A szociális rászorultságtól függő pénzbeli és természetben nyújtott ellátásokról

NYÍRKARÁSZ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

2/2013. (V.09.)

r e n d e l e t e

– a szociális rászorultságtól függő pénzbeli és természetben nyújtott ellátásokról –

Nyírkarász Község Önkormányzata Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 10 § (1), 17. § (5), 26. §, 32. § (1) b), 32. § (3), 37. § (1) d), 37/A. § (3), 45. § (1), 50. § (3), 58/B. § (2), 62. § (1)-(2), és a 132. § (4) a)-d) bekezdésekben, továbbá a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. Törvény 19. § (2), 33. § (1) és a 34. § (3) bekezdésekben kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatiról szóló 2011. évi CLXXXIX törvény 42. §. 1. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

1. Értelmező rendelkezések

1. § E rendelet alkalmazásában:

a)      Szociálisan rászorult személy különösen az, akinek családjában nincs megélhetést biztosító vagyon és az egyéb forrásból származó egy főre jutó nettó havi jövedelem a mindenkori öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegét, egyedülálló esetén a 150 %-át.

b)      Nem tartozik az átlagos életvitelhez, szükséges vagyontárgyakhoz: üdülő, egynél több lakó-, telek ingatlan, három évnél nem régebbi gépjármű, különleges berendezési tárgyak, 100.000,- Ft-nál nagyobb értékű szórakoztató elektronikai eszközök, 10 hektár vagy annál nagyobb szántóként nyilvántartott terület, mezőgazdasági erőgépek, 200. 000,- Ft-nál nagyobb értékű állatállomány.

c)      Különös méltánylást érdemlő körülmény, ha a kérelmező 300 000,- Ft-ot meghaladó elemi kárt, vagy 6 hónapot meghaladó időtartamú betegségben szenved, vagy családjában rendkívüli haláleset történt.

d)      A lakás komfortfokozatba sorolásának kritériumai: a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény 91/A §-ában foglaltak szerint. 

II. Szociális rászorultságtól függő pénzbeli ellátások

2. Aktív korúak ellátása

2. § (1) A Jegyző annak az aktív korúak ellátására jogosult személynek, aki a Szt. 37. § (1) bekezdésében foglaltaknak megfelel, rendszeres szociális segélyt állapít meg.

(2) A Képviselő-testület rendszeres szociális segélyt állapít meg annak a személynek, aki a jogszabályi feltételeknek egyébként megfelel, és közhasznú foglalkoztatás keretében való alkalmazása azért hiúsul meg, az üzemorvos egy éven belül két alkalmassági vizsgálaton munkavégzésre alkalmatlannak nyilvánítja.

(3) A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (a továbbiakban: Szoc. tv.) 37.§ (1) bekezdés a)-c) pontjaiban foglaltakon kívül rendszeres szociális segélyre jogosult az  aktív korúak ellátására jogosult személy, aki az ellátásra való jogosultság kezdő napján 45% és 49 % közötti egészségkárosodást szenvedett.

(4) A kérelmező a Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatalnak az egészségkárosodás minősítését tartalmazó érvényes és hatályos szakhatósági állásfoglalását vagy szakvéleményét csatolja a kérelemhez.

(5)Az Szt. 37/A. § (1) bekezdése szerinti személy a rendszeres szociális segély folyósításának feltételeként köteles együttműködni a Szociális és Gyermekjóléti Szolgálattal (a továbbiakban: Szolgálat), amelynek keretében

a)   a Szolgálat a településen működő irodájában ügyfélszolgálati időben megállapító határozat jogerőre emelkedését követő 15 napon belül megjelenik, 

b)   nyilvántartásba veteti magát,

c)    megállapodik a beilleszkedést segítő programról és

d)   teljesíti a beilleszkedést segítő programban foglaltakat.

e)    köteles továbbá a Szolgálattal való kapcsolattartásra, az általuk megjelölt időpontban a megjelölt helyen megjelenni,

f)     a Szolgálat által előírt egyéni képességeket fejlesztő vagy az életmódot formáló foglalkozáson, tanácsadáson, illetőleg a munkavégzésre történő felkészülést segítő programban való részvételre,

g)    a felajánlott és az iskolai végzettségének megfelelő oktatásban, képzésben történő részvételre, különösen az általános iskolai végzettség és az első szakképesítés megszerzésére.

(6) A Szolgálat beilleszkedést segítő programjainak típusai:

a)        munkaképesség javító programok

b)        egyéni foglalkozások

c)        tanácsadások

d)         álláskeresésre, elhelyezkedésre irányuló,

e) más ellátásba való juttatásra

irányuló programtípus.

 (7)  Az együttműködő szerv vezetője az együttműködés során valamely kötelezettségét elmulasztó személlyel szemben – határidő kitűzésével – felhívja kimentési indokai közlésére, annak igazolásával. Együttműködési megállapodásban vállalt kötelezettségek nem teljesítése esetén orvosi igazolás csak abban az esetben fogadható el, ha a program az egyén mentális állapotának nem megfelelő, illetőleg az azon való részvétel az egészségi állapotából adódóan lehetetlen.

(8)Az együttműködés megszegésének esetei:

a)   A rendszeres szociális segélyben részesülő a határozat jogerőre emelkedését követő 15 napon belül nem jelenik meg a Szolgálat irodájában.

b)  A Szolgálat által előírt időpontban megjelenési kötelezettségének nem tesz eleget, és távolmaradását nem igazolja.

c)   Nem vesz részt a számára előírt foglalkozásokon, tanácsadáson.

d)  A beilleszkedés segítő programról nem köt megállapodást.

e)   A beilleszkedési programban foglaltakat nem teljesíti,

f)    a szervezett foglalkoztatást a munkáltató rendkívüli felmondással szüntette meg,

g)   a felajánlott munkalehetőséget nem fogadja el.

(9) A Szolgálat, amennyiben a rendszeres szociális segélyre jogosult személy együttműködési kötelezettségének nem tett eleget, azt az együttműködés megszegését követő 15 napon belül jelzi a Jegyzőnek.

(10) Az aktív korúak ellátásában részesülő személynek – amennyiben vele kapcsolatosan bejelentés érkezik a Polgármesteri hivatal felé, illetve szúrópróbaszerű ellenőrzés során tapasztalt hiányosság esetén – a lakókörnyezet rendezettségének biztosításával kapcsolatosan az alábbi feltételeket kell teljesíteni:

a) köteles az általa lakott ingatlan, az ingatlannak a kerítéssel határos területének, járdájának   folyamatos tisztántartásáról gondoskodni,

b) a ház udvarát, kertjét tisztántartani, a gyomoktól, parlagfűtől mentesíteni,

c) köteles az ingatlanán a rágcsálómentesítésről gondoskodni,

d) köteles az ingatlan állagmegóvása érdekében a szükséges intézkedéseket megtenni, anyagi lehetőségei függvényében,

e) köteles téli időszakban a hó eltakarításáról, a síkosság-mentesítésről gondoskodni.

(11) Az e rendeletben megállapított feltételek teljesítésére a jegyző az érintettet 10 napos határidő kitűzésével felszólítja. Amennyiben a megjelölt határidőn belül a lakókörnyezetének rendben tartásában kifogásoltakat nem teljesíti, az ellátásra való jogosultságot a jegyző a határozat meghozatala hónapjának utolsó napjával megszünteti. Az ügyfél ezen mulasztásával együttműködést nem vállalónak minősül.

(12)  A fentiekben foglaltak megfelelő teljesítésére a jegyző által megbízott személy – írásban – környezet-tanulmány keretében megvizsgálja a feltételek betartását.

(13) Az aktív korúak ellátásának folyósítását meg kell szüntetni, ha az ügyfél a felszólításnak határidőben nem tesz eleget.

3. Átmeneti segély

3. § (1) Az a 2. § a) pontja szerinti szociálisan rászorult kis és nagykorú személy, aki létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe került, pénzbeli és természetbeni segélyben részesülhet, melynek formái:

a)      élelmiszer,

b)      tanszer, tankönyvvásárlás,

c)      ruházati cikkek vásárlása,

d)      a gyermekintézmények térítési díjának részbeni vagy teljes átvállalása,

e)      gyógyszerigény támogatása (számla ellenében),

f)       hátrányos helyzetű családok családtervezéssel kapcsolatos egészségügyi költségeinek támogatása

g)      tűzifa biztosítása

(2) Különösen méltánylást érdemlő esetben a kérelmező évente legfeljebb egy alkalommal jövedelmére tekintet nélkül, átmeneti segélyben részesíthető.

(3) Az átmeneti segély egyszeri összegét a rászorultság figyelembevételével kell megállapítani, mely összeg nem lehet kevesebb 2.000,- Ft-nál.

(4) A segély iránti kérelmet a hivatalban rendszeresített nyomtatványon kell benyújtani.

(5) A segély iránti kérelemhez csatolni kell a család jövedelmére vonatkozó igazolásokat, vagy a pénzbeli és természetbeni szociális ellátások igénylésének és megállapításának, valamint folyósításának részletes szabályairól szóló 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelet 1. melléklete szerinti jövedelem és vagyonnyilatkozatot.

(6) A Hivatal környezettanulmányt készít az igénylőnél. Nem kell környezettanulmányt készíteni az igénylőről, ha életkörülményei a Hivatal előtt ismertek.

(7) Az átmeneti segély megállapítása elsősorban pénzbeli ellátás formájában történik, de a polgármester döntése alapján természetbeni formában is történhet a megállapítás.

(8) A megállapított átmeneti segély kifizetése a döntés meghozatalától számított legfeljebb 30 napon belül történik.

(9) Lakás fűtésével kapcsolatos támogatás adott fűtési szezonra vonatkozóan ingatlanonként, illetve lakásonként legfeljebb 10 000,- Ft összegig adható.

6. Közgyógyellátás

4. § Közgyógyellátásra való jogosultság állapítható meg annak a Nyírkarászban bejelentett lakóhellyel rendelkező személynek, akinek a havi rendszeres gyógyító ellátás költsége a mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb összegének 25 %-át eléri vagy meghaladja, és a család egy főre eső nettó havi jövedelme nem haladja meg a mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb összegének 150 %-át, egyedül élő esetén a 200 %-át, továbbá:

a)      tartós betegsége miatti gyógyszerköltsége,

b)      súlyos betegsége miatti gyógyszerköltsége

megélhetését veszélyezteti.

III. Személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások

1. Eljárási rendelkezések

5. § (1) Az Önkormányzat a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások közül az alábbi szociális alapszolgáltatásokat biztosítja:

a)      Étkeztetés,

b)      Házi segítségnyújtás,

c)      Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás,

d)      Családsegítés,

e)      Nappali ellátást nyújtó intézmény (idősek klubja)

(2) Étkeztetést, Nyírkarász Önkormányzata által fenntartott intézmény útján biztosítja.

(3) A házi segítségnyújtást, a jelzőrendszeres házi segítségnyújtást a Kistérségi Szociális Központ (Baktalórántháza) intézménnyel történő társulás útján látja el.

(4) A családsegítést a Humán Szolgáltató Központ (Nyírmada) közreműködésével, intézményfenntartó társulás keretében biztosítja.

2. Étkeztetés

6. § (1)Nyírkarász Község Önkormányzatánál étkeztetés igénybevételére az a személy jogosult, aki az alábbi feltételek közül legalább egynek megfelel:

a)      40. életévét betöltötte, vagy

b)      krónikus vagy akut betegségben szenved és ezt szakorvosi véleménnyel, vagy lelettel igazolja, vagy

c)      fogyatékosság, pszichiátriai betegség, szenvedélybetegség tényét szakorvosi igazolással igazolja, vagy

d)      hajléktalan.

(2) Az étkeztetés az önkormányzati községi konyháról biztosítható.

IV. HELYI SZOCIÁLPOLITIKAI KEREKASZTAL

7. § A helyi szociálpolitikai kerekasztal tagjai:

a)      Kistérségi Szociális Központ vezetője

b)      polgármester

c)      jegyző

d)      szociális ügyintéző

e)      Gyermekjóléti szolgálat családgondozója

f)        Általános Iskola gyermekvédelmi felelőse

g)      Óvoda gyermekvédelmi felelőse

h)      Védőnői szolgálat munkatársa

i)        háziorvos

j)        körzeti megbízott

V. Záró rendelkezések

12. § (1) A rendelet 2013. május 13. napján lép hatályba.

Hatályát veszti a szociális ellátásokról, valamint a személyes gondoskodást nyújtó ellátások helyi szabályairól szóló 9/2011. (VII. 07.) számú, és a szociális ellátások helyi szabályairól szóló 11/2011. (IX. 28.) számú önkormányzati rendelet.

K.M.F.

Félegyházi Gábor sk.                                 Dr. Bíró Róbert sk.

polgármester                                               helyettesítő jegyző