Költségvetés 2010

NYÍRKARÁSZ KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT

KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK

1/2010.(II.15.)

r e n d e l e t e

Nyírkarász község Önkormányzat 2010.évi költségvetésének

megállapításáról

Nyírkarász községi Önkormányzat Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról szóló, többször módosított 1990. évi LXV. Tv. 91.§ (1) bekezdésében, az Államháztartásról szóló, – többször módosított – 1992. évi XXXVIII. Tv. 65.§ (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján figyelembe véve az Államháztartás működési rendjéről szóló 292/2009.(XII.19.) Korm. rendeletben meghatározottakat a 2010. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja.

A rendelet hatálya

1.§

A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzatra, valamint az önkormányzat költségvetési szerveire.

(1) Az önkormányzat költségvetési szervei:

a.) önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv

– Nyírkarász Község Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala

b.) önállóan működő költségvetési szervei

– Váci Mihály Általános Iskola, Óvoda

– Idősek Otthona

A költségvetés címrendje

2.§

(1)   Az államháztartásról szóló törvény 67.§ (3) bekezdésében foglaltak alapján az

önkormányzat költségvetésének címrendjét a (2) bekezdés szerint állapítja meg.

(2)   A költségvetési szervek külön-külön alkotnak egy-egy címet.

Önálló címet alkot:

a.) Cím száma:     I. Nyírkarász Község Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala

Alcím száma:

1.  Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások igazgatási tevékenysége

2. Önkormányzatok pénzügyi igazgatása

3. Város és községgazdálkodási szolgáltatások pénzügyi igazgatása önkormányzati költségvetési szervnél

4. Város és községgazdálkodás más hová nem sorolható szolgáltatások

5.   Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások feladatra nem tervezhető elszámolása

6. Települési hulladék kezelése, ártalmatlanítása

7. Út, autópálya építése

8. Közvilágítás

9. Háziorvosi alapellátás

10.  Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás

11.  Ifjúság- és egészségügyi gondozás

12.  Rendszeres szociális segély

13.  Időskorúak járadéka

14.  Lakásfenntartási támogatás normatív alapon

15.  Ápolási díj alanyi jogon

16.  Ápolási díj méltányossági alapon

17.  Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás

18.  Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás

19.  Óvodáztatási támogatás

20.  Átmeneti segély

21.  Temetési segély

22.  Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás

23.  Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása

24.  Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátás

25.  Közgyógyellátás

26.  Köztemetés

27.  Önkormányzatok által nyújtott lakástámogatás

28.  Civil szervezetek működési támogatása

29.  Közcélú foglalkoztatás

30.  Közhasznú foglalkoztatás

31.  Közmunka

32.  Máshová nem sorolható egyéb sporttámogatás

33.  Köztemető fenntartási feladatok

34.  Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése

35.  Országgyűlési képviselő választáshoz kapcsolódó tevékenységek

36.  Önkormányzati képviselő választáshoz kapcsolódó tevékenységek

37.  Európai Parlamenti képviselő választáshoz kapcsolódó tevékenységek

38.  Országos és helyi népszavazáshoz kapcsolódó tevékenységek

39.  Máshová nem sorolható egyéb szárazföldi személyszállítás

40.  Fénymásolás, egyéb irodai szolgáltatás

41.  Pályázat- és támogatáskezelés, ellenőrzés

42.  Finanszírozási műveletek

43.  Vízügy területi igazgatása és szabályozása

44.  Közoktatási és kapcs.tevékenységek pü.igazgatása

45.  Szennyvíz gyűjtése,elhelyezése,kezelése

46.  Finanszírozási műveletek

b.) Cím száma:                  II.  Váci Mihály Általános Iskola, Óvoda

Alcím száma:

1. Óvodai intézményi étkeztetés

2. Iskolai intézményi étkeztetés

3. Munkahelyi étkeztetés

4. Óvodai nevelés, ellátás

5. Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése, ellátása

6. Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (1-4.évfolyam)

7. Sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (1-4.évfolyam)

8. Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (5-8.évfolyam)

9. Sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (5-8.évfolyam)

10.  Általános iskolai napközi otthoni nevelés

11.  Sajátos nevelési igényű napközi otthoni nevelés

12.  Általános iskolai tanulószobai nevelés

13.  Sajátos nevelési igényű tanulók általános iskolai tanulószobai nevelése

14.  Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása

15.  Könyvtári szolgáltatások

Cím száma:           III.  Idősek Otthona

Alcím száma:

1. Időskorúak tartós bentlakásos szociális ellátása

2. Demens betegek bentlakásos ellátása

3. Idősek nappali ellátása

4. Szociális étkeztetés

5. Házi segítségnyújtás

6. Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás

A költségvetés bevételei és kiadásai

3. §

A Képviselőtestület az önkormányzat  2010. évi költségvetésének

a.) bevételi főösszegét 450.108 eFt-ban

b.) kiadási főösszegét 585.140 eFt-ban

c.) forráshiányát 135.032 eFt-ban

á l l a p í t j a  m e g.

4. §

(l) Az önkormányzat 2010. évi költségvetési bevételeinek forrásonkénti részletezését az

1.sz.melléklet tartalmazza.

(2)   Az önkormányzat 2010. évi működési és felhalmozási bevételeit költségvetési szervenként, szakfeladatonkénti bontásban a 2.sz. melléklet tartalmazza.

5. §

(l) Az önkormányzat működési fenntartási kiadási előirányzatait a képviselőtestület alábbiak szerint határozza  meg:

Működési kiadások előirányzata összesen:     578.407.820 Ft

Ebből:

– személy jellegű kiadások                         244.492.950 Ft

–  munkaadót terhelő járulékok:                70.907.690 Ft

– dologi jellegű kiadások                           170.038.260 Ft

–  működési célú átadott p.e.                   2.897.400 Ft

– szociális jellegű                                     90.071.520 Ft

(2) Az önkormányzat felújítási és felhalmozási kiadásai összesen:  6.732.000 Ft

Felújítási és felhalmozási kiadásokból:

– Beruházások előirányzata:                                                    4.547.000 Ft

– Felhalmozási célhitel visszafizetése                                         2.185.000  Ft

(3)   A Képviselőtestület az önkormányzat 2010. évi költségvetése  működési és fenntartási kiadásait kiemelt előirányzatonként a 3.sz. melléklet szerint állapítja meg.

(4)   A Képviselőtestület az önkormányzat 2010. évi költségvetés felhalmozások előirányzatát felújítási célonként, felhalmozási feladatonként a 4.-5.sz. melléklet szerint állapítja meg.

(5)   A Képviselőtestület az önkormányzat 2010. évi költségvetésének bevételi és kiadási előirányzatait az 6. sz. mérlegszerű kimutatásban állapítja meg.

6. §

A Polgármesteri Hivatal kiadási előirányzatának részletezését – feladatonkénti megosztással – a 7.sz.melléklet tartalmazza.

7.§

Az önkormányzati egységes pénzalapon belül a működési célú; a felhalmozási célú bevételek és kiadások előirányzatát mérlegszerűen, egymástól elkülönítve az 8.sz.melléklet tartalmazza.

8. §

(1)     A Képviselőtestület a helyi költségvetéssel kapcsolatos vegyes rendelkezéseket az alábbiak szerint állapítja meg.

(2)     Az önkormányzat közalkalmazotti, köztisztviselői létszámát 112 főben:

– közalkalmazotti engedélyezett létszám 103 fő,

– köztisztviselői engedélyezett létszám 9   fő

betöltött létszám 9   fő

határozza meg.

A megengedett létszámon felül 5 fő prémiuméves közalkalmazott lát el feladatokat határozott ideig.

2010. április 1-től 1 fő köztisztviselő prémiumévek keretében kerül foglalkoztatásra.

A prémiumévek keretében foglalkoztatott személyek munkabéréhez a 30 %-ot az önkormányzat biztosítja.

(3)     Az önkormányzat költségvetési szerve, valamint az alcímek létszám előirányzatát a képviselőtestület a 9.sz. melléklet szerint állapítja meg.

(4)     Az önkormányzat a köztisztviselői részére jogszabály által előírt cafeteria juttatást biztosít. Mértéke az illetményalap ötszöröse.

(5)     A Képviselőtestület az önkormányzat 2010. évi költségvetés előirányzat felhasználási ütemtervét a 10. sz. melléklet szerint állapítja meg.

(6)     A Képviselőtestület az önkormányzat a többéves kihatással járó döntések számszerűségét évenkénti bontásban és összesítve a 11.sz. melléklet szerint állapítja meg.

(7)     A Képviselőtestület az önkormányzat 2010. évi költségvetés közvetett támogatása a 12. sz. melléklet szerint állapítja meg.

(8) A Képviselőtestület az önkormányzat a működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási

előirányzatok 2010-2011-2012. évi alakulását tájékoztató jelleggel, mérlegszerűen a

13. sz. melléklet tartalmazza.

A költségvetés végrehajtásának szabályai

9. §

(1)   A 3.§-ban kimutatott forráshiány fedezetének megteremtése érdekében a Képviselőtestület elrendeli, hogy a Polgármesteri Hivatal készítse elő az önhibáján kívül hátrányos helyzetbe jutott önkormányzati kiegészítő támogatás benyújtásához szükséges igénybejelentést és a pénzintézethez benyújtandó hitelkérelmet.

(2)   Az (1) bekezdés szerinti intézkedések megtételéről és a támogatási igény, valamint a hitelkérelem kimunkálásáról, határidőben történő benyújtására a Képviselőtestület a polgármestert jogosítja fel.

10.§

(1)     A Képviselőtestület a jóváhagyott kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát kizárólagosan magának tartja fenn.

(2)   Az évközben engedélyezett központi támogatások felhasználásáról, valamint az önkormányzat szervei által javasolt előirányzat- átcsoportosítások miatt a költségvetési rendelet módosításáról a képviselőtestület a polgármester előterjesztése alapján legalább félévente hoz döntést.

11.§

(1)   A testület által jóváhagyott kiemelt előirányzatokat valamennyi költségvetési szerv köteles betartani. Az intézményeknek a takarékosság figyelembe vételével kell gazdálkodniuk. A többletkiadás esetén annak okát az intézményvezetőnek vizsgálni kell és arról köteles a képviselőtestületnek írásos tájékoztatást adni. Havonta az éves előirányzat 1/12-ed részét lehet csak felhasználni.

(2)     A készpénzforgalom csökkentése céljából az 50.000,- Ft feletti kifizetések lehetőség szerint átutalással történjenek.

(3)     Az önkormányzatnál a bérfizetés napja minden hó 3-a. A bér folyószámlára utalásánál úgy kell intézkedni, hogy a dolgozóknak a bérfizetés napján a bér rendelkezésükre álljon. A bérfizetés a közmunkások kivételével folyószámlára utalással történik. Az önkormányzati igazgatási tevékenység bérjellegű kiadásainak felhasználásáról a jegyző gondoskodik a polgármester egyetértésével.

Hatályba léptető rendelkezés

12.§

(1)    E rendelet kihirdetése napján lép hatályba, rendelkezéseit azonban 2010. január l-től kell alkalmazni.

(2)    A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik Nyírkarász Község Polgármesteri Hivatalában elhelyezett hirdetőtáblán 8 napra történő kifüggesztéssel.