Címerről, pecsétről, zászlóról

NYÍRKARÁSZ KÖZSÉG KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK

12/2000. (X.26.) ÖKT. számú

rendelete

Nyírkarász község címeréről, zászlójáról, pecsétjéről

Nyírkarász község Önkormányzatának Képviselőtestülete az Önkormányzatokról szóló – többször módosított 1990. évi LXV. Törvény 1.§ (6) bekezdésének a.) pontjában és a 16. § (1) bekezdésében biztosított jogkörében az önkormányzat jelképéről és azok használatának rendjéről az alábbi rendeleteket alkotja:

I. FEJEZET

Az Önkormányzat jelképei

1. §

Az Önkormányzat jelképei; mint a település múltjára utaló, díszítő szimbólumok: a községi – címer, – zászló, – pecsét.

II. FEJEZET

A település címerének leírása

2. §

A címer fő része az álló pajzs, mesteralakokkal, sisak, korona és pajzstakaró díszítéssel. A középen kiszélesedő, csücskös talpú pajzs kétosztatú. A vágott pajzsot a hullámpólya osztja két közel hasonló részre. A hullám a vizenyős területekre utal, színe zöld, arany, kék.

A pajzs felső részében, kék mezőben csoroszlya és ekevas. Bal oldalt balra néző csoroszlya, jobb oldalán jobbra forduló ekevas, arany színűek. Ezek a szerszámok a paraszti múltra emlékeztetnek. A község lakóinak egy része ma is mezőgazdaságból él. Alsó részében fehér színezetű várrom, a nyírkarászi földvárra emlékeztet. A pajzs fölött sisak, felső peremének a közepére helyezve, szembenézetben. Zöld színű pántos sisak, 5 arany pánt takarja az arcrészt. A sisakon arany színű lánc, fekete medállal. A pajzs fölött 3 ágú, nemesi címekre emlékeztető korona. A kék koronában három vörös ékkő és két aranypánt. Ebből indul ki a kétoldalt lecsüngő pajzstakaró. a címerpalást burjánzó növényekre emlékeztet, vörös kék színekkel, egymás tükörképei.

A címer használatának köre és szabályai

3. §

1. A község címere a település múltjára és mai jellegzetességére utaló jelkép. A Magyar Köztársaság címerét nem helyettesítheti.

A címer első hivatalos példányát az Önkormányzat Polgármestere hivatalos helyiségébe kell kifüggeszteni.

2. Az Önkormányzat címerét, mint díszítő és utaló jelképet használni kell:

– az önkormányzat pecsétjén;

– az önkormányzat zászlaján

– az önkormányzat szerveinek, a polgármesternek, alpolgármesternek, jegyzőnek készített levélpapírok fejlécén, illetve borítékján;

– az Önkormányzat által kiadott díszokleveleken, emléklapokon, kitüntető vagy emlékérméken;

– -a Községháza épületének bejáratánál, a Képviselőtestület üléstermében, és más protokolláris célt szolgáló önkormányzati helyiségekben, a polgármester és a jegyző irodájában;

– az önkormányzat által megjelentetett, a település életével foglalkozó kiadványokon meghívókon;

– a községbe vezető utak mellett, a községhatárnál lévő a települést jelző táblán;

– az önkormányzat intézményeinek a bejáratánál és vezetőinek irodájában;

4. §

1. A 3. § (2) bekezdésében meghatározottakon kívül az önkormányzat címerének használatát – kérelemre – a jegyző javaslata alapján a polgármester engedélyezheti.

2. A címer használatára vonatkozó kérelemnek tartalmaznia kell:

– a kérelmező megnevezését, címét,

– a címerhasználat célját,

– az előállítani kívánt mennyiséget (darabszámot),

– a címer előállításának anyagát,

– terjesztés, illetve forgalomba hozatal esetén ennek módját,

– a használat időtartamát,

– a címerrel díszítendő tárgy mintapéldányát (rajzát, fényképmásolatát stb.)

3. A címer használatára vonatkozó engedélynek tartalmaznia kell:

– az engedélyes megnevezését és címét,

– az előállítás anyagát,

– az engedélyezett felhasználó célját,

– az előállításra engedélyezett mennyiséget,

– a felhasználás idejét, illetőleg az engedély érvényességének időtartamát,

– a terjesztés, a forgalomba hozatal módjára vonatkozó esetleges kikötéseket,

– a címer felhasználásáért felelős személy megnevezését,

– amennyiben a címer használatáért díjat kell fizetni, a díj összegét.

4. A kiadott engedélyekről a polgármesteri hivatal nyilvántartást vezet.

5. A kiadott engedélyt a polgármester visszavonhatja, ha a címer használata az engedélyben foglaltakról eltérően, vagy a település hírnevét – illetőleg a címer szimbolikus jellegét sértő módon történik.

5. §

1. Az önkormányzat címerének kicsinyítése csak olyan mértékű lehet, hogy az ne sértse a hiteles ábrázolást.

2. Amennyiben nincs lehetőség az önkormányzat címerének eredeti színben való ábrázolására, akkor az csak a hordozó tárgy anyagának (pl.: fém, fa, bőr ………) színében történhet.

III. FEJEZET

A zászló leírása

6. §

1. A zászló rövidebb oldalára állított 1:2 arányú, szabályos téglalap fehér alapú.

A zászló felső harmadában a községi címer helyezkedik el, alatta „Nyírkarász” felírat található.

A zászló hátoldala fehér selyem, a téglalap alakú keresztlobogó széle fehér rojt.

2. Az önkormányzat zászlaja a községháza tanácskozó termében kerül elhelyezésre.

A zászló használata

7. §

1. A zászló lobogó formájában is használható. A zászló, illetve lobogó vagy annak méretarányos változatai használhatók:

– hivatalos állami ünnepek alkalmával a Magyar Köztársaság zászlajával együtt,

– a település életében jelentős események, ünnepek és rendezvények alkalmával,

– a Képviselőtestület ülésének helyszínén,

– a Nemzeti, megyei, helyi gyászesemények alkalmával a fekete zászlóval együtt, félárbócra eresztve,

– minden a településsel összefüggő, vagy az önkormányzat részvételével rendezett eseményen.

2. A zászló előállításának engedélyezésénél a címerre vonatkozó szabályokat kell alkalmazni.

IV. FEJEZET

A pecsét leírása

8. §

1. Az önkormányzat pecsétje fémből készült szárazpecsét éles rajzolatú lenyomatot ad széles peremmel. A pecsétmező közepén Nyírkarász község címerének kontúrrajza található. A címert nagybetűs körirat övezi, melynek szövege:

„NYÍRKARÁSZ KÖZSÉG PECSÉTJE”

A pecsét használatának köre és szabályai

9. §

1. Az önkormányzat címerével ellátott körpecsét az önkormányzat – és más önkormányzatok közötti kapcsolatokban protokolláris célból, illetve szerződések, megállapodások hitelesítésekor, valamint az önkormányzat belső működésével kapcsolatos rendelkezések, kitüntető oklevelek hitelesítésekor használható.

2. Az önkormányzat címerével ellátott körpecsét hatósági eljárás során nem alkalmazható.

V. FEJEZET

Az önkormányzat jelképeinek jogosulatlan használata

10. §

Aki az önkormányzat jelképeit jogosulatlanul, az engedélytől eltérően, vagy a település közösségét sértő módon használja fel, szabálysértést követ el, és 30.000,- Ft-ig terjedő pénzbírsággal sújtható.

Záró rendelkezés

11.§

Ez a rendelet 2000. október 26-án lép hatályba. Kihirdetéséről a SZMSZ előírásai szerint a jegyző gondoskodik.

Félegyházi Gábor sk.                                               Kovácsné Rutkai Katalin sk.

polgármester                                                     jegyző

Ezen rendeletet 2000. október 27-én kihirdettem.

Nyírkarász, 2000. október 27.                                  Kovácsné Rutkai Katalin sk.

jegyző