Költségvetés 2012

NYÍRKARÁSZ KÖZSGI ÖNKORMÁNYZAT

KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK

1/2012.(III.5.)

r e n d e l e t e

az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről

 

Nyírkarász községi Önkormányzata Képviselő-testülete  az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23.§ (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján – az Alaptörvény 32.cikk (1) bekezdés f) pontjában kapott felhatalmazás alapján – a  helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 92/C.§. (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljáró könyvvizsgáló és a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 92.§. (13) bekezdés e) pontjában meghatározott Pénzügyi Bizottság véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

1.§ (1) Nyírkarász község Önkormányzata Képviselőtestülete ( a továbbiakban:

Képviselőtestület) az önkormányzat

a) bevételi főösszegét                 448.941  ezer forintban,

b) kiadási főösszegét                 487.946  ezer forintban,

c) hiányát                                    39.005  ezer forintban

állapítja meg.

 (2) Az (1) bekezdés c) pontjában megállapított működési hiány fedezetét önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok támogatásával  finanszírozza.

2.§.     A Képviselő-testület a címrendet az 1. melléklet szerint állapítja meg.

3.§.      A Képviselő-testület a működési és a felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatokat mérlegszerűen, egymástól elkülönítetten a 2. melléklet szerint hagyja jóvá.

4.§.      A Képviselő-testület az éves létszám-előirányzatot költségvetési szervenként, elkülönítve a közfoglalkoztatottak létszám-előirányzatát a 3. melléklet szerint hagyja jóvá.

5.§.      A Képviselő-testület az önkormányzat és az általa alapított, irányított költségvetési szervek bevételeit forrásonként a 4. melléklet szerinti  részletezettséggel állapítja meg.

2 –

6.§.      A Képviselő-testület az önkormányzat és az általa alapított, irányított költségvetési szervek szakfeladatok kiadásait az 5. melléklet szerinti részletezettségben állapítja meg.

7.§.      A Képviselő-testület az önkormányzat és a költségvetési szervek működési,  fenntartási kiadási előirányzatait költségvetési szervenként, kiemelt előirányzatonként  részletezve a 6-7-8. mellékletek szerint hagyja jóvá.

8.§.      A Képviselő-testület az egészségügyi alapellátás – iskola egészségügy, védőnői szolgálat – működési, fenntartási kiadási előirányzatait, kiemelt előirányzatonként  részletezve a 9. melléklet szerint hagyja jóvá.

9.§.      A Képviselő-testület a rendszeres és eseti pénzbeni ellátások előirányzatát  támogatási

jogcímenként a 10. melléklet szerint fogadja el.

10.§.    A Képviselő-testület a községgazdálkodási szolgáltatás szakfeladat kiadási előirányzatát a 11. melléklet szerint fogadja el.

11.§.    A Képviselő-testület az önkormányzat működési és felhalmozási kiadásait  a 12. melléklet szerint állapítja meg.

12.§.    A Képviselő-testület az önkormányzat szakfeladatainak összes bevételét a 13. melléklet szerint állapítja meg.

13.§.    A Képviselő-testület az év várható bevételi és kiadási előirányzatainak teljesüléséről készített előirányzat-felhasználási ütemtervet a 14. melléklet szerint állapítja meg.

 

14.§. Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, de 2012. 01. 01.-től alkalmazandó. A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik Nyírkarász község Polgármesteri Hivatalában elhelyezett hirdetőtáblán 8 napra történő kifüggesztéssel.

1. sz. melléklet