Polgármester feladatai

Az 5/2007.(III.23.) rendelet 17. § (9) bek-el

megállapított 4.sz. függelék

A polgármester főbb feladatai

1.)  A képviselő-testület működésével összefüggésben:

–  segíti a képviselők munkáját,

–  összehívja és vezeti a testület üléseit,

–  képviseli az önkormányzatot,

– szervezi a településfejlesztést és a közszolgáltatásokat,

– biztosítja a demokratikus helyi hatalomgyakorlás, a közakarat érvényesülését.

2.) A bizottságok működésével kapcsolatosan:

– indítványozhatja a bizottság összehívását,

– felfüggeszti a bizottság döntésének a végrehajtását, ha az ellentétes a képviselő-testület határozatával, vagy sérti az önkormányzat érdekeit.

A felfüggesztett döntésről a képviselő-testület a következő ülésen határoz,

3.)  A polgármester hivatallal összefüggő jogosítványai:

– a képviselő-testület döntései szerint és saját önkormányzati jogkörében eljárva irányítja a hivatalt,

– dönt a jogszabály által hatáskörébe utalt államigazgatási ügyekben hatósági jogkörökben, egyes hatásköreinek a gyakorlását átruházhatja,

– gyakorolja az egyéb munkáltatói jogokat, a jegyző és az önkormányzati intézményvezetők tekintetében,

– általa meghatározott körben egyetértési jogot gyakorol a jegyző hatáskörébe tartozó egyes munkáltatói jogok gyakorlása körében.