Család- és gyermekjóléti szolgálat

Nyírkarász település Önkormányzata működteti a család-és gyermekjóléti szolgálatot.

Cím: 4544 Nyírkarász, Fő út 46.

Tel: 06 45/610-021

Feladatot ellátó munkatárs: Kosztig Csilla

A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 40. § (1) bekezdése értelmében Gyermekjóléti szolgáltatás a családsegítéssel egy szolgáltató – a család- és gyermekjóléti szolgálat (a továbbiakban: gyermekjóléti szolgálat) – keretében működtethető. A gyermekjóléti szolgálat ellátja a 39. § és a (2) bekezdés szerinti gyermekjóléti szolgáltatási feladatokat, valamint a családsegítés Szt. 64. § (4) bekezdése szerinti feladatait.

Mi a gyermekjóléti szolgálat?

(1)A gyermekjóléti szolgáltatás olyan, a gyermek érdekeit védő speciális személyes szociális szolgáltatás, amely a szociális munka módszereinek és eszközeinek felhasználásával szolgálja a gyermek testi és lelki egészségének, családban történő nevelkedésének elősegítését, a gyermek veszélyeztetettségének megelőzését, a kialakult veszélyeztetettség megszüntetését, illetve a családjából kiemelt gyermek visszahelyezését.

(2)A gyermekjóléti szolgáltatás feladata a gyermek testi, lelki egészségének, családban történő nevelésének elősegítése érdekében

a) a gyermeki jogokról és a gyermek fejlődését biztosító támogatásokról való tájékoztatás, a támogatásokhoz való hozzájutás segítése,

b) a családtervezési, a pszichológiai, a nevelési, az egészségügyi, a mentálhigiénés és a káros szenvedélyek megelőzését célzó tanácsadás vagy az ezekhez való hozzájutás megszervezése,

c) a válsághelyzetben lévő várandós anya támogatása, segítése, tanácsokkal való ellátása, valamint szociális szolgáltatásokhoz és gyermekjóléti alapellátásokhoz, különösen a családok átmeneti otthonában igénybe vehető ellátáshoz történő hozzájutásának szervezése,

d) a szabadidős programok szervezése,

e) a hivatalos ügyek intézésének segítése.

(3) A gyermekjóléti szolgáltatás feladata a gyermek veszélyeztetettségének megelőzése érdekében

a) a veszélyeztetettséget észlelő és jelző rendszer működtetése, a nem állami szervek, valamint magánszemélyek részvételének elősegítése a megelőző rendszerben,

b) a veszélyeztetettséget előidéző okok feltárása és ezek megoldására javaslat készítése,

c) az a) pontban, valamint a 17. § (1) bekezdésében meghatározott személyekkel és intézményekkel való együttműködés megszervezése, tevékenységük összehangolása,

d)tájékoztatás az egészségügyi intézményeknél működő inkubátorokból, illetve abba a gyermek örökbefogadáshoz való hozzájárulás szándékával történő elhelyezésének lehetőségéről.

(3a) A gyermekjóléti szolgáltatás a gyermek veszélyeztetettségének megelőzése érdekében óvodai és iskolai szociális segítő tevékenységet biztosít.

(4) A gyermekjóléti szolgáltatás feladata a kialakult veszélyeztetettség megszüntetése érdekében

a) a gyermekkel és családjával végzett szociális munkával (a továbbiakban: szociális segítőmunka) elősegíteni a gyermek problémáinak rendezését, a családban jelentkező működési zavarok ellensúlyozását,

b) a családi konfliktusok megoldásának elősegítése, különösen a válás, a gyermekelhelyezés és a kapcsolattartás esetében,

c) kezdeményezni

ca) egyéb gyermekjóléti alapellátások önkéntes igénybevételét és azt szükség esetén személyes közreműködéssel is segíteni,

cb) szociális alapszolgáltatások igénybevételét,

cc) egészségügyi ellátások igénybevételét,

cd) pedagógiai szakszolgálatok igénybevételét,

Olyan szociális szolgáltatás, amely elősegíti:

 • A gyermek testi és lelki fejlődését.
 • Családban történő nevelkedését.
 • A gyermek veszélyeztetettségének megelőzését (veszélyeztetettség: olyan magatartás, mulasztás, vagy körülmény, amely gátolja a gyermeket az egészséges fejlődésben).

Ennek érdekében:

– Észlelő és jelzőrendszer működtetése

– A veszélyeztetettséget előidéző okok feltárása, és ezek megoldására javaslat készítése.

 • Kialakult veszélyeztetettség megszüntetését. Ennek érdekében:

– A gyermekkel és családjával végzett családgondozás célja, a gyermek problémáinak rendezése, a családban jelentkező működési zavarok ellensúlyozása.

– Az egészségügyi  és a szociális ellátás – különösen a családsegítő szolgáltatás- valamint a hatósági beavatkozás kezdeményezése.

– Javaslat készítése a gyermek családjából történő kiemelésére, a leendő gondozási helyére vagy annak megváltoztatására.

– Családi konfliktusok megoldásának elősegítésére, különösen a válás, a gyermekelhelyezés és a kapcsolattartás esetében.

 • A családjából kiemelt gyermek visszahelyezését. Ennek érdekében:

– Családgondozás biztosítása, a család gyermeknevelési körülményeinek megteremtéséhez, javításához,  a szülő és a gyermek közötti kapcsolat helyreállításához.

– Utógondozás biztosítása s gyermek családjába történő visszailleszkedéséhez.

A szolgálat szervezési, szolgáltatási, gondozási feladatokat lát el:

 • Támogatásokról való tájékozódás, a támogatásokhoz való hozzájutás segítése.
 • Szociális válsághelyzetben lévő várandós anyák támogatása, segítése.
 • Hivatalos ügyek intézésének segítése.
 • Megelőzést célzó tanácsadás vagy az ezekhez való hozzájutás megszervezése.
 • Ezeken felül meghallgatja a gyermekek panaszát és annak megszüntetése érdekében megteszi a szükséges intézkedést.

A Gyermekjóléti Szolgálat kapcsolatban áll az alábbiakkal (az észlelő és jelzőrendszer tagjai): minden olyan intézmény, szervezet, egészségügyi ellátó szervezet:

-Védőnő, háziorvos, gyermekorvos

– Nevelési Tanácsadó

-Köznevelési, közoktatási intézmények

-Rendőrség

-Ügyészség

-Bíróság

-Társadalmi szervezetek, egyházak, alapítványok

-Gyámhivatal, gyámhatóság.

Mi a családsegítés?

A település területén élő szociális és mentálhigiénés problémák miatt veszélyeztetett, illetve krízishelyzetbe került személyek és családok életvezetési képességének megőrzése, az ilyen helyzethez vezető okok megelőzése, valamint a krízishelyzet megszüntetésének elősegítése.

Szolgáltatásaik:

 • információnyújtás;
 • hivatalos ügyek intézésének segítése;
 • segítő beavatkozás krízishelyzetekben;
 • életvezetési tanácsadás, vagy ennek megszervezése;
 • egyének, családok kapcsolatkészségének javítása;
 • családkonzultáció végzése, ennek megszervezése;
 • csoportok, klubok szervezése, vezetése.