Szociális ellátások módosítása

NYÍRKARÁSZ KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT

KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK

2/2011.(II.15.)

r e n d e l e t e

a szociális ellátásokról, valamint a személyes gondoskodást nyújtó ellátások helyi szabályainak a megállapításáról szóló 15/2006. (XII.29.) rendelet módosítására

Nyírkarász Község Önkormányzata a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 35. (2) bekezdésében, a 37. (19 bekezdés d) pontjában kapott felhatalmazás alapján a következőket rendeli el:

1. §

A szociális ellátásokról, valamint a személyes gondoskodást nyújtó ellátások helyi szabályainak a megállapításáról szóló 15/2006. (XII.29.) rendelet (továbbiakban „R”) 3.§ (1) bekezdésben a „rendelkezésre állási támogatás” szövegrész helyébe a „bérpótló juttatás” lép.

2.§

A „R” a következő 5./A § -al egészül ki:

(1) Az az aktív korúak ellátására jogosult személy, aki az ellátásra való jogosultság kezdő napján 45% és 49 % közötti egészségkárosodást szenvedett rendszeres szociális segélyre jogosult.

(2) A kérelmező a Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatalnak az egészségkárosodás minősítését tartalmazó érvényes és hatályos szakhatósági állásfoglalását vagy szakvéleményét csatolja a kérelemhez.

3.§

A „R” a következő 6./A § -al egészül ki:

A bérpótló juttatásban részesülő személynek  – amennyiben vele kapcsolatosan

bejelentés érkezik a hivatal felé, illetve szúrópróbaszerű ellenőrzés során tapasztalt

hiányosság esetén – a lakókörnyezet rendezettségének biztosításával kapcsolatosan

az alábbi feltételeket kell teljesíteni:

(1)

– köteles az általa lakott ingatlan, az ingatlannak a kerítéssel határos területének, járdájának   folyamatos tisztántartásáról gondoskodni,

– a ház udvarát, kertjét tisztántartani, a gyomoktól, parlagfűtől mentesíteni,

– köteles az ingatlanán a rágcsáló-mentesítésrõl gondoskodni,

– köteles az ingatlan állagmegóvása érdekében a szükséges intézkedéseket megtenni, anyagi lehetőségei függvényében,

– köteles téli időszakban a hó eltakarításáról, a síkosság-mentesítésről gondoskodni.

(2) Az e rendeletben megállapított feltételek teljesítésére a jegyző az érintettet 10 napos határidő kitűzésével felszólítja. Amennyiben a megjelölt határidőn belül a lakókörnyezetének rendben tartásában kifogásoltakat nem teljesíti, az ellátásra való jogosultságot  a jegyző a határozat meghozatala hónapjának utolsó napjával megszünteti. Az ügyfél ezen cselekedetével együttműködést nem vállalónak minősül.

(3)  A fentiekben foglaltak megfelelő teljesítésére a jegyző által megbízott személy – írásban -környezettanulmány keretében megvizsgálja a feltételek betartását.

(4) A bérpótló juttatás folyósítását meg kell szüntetni, ha az ügyfél a felszólításnak határidőben nem tesz eleget.

4.§

Záró rendelkezés

(1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik Nyírkarász község Polgármesteri Hivatalában elhelyezett hirdetőtáblán 8 napra történő kifüggesztéssel, melynek szövege a jegyzőnél megtekinthető.