Képviselők tiszteletdíja, természetbeni juttatása

NYÍRKARÁSZ KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT

KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK

1/2011.(II.15.)

r e n d e l e t e

a képviselőtestület tagjainak díjazásáról

Nyírkarász  Község Önkormányzatának Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 20. § (2) bekezdése, valamint a polgármesteri tisztség ellátásának egyes kérdéseiről és az önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról szóló 1994. évi LXIV. tv. ( a továbbiakban: Pttv.) 14. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a települési képviselők díjazásáról, valamint költségtérítésének megállapításáról az alábbi rendeletet alkotja:

A rendelet hatálya

1.§

Az önkormányzati rendelet hatálya kiterjed Nyírkarász Község Önkormányzata Képviselő-testületének tagjaira megbízatásuk időtartamára.

Képviselők tiszteletdíja

2.§

(1)         A települési képviselőt – a polgármester és az alpolgármester kivételével – tiszteletdíj illeti meg.

(2)         A képviselők havi tiszteletdíja (alapdíja) a köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény 43. § (1) bekezdésében meghatározott illetményalap  (bruttó) 38.650,- Ft.

(3)         Ha a helyi önkormányzati képviselő bizottság tagja, vagy elnöke, az alapdíjon felül díjazás nem illeti meg.

(4)     Az önkormányzati képviselők tiszteletdíjából a nyugdíjjárulékon felül a személyi jövedelemadóról szóló jogszabályok szerinti mértékben jövedelemadó előleget kell levonni.

3. §

A képviselőnek a képviselő-testület képviseletében, vagy megbízásából végzett tevékenységével összefüggő, általa előlegezett, számlával igazolt, szükséges költségét meg kell téríteni. A képviselői költségek kifizetését a polgármester engedélyezi (Pttv. 18. § (1) bekezdés).

Záró rendelkezések

4.§

(1) E a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik Nyírkarász község Polgármesteri Hivatalában elhelyezett hirdetőtáblán 8 napra történő kifüggesztéssel, melynek szövege a jegyzőnél megtekinthető.

(2) A rendelet kihirdetésével egyidejűleg hatályát veszti a képviselők tiszteletdíjának megállapításáról szóló  4/2007. (III.23.)  rendelet.