Költségvetési zárszámadás

NYÍRKARÁSZ KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT

KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK

4/2010.(IV.28.)

r e n d e l e t e

a helyi önkormányzat 2009. évi költségvetési zárszámadásának

megállapításáról

Nyírkarász Önkormányzat Képviselőtestülete az államháztartásról szóló többször módosított 1992.évi XXXVIII. Tv. 82.§ alapján – figyelembe véve ezen jogszabály, valamint az államháztartás működési rendjéről szóló 217/1998.(XII.30.) Kormányrendeletben meghatározottakat – a helyi önkormányzat 2009. évi költségvetési zárszámadásának megállapításáról a következő rendeletet alkotja.

A rendelet hatálya

1. §

A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzatra, valamint az önkormányzat költségvetési szerveire (intézményeire).

2.§

Az Önkormányzat Képviselőtestülete a 2009. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást

734.018 eFt bevétellel

733.710 eFt kiadással

600 eFt pénzkészlettel

j ó v á h a g y j a.

3.§

(1)      A Képviselőtestület az önkormányzat bevételeit forrásonként az alábbiak szerint fogadja el.

a)    Intézményi működési bevételek                         44.641,- eFt

b)   Sajátos működési bevételek                              104.380,- eFt

c)     Átvett pénzeszközök, támogatások

működéshez                                                      458.811,- eFt

– felhalmozáshoz                                                    118.744,- eFt

d)   Felhalmozás és tőke jellegű bevételek                 2.427,- eFt

e)    Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek                 5.015,- eFt

Bevételek összesen:                                            734.018,- eFt

A költségvetési bevételek teljesítését, bevételi forrásokon belüli jogcímrészletezéssel   az 1.sz.mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá.

(2) A Képviselőtestület az önkormányzat kiadásait kiemelt jogcímenként az alábbiak  szerint fogadja el:

a.)    Személyi jellegű kiadások                                279.308 eFt

b.) Munkaadót terhelő járulékok                             86.745 eFt

c.) Dologi kiadások                                               128.122 eFt

d.) Szociális jellegű kiadások                                   85.928 eFt

e.) Pénzeszköz átadás

– működéshez                                                      4.000 eFt

– felhalmozáshoz                                                  27.678 eFt

f.) Beruházás, felújítási kiadások                             78.457 eFt

g.) Rövid lejáratú hitel visszafizetése                      43.782 e Ft

h.)    Hosszú lejáratú hitel visszafizetés                   10.657 e Ft

i.) Kiegyenlítő, függő, átfogó kiadások                   -10.967 eFt

K i a d á s o k  ö s s z e s e n:                     733.710 eFt

Az önkormányzat kiadásait címenként – feladatonkénti részletezéssel a 2.sz. mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá.

4. §

Az önkormányzat egységes pénzalapjának működési, felhalmozási kiadásait a 3. sz. melléklet szerint hagyja jóvá.

5. §

A képviselőtestület:

a.)    a Polgármesteri hivatal kiadási előirányzatának teljesítését a 4. sz. melléklet szerint,

b.)  könyvviteli mérlegét az 5. sz. melléklet szerint,

c.) az éves pénzforgalmi jelentését a 6.sz.melléklet szerint,

d.) egyszerűsített pénzmaradványát a 7. sz. melléklet szerint

f.) az önkormányzat költségvetési szervei, valamint az alcímek – ténylegesen felhasznált – létszámkeretét a 8. sz. melléklet szerint

g.) az önkormányzat vagyonkimutatását a 9. sz. melléklet szerint

h a g y j a   j ó v á .

Záró rendelkezés

6.§

(1)    E rendelet kihirdetése napján lép hatályba.  A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik Nyírkarász Község Polgármesteri Hivatalában elhelyezett hirdetőtáblán 8 napra történő kifüggesztéssel.