Költségvetés 2011

NYÍRKARÁSZ KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT

KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK

3/2011.(III.10.)

r e n d e l e t e

az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről

Nyírkarász Község Önkormányzata Képviselő-testülete a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. §. (1) bekezdés b./ pontjában, az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 65. §. (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján – a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 91. §. (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva – a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV.  törvény 92. §. (13) bekezdés e./ pontjában meghatározott Pénzügyi Bizottság véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

1.§.      (1) Nyírkarász Község Önkormányzata Képviselő-testülete (a továbbiakban:    Képviselő-testület) az önkormányzat

a./ bevételi főösszegét:         457.243.651 millió forintban,

b./ kiadási főösszegét:          507.044.000 millió forintban,

c./ hiányát:                               49.800.349 millió forintban állapítja meg.

(2) Az (1) bekezdésben kimutatott hiány fedezetének megteremtése érdekében pályázatot  kell benyújtani az önhibáján kívül forráshiányos települések támogatásának elnyerésére.

2.§.      A Képviselő-testület a címrendet az 1. melléklet szerint állapítja meg.

3.§.      A Képviselő-testület a működési és a felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatokat mérlegszerűen, egymástól elkülönítetten a 2. melléklet szerint hagyja jóvá.

4.§.      A Képviselő-testület az éves létszám-előirányzatot költségvetési szervenként, elkülönítve a közfoglalkoztatottak létszám-előirányzatát a 3. melléklet szerint hagyja jóvá.

5.§.      A Képviselő-testület az önkormányzat és az általa alapított, irányított költségvetési szervek bevételeit forrásonként a 4. melléklet szerinti  részletezettséggel állapítja meg.

6.§.      A Képviselő-testület az önkormányzat és az általa alapított, irányított költségvetési szervek szakfeladatok kiadásait az 5. melléklet szerinti részletezettségben állapítja meg.

7.§.      A Képviselő-testület az önkormányzat és a költségvetési szervek működési,  fenntartási kiadási előirányzatait költségvetési szervenként, kiemelt előirányzatonként  részletezve a 6-7-8. mellékletek szerint hagyja jóvá.

8.§.      A Képviselő-testület az egészségügyi alapellátás – iskola egészségügy, védőnői szolgálat – működési, fenntartási kiadási előirányzatait, kiemelt előirányzatonként  részletezve a 9. melléklet szerint hagyja jóvá.

9.§.      A Képviselő-testület a rendszeres és eseti pénzbeni ellátások előirányzatát  támogatási

jogcímenként a 10. melléklet szerint fogadja el.

10.§.    A Képviselő-testület a községgazdálkodási szolgáltatás szakfeladat kiadási előirányzatát a 11. melléklet szerint fogadja el.

11.§.    A Képviselő-testület az önkormányzat működési és felhalmozási kiadásait  a 12. melléklet szerint állapítja meg.

12.§.    A Képviselő-testület az önkormányzat szakfeladatainak összes bevételét a 13. melléklet szerint állapítja meg.

13.§.    A Képviselő-testület az év várható bevételi és kiadási előirányzatainak teljesüléséről készített előirányzat-felhasználási ütemtervet a 14. melléklet szerint állapítja meg.

14.§.   (1)  E rendelet kihirdetése napján lép hatályba, rendelkezéseit azonban 2011. január l-

től kell alkalmazni.

(2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik Nyírkarász község Polgármesteri Hivatalában elhelyezett hirdetőtáblán 8 napra történő kifüggesztéssel.

Költségvetés 2011- 1. melléklet