Kitüntetések alapításáról és adományozásuk rendjéről

NYÍRKARÁSZ KÖZSÉG KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK

5/1998.(VIII.27.) ÖKT számú

r e n d e l e t e

a kitüntetések alapításáról és adományozásuk rendjéről

Nyírkarász község Önkormányzati Képviselőtestülete az 1991. évi XXXI. tv. 7. §-ában kapott felhatalmazás alapján a Nyírkarász községért tevékenykedő magyar, vagy külföldi állampolgárok, a Polgármesteri Hivatalban, a közoktatási, közművelődési, egészségügyi, szociális- és szolgáltató intézményekben kimagasló teljesítményt nyújtó, huzamosabb időn át kiemelkedő munkát végző magánszemélyek, vagy közösségek elismerésére helyi kitüntető címet és kitüntető díjakat alapít az alábbiak szerint:

I.

„NYÍRKARÁSZ KÖZSÉG DISZPOLGÁRA”

kitüntető cím

  1. §

(1)     „NYÍRKARÁSZ KÖZSÉG DISZPOLGÁRA” kitüntető cím adományozható annak a magyar, vagy külföldi állampolgárnak, aki Nyírkarász község lakossága érdekében politikai, állami, társadalmi, tudományos, művészi, gazdasági, vagy egyéb területen kiemelkedő tevékenységet fejt, vagy fejtett ki és ezzel közvetlenül, vagy közvetve hozzájárul a község fejlődéséhez.

(2)     Átadás ideje: alkalom szerint a Képviselőtestület döntésétől függően.

(3)     A kitüntető címmel plakett – – melynek palástján az adományozott neve és „díszpolgár” felirat szerepel – valamint oklevél jár.

„NYÍRKARÁSZ VÁCI MIHÁLY ÉREM”

kitüntető díj

  1. §

(1)    „NYÍRKARÁSZ KÖZSÉGÉRT” kitüntető díj adományozható azoknak a polgároknak, vagy közösségeknek, akik Nyírkarász község gazdasági, kulturális, társadalmi, egészségügyi fejlődése terén hosszabb időn át kiemelkedő munkát végeztek és ezzel jelentősen hozzájárultak Nyírkarász község szellemi, erkölcsi és anyagi értékeinek gyarapításához, hírnevének öregbítéséhez.

– 2 –

(2)    A kitüntető díj kör alakú – 9 cm átmérőjű mázas kerámia, melyen „Nyírkarász” felirat helyezkedik el. A plakett közepén egy Váci Mihály portré található.

  1. §

(1)   Évente legfeljebb öt kitüntető díj adományozható.

(2)   A kitüntetési díj átadási ideje: augusztus 20-a, az államalapítás ünnepe, ebben az évben 1998. szeptember 20.

(3)   A kitüntető díjjal a 2. § (2) bekezdésében leírt emlékplakett, valamint oklevél jár.

(4)   A kitüntető díj adományozására az Általános Iskola nevelőtestülete tesz javaslatot.

II.

„A KÖZ SZOLGÁLATÁÉRT”

kitüntető díj

  1. §

(1)          „A KÖZ SZOLGÁLATÁÉRT” kitüntető díj adományozható azoknak a magánszemélyeknek és közösségeknek, akik kiemelkedő társadalmi, gazdasági, közszolgálati, tudományos, művelődési, kulturális, oktatási, nevelési, egészségügyi, sport tevékenységet végeztek és teljesítményt értek el.

(2)          Évente legfeljebb öt kitüntető díj adományozható.

(3)          A kitüntetés adományozását április 1-jéig kell elbírálni és az elbírálással egyidejűleg kell dönteni az átadás időpontjáról.

(4)          A kitüntető díjjal oklevél jár.

(5)          A (2) bekezdésben meghatározott kitüntető díjból egy keretet minden évben a Nyírkarász sportjáért kiemelkedő tevékenységet végző és teljesítményt nyújtó részére kell adományozni.

III.

AZ ADOMÁNYOZÁS RENDJE

  1. §

(1)      A kitüntető cím és díjak adományozására javaslatot tehetnek az önkormányzati képviselőtestület tagjai, bizottságai a Polgármesteri Hivatal vezetője, valamint az önkormányzati intézmények vezetői.

– 3 –

(2)      A javaslatot – a díszpolgári cím kivételével – az átadás esedékessége előtt legalább két hónappal a melléklet szerinti formanyomtatványon kell előterjeszteni.

(3)      A kitüntető cím és a kitüntető díjak adományozására a képviselőtestület jogosult. Határozatát minősített többséggel kell meghozni.

(4)      Kitüntetési javaslatra vonatkozó előterjesztést a Polgármester készíti, az önkormányzat valamennyi bizottságával előzetesen véleményezteti.

(5)      Ha a kitüntető díjban közösség részesül, kétszeres összegű pénzjutalom és annyi oklevél jár, ahány tagja van a közösségnek.

KITÜNTETŐ DÍJ VISSZAVONÁSA

  1. §

(1)   A kitüntető címet és díjat vissza lehet vonni, ha a kitüntetett arra érdemtelenné válik.

(2)   A visszavonás módjára az 5. § (1) és (4) bekezdésében foglaltakat kell megfelelően alkalmazni.

IV.

VEGYES RENDELKEZÉSEK

  1. §

(1)   A kitüntetett személyekről a Polgármesteri Hivatal nyilvántartást vezet.

(2)   A kitüntető díjakkal járó pénzjutalmak fedezetét a Polgármesteri Hivatal éves költségvetésében kell biztosítani.

  1. §

(1)    E rendelet 1998. szeptember 1. napján lép hatályba azzal, hogy rendelkezéseit 1998. szeptember 1-től alkalmazni kell.

(2)    A rendelet kihirdetéséről az SZMSZ előírásai szerint a jegyző gondoskodik.

Félegyházi Gábor sk.                                         Kiss Ferenc sk.

polgármester                                                        jegyző