Iparűzési adó

NYÍRKARÁSZ KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT

KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK

11/2007.(XII.18.)

r e n d e l e t e

a helyi iparűzési adóról szóló többször módosított 16/2000.(XII.28.) ÖKT sz. rendelet módosítására, egységes szerkezetbe való elfogadásáról

Nyírkarász községi Önkormányzat Képviselőtestülete a helyi adókról szóló módosított 1990. évi C. törvény (továbbiakban:Ht.) 1.§. (1) bekezdésében biztosított felhatalmazás alapján a helyi iparűzési adóról szóló többször módosított 16/2000.(XII.28.)ÖKT. számú rendeletét (továbbiakban: „R”) a következők szerint módosítja:

1.§.

Adókötelezettség

(1)   Adóköteles az önkormányzat illetékességi területén állandó, vagy ideiglenes jelleggel végzett vállalkozói tevékenység (a továbbiakban: iparűzési tevékenység).

(2)   Adóköteles iparűzési tevékenység: a vállalkozó e minőségben végzett nyereség-,     illetőleg jövedelemszerzésre irányuló tevékenysége.

2.§.

Az adó alanya

(1)    Az adó alanya a vállalkozó.

(2) Vállalkozó: a gazdasági tevékenységet saját nevében és kockázatára haszonszerzés

céljából, üzletszerűen végző:

a.) a személyi jövedelemadóról szóló törvényben meghatározott egyéni vállalkozó,

b.) a személyi jövedelemadóról szóló törvényben meghatározott mezőgazdasági őstermelő,

feltéve, hogy őstermelői tevékenységéből származó bevétele az adóévben a 600.000

forintot meghaladja,

c.) a jogi személy, ide értve azt is, ha az felszámolás vagy végelszámolás alatt áll,

d.) egyéb szervezet, ide értve azt is, ha az felszámolás vagy végelszámolás alatt áll.

– 2 –

(3)   A vállalkozó állandó jellegű iparűzési tevékenységet végez az önkormányzat illetékességi területén, ha ott székhellyel, telephellyel rendelkezik, függetlenül attól, hogy tevékenységét részben vagy egészben székhelyén (telephelyén) kívül folytatja.

(4)   Ideiglenes jellegű az iparűzési tevékenység, ha az önkormányzat illetékességi területén az ott székhellyel, telephellyel nem rendelkező vállalkozó

a.) piaci és vásározó kiskereskedelmet folytat,

b) építőipari tevékenységet folytat, illetőleg természeti erőforrást tár fel vagy kutat, feltéve,  hogy a folyamatosan vagy megszakításokkal végzett tevékenység időtartama adóéven belül a 30 napot meghaladja, de nem éri el a 181 napot. Ha a tevékenység folytatásának időtartama a 180 napot meghaladja, akkor a tevékenység végzésének helye telephelynek minősül,

c) bármely – az a) és b) pontba nem sorolható – tevékenysége, ha annak folytatásából közvetlenül bevételre tesz szert, feltéve, ha egyetlen önkormányzat illetékességi területén sem rendelkezik székhellyel, telephellyel.

3.§.

Az adókötelezettség keletkezése, megszűnése

(1) Az adókötelezettség az iparűzési tevékenység megkezdésének napjával keletkezik és a tevékenység megszüntetésének napjával szűnik meg.

(2) Az önkormányzat illetékességi területén ideiglenes (alkalmi) jelleggel végzett iparűzési tevékenység esetén a tevékenység végzésének időtartama az irányadó az adókötelezettség időbeni terjedelmére.

4.§.

Az adó alapja

Az adó alapjának kiszámítása során a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény (a továbbiakban Htv.) 39.§., 39/A.§., 39/B.§.-ában foglaltak alkalmazása az irányadó.

5.§.

Az adó mértéke

(1) Állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység esetén az adó évi mértéke az adóalap: 1,2%-a.

(2) Ideiglenes jelleggel végzett iparűzési tevékenység esetén az adó átalány naptári naponként a 2.§ (4) bekezdés a) pontja esetén 1.000.-Ft, a 2.§ (4) bekezdés b-c) pontjai esetén 5.000.-Ft.

– 3 –

(3) A székhely, illetőleg a telephely szerinti önkormányzathoz az adóévre fizetendő adóból legfeljebb azonban annak összegéig terjedően- a (4) bekezdésben meghatározott módon – levonható az ideiglenes jellegű tevékenység után az adóévben megfizetett adó.

(4) Az ideiglenes tevékenység után megfizetett adó a székhely, illetve telephely(ek) szerinti önkormányzathoz fizetendő adóból a vállalkozás szintjén képződő teljes törvényi adóalap és az egyes (székhely, illetve telep(ek) szerinti) önkormányzatokhoz kimutatott törvényi adóalapok arányában vonható le.

6.§.

Az adóbevallás

A helyi adó bevallása a helyi adókról szóló többször módosított 1990. évi C. törvény és az adózás rendjéről szóló többször módosított 2003. évi XCII. törvény szabályai szerint történik.

7.§.

Az adóelőleg

A vállalkozó adóelőleget köteles fizetni. Az adózók adóelőleg fizetési kötelezettségének megállapítása során a helyi adókról szóló többször módosított 1990. évi C. törvény 41.§.-ában foglaltak az irányadók.

8.§.

Az adó megfizetése

Az adó megfizetésére vonatkozóan az adózás rendjéről szóló többször módosított 2003. évi XCII. törvény szabályai az irányadók.

9.§.

Záró rendelkezések

(1) Jelen rendeletben nem szabályozott kérdésekben a helyi adókról szóló többször módosított 1990. évi C törvény rendelkezéseit, valamint az adózás rendjéről szóló többször módosított 2003. XCII. törvény rendelkezéseit kell alkalmazni.

(2) E rendelet kihirdetése napján lép hatályba. A rendelet kihirdetéséről a jegyző  gondoskodik Nyírkarász község Polgármesteri Hivatalában elhelyezett hirdetőtáblán 8 napra történő kifüggesztéssel. Rendelkezéseit 2008. január 1. napjától kell alkalmazni.

– 4 –

(2)    E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti Nyírkarász község Képviselőtestületének 13/2004.(XII.22)ÖKT. számú, 12/2003.(XII.29.)ÖKT számú, 10/2002.(XII.12.) ÖKT számú rendelete.

K.M.F.

Félegyházi Gábor sk.                       Kovácsné Rutkai Katalin sk.

polgármester                                                jegyző