítés, a közigazgatási szakvizsgával nem rendelkező pályázó 2011. évi CXCIX. tv. 247. § (4) bekezdése alapján akkor nevezhető ki, ha a kinevezéstől számított egy éven belül jogi vagy közigazgatási szakvizsgát szerezi

§         A képviselő-testület a 2011. évi CXCIX tv. 247 § (2) a) pontja alapján felmentést adhat az (1) bekezdés a) pontjában foglalt igazgatásszervezői vagy állam- és jogtudományi doktori képesítés vagy az okleveles közigazgatási menedzser szakképesítés alól annak a személynek, aki az előírt képesítés megszerzésére irányuló tanulmányait a kinevezéstől számított két éven belül befejezi. A felmentés időtartamának eredménytelen eltelte esetén a jegyző közszolgálati jogviszonya megszűnik.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

§         Önkormányzatnál szerzett legalább 1 éves közigazgatási, valamint vezetői gyakorlat.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

§         Iskolai végzettséget, képesítést igazoló bizonyítványok másolata

§         Szakmai gyakorlat igazolása

§         A 45/2012. (III.20.) Korm. rendelet 1. sz. melléklete szerinti részletes szakmai önéletrajz

§         Motivációs levél, mely kitér a jegyzői beosztással kapcsolatos szakmai, vezetői elképzelésekre

§         3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, vagy az erkölcsi bizonyítvány megkéréséről szóló postai feladószelvény másolata

§         Nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a pályázati anyagának tartalmát és személyes adatait a pályázati elbírálásban megismerhetik, kezelhetik

§         Nyilatkozat, hogy nem áll fegyelmi büntetés hatálya alatt

§         Összeférhetetlenségi nyilatkozat

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2014. szeptember 3. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2014. augusztus 15.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Félegyházi Gábor nyújt, a 45/610-126 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

§         Postai úton, a pályázatnak a Nyírkarászi Polgármesteri Hivatal címére történő megküldésével (4544 Nyírkarász, Fő út 21. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 1015/2014 , valamint a munkakör megnevezését: Jegyző.

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

Képviselő-testületi egyeztetést követően a döntés polgármesteri hatáskörben történik. A pályázat kiírója fenntartja a jogot, hogy a pályázatot eredménytelennek nyilvánítsa.

A pályázat elbírálásának határideje: 2014. augusztus 30.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

§         www.nyirkarasz.hu – 2014. július 14.

§         A Nyírkarászi Polgármesteri Hivatal Hirdetőtáblája – 2014. július 14.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.nyirkarasz.hu honlapon szerezhet.