Gyermekétkeztetési és egyéb étkezési térítési díjak megállapításáról

Nyírkarász községi Önkormányzat Képviselőtestületének 2015. március 30-én (hétfő) 14.00 órakor tartott ülésének jegyzőkönyvéből

 

NYÍRKARÁSZ KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT

KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK

 

7/2015. (III.30.)

 

r e n d e l e t e

 

gyermekétkeztetési és egyéb étkezési térítési díjak megállapításáról

 

Nyírkarász Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében biztosított feladatkörében, a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 29. § (1) és (2) bekezdéseiben kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

 1. Általános rendelkezések
 2. §

(1) A rendelet hatálya kiterjed Nyírkarász község közigazgatási területén a települési önkormányzat által fenntartott óvodásba, Nyírkarász község közigazgatási területén az állami intézményfenntartó központ által fenntartott oktatási intézménybe (általános iskola) járó gyermekekre, az önkormányzati intézmények alkalmazottaira és külső vendégétkezőkre.

 

 1. Rendelkező rész
 2. §

(1) Nyírkarász Község Önkormányzata a községi konyhán keresztül biztosítja a településen az óvodai, iskolai gyermekélelmezést, továbbá a munkahelyi, felnőtt étkeztetéssel kapcsolatos feladatokat.

(2) A gyermekek napközbeni ellátását biztosító intézményben az alapellátások keretébe tartozó szolgáltatások közül az étkeztetésért az önkormányzat intézményi térítési díjat állapít meg, melynek alapja az élelmezés nyersanyagköltségének egy ellátottra jutó napi összege. Nyírkarász Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a személyes gondoskodás keretében biztosított étkeztetésben alkalmazott nyersanyagnormát korcsoportonként határozza meg.

(3) Az óvodában egész napos ellátást igénybevevők esetén az étkezés igénybevétele kötelező.

(4) Az iskolában az étkezés a napközi otthonos rendszerben tanuló igénybevevők számára kötelező.

(5) Nem vonatkoznak a (3) és a (4) bekezdésben foglaltak arra a gyermekre, akinek betegsége miatt olyan speciális étrendre van szüksége, amely részére az étkeztetés keretén belül nem biztosítható.

(6) Az étkezés igénybevételére irányuló kérelmet az egész napos ellátást igénybe nem vevő óvodások és iskolai tanulók, önkormányzati intézmények alkalmazottai és külső vendégétkezők esetében be kell nyújtani a 2 számú mellékleten.

(7) Az étkezés igénybevétele átmenetileg lemondható az igénybevevő

 1. a) betegsége,
 2. b) szabadsága,
 3. c) a családtagjaival közös programban részvétele miatt

d)egyéb ok miatt.

(8) Az étkezést a lemondással érintett napot megelőző nap délután 14 órájáig kell írásban vagy telefonon lemondani. Az intézményvezetőnek kell azt bejelenteni. Lemondás bejelentése esetén a távolmaradás idejére a fizetésre kötelezett a bejelentést követő naptól mentesül a térítési díj fizetésének kötelezettsége alól.

(9) Az egész napos ellátást igénybe nem vevő óvodások és iskolai tanulók, önkormányzati intézmények alkalmazottai és külső vendégétkezők étkezése az igénybevevő vagy törvényes képviselőjének az intézményvezetőhöz intézett írásbeli nyilatkozatával szűnik meg.

(10) Az igénybevétel megszűnésének hatálya a nyilatkozat benyújtását követő nap.

 1. §

(1) Intézményi térítési díjak napi összegét e rendelet 1. számú melléklete tartalmazza.

(2) Az ellátást igénybevevők az étkeztetésért térítési díjat kötelesek fizetni.

(3) Az (1) bekezdés szerinti intézményi térítési díjakból a Gyvt 151. § (5) bekezdésében megjelölt normatív (kötelező) kedvezményeket biztosítani kell. A normatív kedvezményben nem részesülő óvodás és általános iskolás gyermekeknek 30 %-os étkezési térítési díjkedvezményt biztosít az önkormányzat fenntartásában működő konyháról igénybevett étkeztetés esetén.

(4) Ha a fizetésre kötelezett a szokásos módon és határidőre a térítési díjat nem rendezi, úgy az intézmény vezetője köteles a kötelezettet írásban felszólítani a térítési díj hátralék befizetésére, valamint a mulasztás következményeire.

(5) Ha az (4) bekezdés szerinti intézkedés nem vezetett eredményre, az intézmény vezetője negyedévenként összesítésben köteles jelenteni a hátralékosok nevét, a hátralék összegét a Nyírkarász Község Jegyzőjének, aki intézkedik annak adók módjára történő behajtása iránt.

(6) Meg kell szüntetni az étkezést, ha az igénybevevő:

 1. a) tanulói jogviszonya, illetve óvodai ellátása az intézményben megszűnt, vagy
 2. b) 60 napon túli fizetési kötelezettsége keletkezett.

 (7) Az étkezésért fizetendő térítési díjat egy hónapi időtartamra vetítve, utólag kell megfizetni minden tárgyhónapot követő hónap 10. napjáig.

 • Záró rendelkezések

4.§

(1) Ez a rendelet 2015. április 1. napján lép hatályba. E rendelet hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti Nyírkarász Község Képviselő-testületének a gyermekétkeztetési és egyéb étkezési térítési díjak megállapításáról szóló 4/2014. (IV.30.) rendelete.

(2) E rendelet 2015. március 30 napján kihirdetésre került.

K.M.F.

           Szalmási József   sk.                                                               dr. Kósa Levente sk.

             polgármester                                                                              jegyző

 

 

 

Kivonat hiteléül:

Nyírkarász, 2015. április 8.