Jegyző feladatai

Az 5/2007.(III.23.) rendelet 17.§ (9) bek-el

megállapított 5.sz. függelék

A jegyző főbb feladatai

1.) Az önkormányzat működésével kapcsolatosan:

– előkészíti a képviselő-testületi ülést, a bizottságok elé kerül előterjesztéseket,

– ellátja a testületek, a bizottságok szervezési és ügyviteli tevékenységével kapcsolatos feladatokat,

– tanácskozási joggal részt vesz a testület és a bizottságok ülésein,

– törvényességi észrevételeket tehet a szavazás előtt az előterjesztés vitájában,

– gondoskodik a testületi ülés jegyzőkönyvének elkészítéséről, azt a polgármesterrel együtt írja alá,

–  rendszeresen tájékoztatja a polgármestert, a képviselő-testületet és a bizottságokat az önkormányzat munkájáról és az ügyintézésről.

2.)A jegyző egyéb főbb feladatai:

–  döntésre előkészíti a polgármester hatáskörébe tartozó államigazgatási ügyeket,

–   ellátja a jogszabályban előírt államigazgatási feladatokat és a hatósági hatásköröket,

– „a hatáskörébe tartozó ügyekben szabályozza a kiadmányozás rendjét; gyakorolja a munkáltatói jogokat  a képviselő-testület hivatalának köztisztviselői tekintetében.

A kinevezéshez, vezetői megbízáshoz, felmentéshez, a vezetői megbízás visszavonásához, jutalmazáshoz – a polgármester egyetértése szükséges.”

– szervezi a polgármesteri hivatal jogi felvilágosító munkáját,

–  ellátja az államigazgatási tevékenység egyszerűsítésével, korszerűsítésével összefüggő feladatokat,

– eleget tesz a jegyzőkönyv és határozat megküldési kötelezettségének.