EFOP 1.6.2-16-2017-00043 – Szegregált élethelyzetek felszámolása Nyírkarász településen

SZEGREGÁLT ÉLETHELYZETEK FELSZÁMOLÁSA NYÍRKARÁSZ TELEPÜLÉSEN (ESZA)
PROJEKT AZONOSÍTÓSZÁMA: EFOP-1.6.2-16-2017-00043

Kedvezményezett:                      Nyírkarász Községi Önkormányzat
Projekt összköltsége:                  143.379.927 Ft
Támogatás mértéke:                   100 %
Projekt megvalósítási időszaka:   2020.06.01-2023.08.31.

Projekt tartalma:

Nyírkarász településen is található – főként romák lakta – telep, szegregátum, amelynek felszámolását, a roma lakosok integrációját a helyi önkormányzat is kitűzte célul az EFOP-1.6.2 pályázati felhívnak megfelelően.

A KSH a 2011-es Népszámlálási adatok alapján azonosított be szegregátumot a településen – jelen pályázatunk általános célja, hogy ezen szegregátumban élők szociális, gazdasági, oktatási, munkaerőpiaci helyzetén – a kiírásnak megfelelően – komplex beavatkozásokkal tudjunk javítani.

Célok

 • Javuljon a településen található telepen (Új út – Levelesi út) élők szolgáltatásokhoz való hozzáférése (beleértve a szociális, közösségi, oktatási, képzési, egészségügyi és munkaerő-piaci szolgáltatásokat);
 • Növekedjen a bevont személyek képzettségi szintje;
 • Növekedjen azon személyek száma, akik társadalmi felzárkózást segítő (különösen oktatási, képzési és foglalkoztatási) programokba kapcsolódnak;
 • Növekedjen a célterületen élő személyek közül foglalkoztatásba kerülők száma;
 • Növekedjen telepszerű környezetben élő gyermekek óvodáztatási aránya;
 • Javuljanak a programba bevont iskoláskorú gyermekek/fiatalok iskolai előrehaladási esélyei, tanulmányi eredményei és szabadidő eltöltési lehetőségei;
 • Javuljon a célterületen élő személyek egészségi állapota;
 • Fenntarthatóan javuljon a célcsoport szempontjából szükséges közszolgáltatások elérhetősége; Fenntarthatóan javuljon a közszolgáltatásokat nyújtók és a célcsoport kapcsolattartása;
 • Csökkenjen a szenvedélybetegséggel rendelkezők száma;
 • Növekedjen a célcsoport felkészültsége az integrált környezetben való életvitelszerű tartózkodásra; Növekedjen az integrált környezetben élők befogadási hajlandósága és kevesebb hátrányos megkülönböztetés érje a telepen elő vagy onnan beköltöző családokat;
 • Javuljon a közösségi kohézió a településen.
 • Növekedjen az önálló lakhatási feltételek segítését célzó támogatásokhoz való hozzá férési lehetőség igénybevételére való képesség (CSOK, kedvezményes építési telek vásárlása, munkaviszony létesítését segítő beavatkozások)

Fő tevékenységek:

 • Célcsoporttagok és közösség felkészítése a megvalósításra: szociális munkás jelenlét biztosításával kölcsönös bizalomépítés, kapcsolatteremtés a szegregátumokban élőkkel, kidolgozásra kerülnek a kölcsönös támogató együttműködés részletei különböző intézményekkel, szervezetekkel, együttműködési megállapodások megkötése
 • Csillag- „Cherhaj” szolgáltató pont működtetése
 • A helyi humán szolgáltatások elérhetőségének fejlesztése, koordinációjuk javítása
 • A Közösségi Beavatkozási Terv és egyéni fejlesztési tervek megvalósítása
 • Helyi humán szolgáltatási kapacitások fejlesztése és a szolgáltatók együttműködésének megerősítése Kora gyermekkori, gyermekkori és iskolán kívüli fejlesztés és oktatás: Felzárkóztatás, képesség- és kompetenciafejlesztés, tréningek, foglalkozások, programok és közösségi tevékenységek megvalósítása
 • Egészségügyi szolgáltatások elérésének javítása
 • Felnőttoktatás, felnőttképzés, szakképzés, foglalkoztatás elősegítése