EFOP 2.1.2-16-2018-00053 – Biztos Kezdet Gyerekház létrehozása Nyírkarászon

Kedvezményezett: Nyírkarász Községi Önkormányzat
BIZTOS KEZDET GYEREKHÁZ LÉTREHOZÁSA NYÍRKARÁSZ TELEPÜLÉSEN
(ERFA) PROJEKT AZONOSÍTÓSZÁMA: EFOP-2.1.2-16-2018-00053

Nyírkarász Községi Önkormányzat az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program (EFOP) keretén belül Gyerekesély programok infrastrukturális háttere tárgyú felhívásra EFOP-2.1.2-16-2018-00053 azonosító számmal támogatási kérelmet nyújtott be, melyet megnyert és megvalósít.

Az önkormányzat célja a gyermekeket sújtó nélkülözés újratermelődésének megakadályozása és a gyermekek esélyeinek növelése, amelynek érdekében helyi projektmegvalósítását jelölte meg eszközéül. A Biztos Kezdet Gyerekház hitvallása az, hogy a társadalmi kirekesztődés megelőzésének kulcsa a 0-3 éves korosztály és szüleik, hátrányos helyzetű várandós nők számára integrált, komplex fejlesztés a család és a tágabb környezet aktív részvételével.

A program hosszú távú célkitűzése olyan gyerek- és családbarát szolgáltatási környezet kialakítása országos szinten, amely a szülők partneri bevonása és aktív részvétele mellett koragyermekkorban egyenlő esélyt biztosít a veleszületett képességek kibontakozásához, a minél korábbi – lehetőleg 3 éves kortól – óvodai részvételhez és a sikeres iskolakezdéshez.

 1. Az óvodába lépő gyermekek legyenek egészségesek, érjék el veleszületett képességeik optimumát (a minden
  fejlődési területet érintő – mozgás, értelem, érzelem, nyelv és kommunikáció, észlelés – szakmailag
  megalapozott emberi és tárgyi környezet biztosításával).
 2. Történjen meg a szülők együttműködésének megnyerése, támogatása saját erőforrásaik mobilizálásában és a
  hiányzó kompetenciák megszerzésének segítése ahhoz, hogy gyermekük személyiségfejlődése egészséges,
  harmonikus és optimális legyen.
 3. Valósuljon meg a helyi közösségekben a program befogadása és a program helyi közösségekbe való
  beágyazódása.
 4. Történjen meg helyi szinten a 0-3 éves gyermekekkel foglalkozó intézmények és/vagy szakemberek
  feladatainak és felelősségének láthatóvá tétele a közöttük levő együttműködés megvalósítása és a
  szolgáltatások elérhetővé tétele, a korai felismerés és megelőzés érdekében.

A fenti célok elérésének legfőbb eszközei a Biztos Kezdet Gyerekház keretein belül:

 • A gyermekek számára rendszeres szakmai szolgáltatásként legalább képesség-kibontakoztató foglalkozás,
  állapotfelmérés, fejlesztés és étkeztetés biztosítása
 • A szülők a gyermekkel együtt történő részvételének biztosítása, valamint számukra személyiség- és
  kompetenciafejlesztést célzó, valamint egyéb preventív célú programok szervezése: egészséges életmódra
  nevelése, gazdálkodási, háztartástani ismeretek nyújtása
 • Mosás, tisztálkodási lehetőség biztosítása
 • A gyerekek számára a foglalkozások idején a korosztályuknak megfelelő étkezés (tízórai) biztosítása a délelőtti
  nyitva tartás idején
 • A korszerű gyermeknevelési alapelvek folyamatos és tudatos közvetítése a szülőknek,
 • Helyi partneri együttműködések kialakítása és működtetése a szakemberek között (védőnő, gyermekorvos,
  szociális munkás, óvónő, fejlesztő pedagógus),
 • Részvétel a helyi közösség életében, közösségi rendezvények szervezése, elsősorban az igénybevevői kör
  számára,
 • Együttműködés a család- és gyermekjóléti szolgálattal, valamint család- és gyermekjóléti központtal.

A Biztos Kezdet Gyerekház szolgáltatás régi álma a szociális területen dolgozóknak és a szolgáltatáshiányos kistelepülések lakosságának. Ezt az álmot kívánja beteljesíteni Nyírkarász Községi Önkormányzat is, ezzel is létrehozva egy olyan, a 0-3 éves korosztálynak szánt színteret, amely hozzájárul az egyéni és társadalmi hátrányokból fakadó kockázatok csökkentéséhez, elkerüléséhez és a szegénység újratermelődésének megakadályozásához. Így válik a szolgáltatás Nyírkarász településen is fontos eszközéül a hátrányos helyzetű térségekben élők fejlesztésének.

A beruházás összköltsége 14.999.390,- Forint, mely 100 % mértékben vissza nem térítendő támogatás.
A projekt tervezett fizikai befejezése: 2021. év 02. hó 28. napja.