Újra lehet igényelni a szerzési és átalakítási támogatást

Tájékoztató

a személygépkocsi szerzési és átalakítás támogatás igényléséhez

A súlyos mozgáskorlátozott személyek közlekedési kedvezményeit 2011. július 2. napjától a súlyos mozgáskorlátozott személyek közlekedési kedvezményeiről szóló 102/2011. (VI.29.) Korm. rendelet (továbbiakban: R) szabályozza.

Beküldési határidő: 2012. szeptember 30!

2011. július 2. napjától kizárólag az R. szabályai szerint állapítható meg gépkocsi szerzési és átalakítás támogatás.

A közlekedési kedvezmények keretében a korábbi évekhez hasonlóan szerzési és átalakítási támogatás igényelhető, annak formája, mértéke és a jogosultság feltételei azonban jelentősen megváltoztak.

I. A személygépkocsi szerzési támogatás

Az R. 4. § (1) bekezdés

a) a súlyos mozgáskorlátozott, illetve egyéb fogyatékossággal élő személy esetén a közúti járművek műszaki megvizsgálásáról szóló rendelet értelmében új járműnek minősülő személygépkocsi; vagy

b) a súlyos mozgáskorlátozott, illetve egyéb fogyatékossággal élő személy esetén újnak nem minősülő, de legfeljebb öt éve forgalomba helyezett személygépkocsi; vagy

c) súlyos mozgáskorlátozott személy esetén segédmotoros kerékpárnak minősülő, három- vagy négykerekű jármű; kivéve a quad, vagy

d) súlyos mozgáskorlátozott személy esetén járműnek nem minősülő, sík úton önerejéből 10 km/óra sebességnél gyorsabban haladni nem képes gépi meghajtású kerekesszék

szerzésére felhasználható, a vételár megtérítéséhez nyújtott hozzájárulás.

A személygépkocsi szerzési támogatás mértéke új gépjármű vásárlása esetén 900 000 forint, a fentiekben felsorolt minden további esetben a vételár 60%-a, de legfeljebb 600 000 forint.

Az R. 4. § (1) bekezdés a)-b) pontja szerinti esetben a pályáztatási eljárás útján kiválasztott, finanszírozási tevékenységgel foglalkozó, a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 1996. évi CXII. törvény szerinti pénzügyi szolgáltatást nyújtó szervezettel (a továbbiakban: finanszírozó szervezet) kötött kölcsönszerződés keretében történik.

Az R. 7.§ (3) bekezdésének f) pontja szerint a 4. § (1) bekezdés a)-b) pontja szerinti esetben a súlyos mozgáskorlátozott, illetve az egyéb fogyatékossággal élő személy nyilatkozatát arról, hogy a 9. § (1) bekezdés a) pontja szerinti szerződés megkötését vállalja.

Az R. 9/A. §-a alapján kiírt pályázatot a Széchenyi Bank vezette Széchenyi/Suzuki Konzorcium nyerte meg. A nyertes pályázó ajánlata szerint a szerzési támogatás felhasználásával vásárolható új gépjármű a Suzuki Swift 1,2 GLX típusú, illetve a Suzuki SX4 típusú személygépkocsi.  Használt gépjárművek vásárlásának támogatása esetén a szerzési támogatás a gépjármű típusának megkötése nélkül felhasználható, az R. 4. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározottaknak megfelelően.

A finanszírozó szervezet a támogatásra jogosult személyekkel egyéni finanszírozási szerződést köt, melyben meghatározásra kerül majd a havi törlesztő részlet is, melynek összege függ a támogatott által vállalt saját erő mértékétől is.

További információt található a www.lehetosegauto.hu honlapon.

A segédmotoros kerékpárnak minősülő, három- vagy négykerekű jármű, illetve a járműnek nem minősülő, sík úton önerejéből 10 km/óra sebességnél gyorsabban haladni nem képes gépi meghajtású kerekesszék vásárlása esetén a szociális és gyámhivatal a megállapító határozat jogerőre emelkedését követő 15 napon belül utalványt állít ki a jogosult részére, melynek érvényességi ideje hat hónap. A jármű, illetve a kerekesszék kizárólag az utalvány kiállítását követően vásárolható meg.

Az utalvány a belföldi kereskedelmi forgalomban járművek, illetve gyógyászati segédeszközök értékesítésével foglalkozó, adószámmal rendelkező kereskedőnél, illetve belföldi, adószámmal rendelkező, személygépkocsi szervizelését és karbantartását végző szolgáltatónál használható fel. A kereskedő az utalvány értékét a vételárba, illetve az átalakítás költségébe beszámítja.

Vételárnak a társadalombiztosítási támogatással csökkentett vételár minősül.

II.Személygépkocsi átalakítási támogatás (csak súlyos mozgáskorlátozott személy igényelheti)

A személygépkocsinak

– a vezetés feltételeként külön jogszabály alapján előírt automata sebességváltóval, vagy más segédberendezéssel történő felszereléséhez, átalakításához; vagy

– a súlyos mozgáskorlátozott személy szállítását lehetővé tevő átalakításához, vagy a biztonságos szállítását szolgáló eszközzel való ellátásához nyújtott hozzájárulás.

Az átalakítási támogatáshoz is utalványt állít ki a szociális és gyámhivatal a jogosultságot megállapító határozat jogerőre emelkedését követő 15 napon belül. Az utalvány érvényességi ideje szintén hat hónap. A támogatás mértéke az átalakítás költsége, de legfeljebb 90.000 forint.

Egy jogosult egyidejűleg benyújthatja a szerzési és átalakítási támogatás iránti kérelmét is.

Közlekedési kedvezményben azonban csak akkor részesíthető a súlyos mozgáskorlátozott személy, ha a kérelem benyújtását megelőző hét éven belül ő maga, vagy rá tekintettel más személy nem részesült közlekedési kedvezményben.

III. Az R. alapján megállapítható szerzési és átalakítási támogatások elbírálásához a 164/1995. (XII.27.) kormányrendeletben meghatározott háziorvos, szakorvos által kiállított I. fokú orvosi szakvélemény nem használható fel.

2011. július 2-től a súlyos mozgáskorlátozottság ténye az R. 2. § a) pontjában meghatározott igazolások alapján vélelmezhető.

1.)

Az R. 2. § a) pont alapján súlyos mozgáskorlátozott személy:

aa) az a személy, aki a fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról szóló 1998. évi XXVI. törvény (a továbbiakban: Fot.) 23. § (1) bekezdés e) pontja alapján mozgásszervi fogyatékosnak minősül, vagy f) pontja alapján halmozottan fogyatékosnak minősül és halmozott fogyatékosságai közül legalább az egyik mozgásszervi fogyatékosság,

ab) az a személy, aki a 18. életévét nem töltötte be és a magasabb összegű családi pótlékra jogosító betegségekről és fogyatékosságokról szóló 5/2003. (II. 19.) ESzCsM rendelet (a továbbiakban: Mr.) 1. számú mellékletének L) pontjában meghatározott mozgásszervi fogyatékosságban szenved, vagy P) pontjában meghatározott többszörös és összetett betegségben szenved és többszörös és összetett betegségei közül legalább az egyik mozgásszervi fogyatékosságot okoz,

ac) a 4/A. alcím szerinti minősítési rendszer szerint a közlekedőképességében súlyosan akadályozott személy, amennyiben ez az állapota várhatóan legalább három éven keresztül fennáll

Az R. 2. § h) pont alapján egyéb fogyatékossággal élő személy:

ha) fogyatékossági támogatásra a Fot. 23. § (1) bekezdés a)-d) vagy h) pontja alapján jogosult, vagy vakok személyi járadékában részesül, vagy a Fot. 23. § (1) bekezdés f) vagy g) pontja alapján halmozottan fogyatékosnak minősül, kivéve, ha egyik fogyatékossága mozgásszervi fogyatékosság,

hb) a 18. életévét nem töltötte be, és magasabb összegű családi pótlékra az Mr. 1. számú mellékletének K), M) vagy N) 1. pontja alapján jogosult, vagy az Mr. 1. számú mellékletének P) pontjában meghatározott többszörös és összetett betegségben szenved és többszörös és összetett betegségei közül legalább az egyik az Mr. 1. számú mellékletének K), M) vagy N) 1. pontja szerinti betegség, illetve fogyatékosság.

2.)

A súlyos mozgáskorlátozottság, egyéb fogyatékosság tényét az alábbi igazolásokkal lehet bizonyítani:

a)       fogyatékossági támogatás megállapításáról szóló hatósági határozat másolata, vagy

b)       a magasabb összegű családi pótlékra jogosító betegségekről és fogyatékosságokról szóló 5/2003. (III.19.) ESzCsM rendelet 1. számú melléklet L) vagy P) pontja alapján a szakorvos által a magasabb összegű családi pótlék igényléséhez, hatályos igazolás másolata, melyet a 18. életévet be nem töltött, mozgásszervi fogyatékosságban szenvedő személy részére állítottak ki; vagy

c)       a magasabb összegű családi pótlékra jogosító betegségekről és fogyatékosságokról szóló 5/2003. (III.19.) ESzCsM rendelet 1. számú melléklet K), M), N) vagy P) pontja alapján a szakorvos által a magasabb összegű családi pótlék igényléséhez kitöltött, hatályos igazolás másolata, melyet a 18. életévet be nem töltött, egyéb fogyatékosságban szenvedő személy részére állítottak ki; vagy

d)       a közlekedőképesség minősítéséről szóló szakvélemény másolata, vagy

e)       a közlekedőképesség minősítését elősegítő, rendelkezésre álló orvosi dokumentáció, egyéb iratok, amennyiben az a)-d) pont szerinti iratok nem állnak rendelkezésre,

f)         a Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal szakértői bizottsága, vagy Országos Rehabilitációs és Szociális Szakértői Intézet által a súlyos mozgáskorlátozottság, illetve egyéb fogyatékosság megállapítása céljából kiállított hatályos szakvéleményének, szakhatósági állásfoglalásának másolata (2012. szeptember 15-ig fogadható el),

g)       a vakok személyi járadékának megállapításáról szóló hatósági határozat vagy a vakok személyi járadékát kérelmező csökkentlátó nyilvántartó lap másolata,

Az igazolások egyikét másolatban az ügyfélnek kell mellékelnie a kérelemhez!

IV. A szerzési, illetve átalakítási támogatás megállapításához az új R. is megadott előnyben részesítési szempontokat. Ez alapján előnyben kell részesíteni azokat a súlyos mozgáskorlátozott, illetve egyéb fogyatékossággal élő személyeket, akik

– keresőtevékenységet folytatnak,

– tanulói, képzési jogviszonyban állnak,

– 14 éven aluli gyermeket egyedülállóként nevelnek, vagy

– honvédelmi kötelezettség teljesítése során, azzal összefüggésben váltak súlyos mozgáskorlátozottá.

Bármelyik fenti előnyben részesítési szempont fennállását az ügyfélnek kell igazolnia a szükséges bizonyítékok benyújtásával.

Az R. pontosan megfogalmazza, hogy mely szempont alatt mit kell érteni:

b) tanulói, képzési jogviszonyban álló:

ba) a korai fejlesztésben és gondozásban részesülő gyermek,

bb) a bölcsőde gondozottja,

bc) a közoktatási intézmény neveltje vagy tanulója,

bd) a felsőoktatási intézmény hallgatója,

be) az a kiskorú gyermek, aki személyes gondoskodást nyújtó szociális, valamint a gyermek habilitációját, rehabilitációját, fejlesztő foglalkoztatását szolgáló egyéb intézmény gondozás, nevelés, oktatás céljából történő rendszeres látogatója – feltéve, hogy gondozása, nevelése, oktatása a hat hónapot előreláthatólag meghaladja -,

bf) az a kiskorú gyermek, akinek egészsége megőrzése miatt gyógyító intézetbe történő szállítása havonta legalább két alkalommal szükséges,

bg) az átképzésben részesülő álláskereső;

c) kereső tevékenységet folytató: a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény

ca) 58. § (5) bekezdés e) pontja szerinti tevékenységet végző személy, azzal, hogy a közérdekű önkéntes tevékenység is kereső tevékenységnek minősül, ha az önkéntes szerződést legalább egy évre vagy határozatlan időre kötötték, és az önkéntes a közérdekű önkéntes tevékenységről szóló törvény alapján ellenszolgáltatásnak nem minősülő juttatásban részesül,

cb) alapján munkanélküli járadékban, álláskeresési járadékban, álláskeresési segélyben, vállalkozói járadékban vagy képzési támogatásként nyújtott keresetpótló juttatásban részesülő személy;

d) egyedülálló: az a személy, aki hajadon, nőtlen, özvegy, elvált vagy házastársától külön él, kivéve, ha élettársa van, azzal, hogy a házastársak akkor tekinthetők különélőnek, ha lakcímük különböző;

e) keretszám: az évente kiadható támogatásoknak a központi költségvetésről szóló törvény keretei között, a szociál- és nyugdíjpolitikáért felelős miniszter (a továbbiakban: miniszter) és a Mozgáskorlátozottak Egyesületeinek Országos Szövetsége (a továbbiakban: MEOSZ) által egyetértésben meghatározott mértéke;

f) önálló személygépkocsi használó: az a súlyos mozgáskorlátozott, illetve egyéb fogyatékossággal élő személy, aki gépkocsi vezetésére jogosító érvényes vezetői engedéllyel rendelkezik, továbbá az a súlyos mozgáskorlátozott személy, aki

fa) a 4. § (1) bekezdés c) pontja esetében három- vagy négykerekű segédmotoros kerékpár vezetésére jogosító érvényes vezetői engedéllyel rendelkezik, vagy

fb) az 5. § (1) bekezdés a) pontja szerinti esetben gépjárművezetői alkalmasságát az átalakítás előírásával a rehabilitációs szakigazgatási szerv, a Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal (a továbbiakban együtt: szakértői szerv) vagy jogelődje megállapította,

  és nem áll járművezetéstől eltiltó jogerős bírói ítélet vagy szabálysértési határozat hatálya alatt;

g) szállítást végző személy: a súlyos mozgáskorlátozott, illetve az egyéb fogyatékossággal élő személy személygépkocsival történő szállítását írásbeli nyilatkozatban vállaló, gépkocsi vezetésére jogosító érvényes vezetői engedéllyel rendelkező6

ga) vér szerinti, örökbefogadó- és nevelőszülő, házastárs, élettársi nyilvántartásba bejegyzett élettárs,

gb) a súlyos mozgáskorlátozott, illetve egyéb fogyatékossággal élő személlyel legalább egy éve közös háztartásban élő vér szerinti, örökbefogadott és nevelt gyermek, vagy testvér,

gc) a súlyos mozgáskorlátozott, illetve az egyéb fogyatékossággal élő személy személygépkocsival történő szállítását a közérdekű önkéntes tevékenységről szóló törvény szerinti önkéntes jogviszonyban végző személy,

amennyiben nem áll a járművezetéstől eltiltó jogerős bírói ítélet vagy szabálysértési határozat hatálya alatt

V. A szerzési támogatással vásárolt gépkocsi három évig nem idegeníthető el, ezért a gépkocsira vonatkozóan 3 éves elidegenítési tilalom kerül bejegyzésre, melyet a finanszírozó szervezet kezdeményez az illetékes közlekedési igazgatási hatóságnál.

A támogatással vásárolt gépkocsi forgalomba helyezésére, illetve tulajdonjogának átírására a szerzési támogatás jogosultjának lakóhelye szerint illetékes közlekedési igazgatási hatóságnál indított eljárásban meghatalmazottként a finanszírozó szervezet jár el. Amennyiben a támogatott súlyos mozgáskorlátozott nem adott meghatalmazást a finanszírozó szervezet részére, úgy a támogatás kamattal megemelt összegben történő visszafizetéséről rendelkezik a szociális és gyámhivatal.

Ha az elidegenítési tilalom ideje lejárt, és annak fennállása alatt törlésre nem került sor, az elidegenítési tilalom megszűnik. Az elidegenítési tilalom megszűnésekor a törzskönyvet a szerzési támogatás jogosultjának, illetve örökösének kérelmére ki kell adni. Az erre irányuló kérelmet a lakóhelye szerint illetékes közlekedési igazgatási hatóságnál kell előterjeszteni.

Az elidegenítési tilalom fennállásának ideje alatt a szerzési támogatás jogosultja, illetve az örököse kérheti az elidegenítési tilalom törlését. A gépjármű elidegenítésére azonban a hivatal előzetes hozzájárulása mellett is csak akkor kerülhet sor, ha a jogosult, illetve örököse a szerzési támogatásnak a határozathozatal napjától számított időarányos részét a miniszternek visszafizeti.

Ha a személygépkocsit műszaki állapota miatt a közúti forgalomból véglegesen kivonták, vagy a személygépkocsit eltulajdonították, a szerzési támogatás jogosultjának, illetve az örökösének kérelmére a szociális és gyámhivatal az elidegenítési tilalom törlését rendeli el.

VI. A közlekedési kedvezmény jogalap nélküli és rosszhiszemű igénybevétele esetén az új és használt gépjármű vásárlására kötött kölcsönszerződés megszűnik, egyéb esetben pedig az utalvány értékét a jegybanki alapkamat kétszeresével megemelt összegben vissza kell fizetni.

VII. Az ügyfelek segítése céljából a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Szociális és Gyámhivatal formanyomtatványt állított össze a szerzési és/vagy átalakítási támogatás iránti kérelmek benyújtásához, mely letölthető a www.szszbmkh.hu honlapról vagy beszerezhető a szociális és gyámhivatalban (4400 Nyíregyháza, Hősök tere 5.).

Tájékoztatom az ügyfeleket arról, hogy a szerzési és/vagy átalakítási támogatás iránti kérelmet minden év március 31-ig (a hivatal a jogosultságokról június 15-ig dönt) és szeptember 30-ig (a hivatal a jogosultságokról december 15-ig dönt) lehet benyújtani. A közlekedési kedvezményben nem részesített kérelmezők között a hivatal sorrendet állít fel arra az esetre, ha a támogatás felhasználására előírt határidő lejárt, vagy a jogosult a támogatásról lemond. Ebben az esetben a felállított sorrendnek megfelelően új jogosultakat jelöl ki.

Letölthető dokumentum:

Kérelem nyomtatvány

A kérelmet és a mellékleteket az alábbi címre kell elküldeni:

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Szociális és Gyámhivatala

4400 Nyíregyháza, Hősök tere 5.

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal

           Szociális és Gyámhivatal