Álláshirdetés

Nyírkarász Község Önkormányzat a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján pályázatot hirdet Idősek Otthona Nyírkarász intézményvezető (magasabb vezető) munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama: A vezetői megbízás határozott időre, 2017.07.01.-2022.06.30.-ig szól.

A munkavégzés helye: Szabolcs-Szatmár-Bereg megye, 4544 Nyírkarász, Fő út 21/A.

 

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Az intézmény szakszerű és törvényes működtetése, költséghatékony gazdálkodás, a munkáltatói, valamint kötelezettségvállalási és utalványozási jogkör gyakorlása. A szakmai, gazdálkodási tevékenység és működés koordinálása, ellenőrzése. Az intézmény által ellátott alapfeladatok: szociális étkeztetés, nappali ellátás- idősek klubja és szakellátás: idősek bentlakásos ellátása, az önkormányzati konyha működtetése.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

 

Pályázati feltételek:

 • Felsőfokú képesítés,
 • Felsőfokú képesítés, az 1/2000. (I. 7.) SzCsM. rendelet 3. számú melléklete szerinti szakirányú felsőfokú szakképzettség, legalább 5 év felsőfokú végzettséget, vagy felsőfokú szakmai képesítést igénylő, a szociális ellátás területén betöltött munkakörben szerzett szakmai gyakorlat
 • Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása
 • Magasabb vezető beosztás ellátására megbízást az kaphat, aki a munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll, vagy a megbízással egyidejűleg közalkalmazotti munkakörbe kinevezhető
 • Büntetlen előélet
 • Magyar állampolgárság
 • Cselekvőképesség
 • A közalkalmazottak jogállásáról szóló törvény 21/A. §- a szerinti próbaidő
 • Szociális szakvizsga

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • Idősgondozás területén szerzett szociális szakvizsga, 5 év feletti vezetői gyakorlat, a munkavégzés helyétől számított 10 km-en belüli életvitelszerű tartózkodás.

Elvárt kompetenciák:

 • Jó szintű határozottság, önállóság, döntési képesség, kommunikációs készség, kapcsolatépítő -tartó képesség,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • részletes szakmai önéletrajz fényképpel
 • az intézmény vezetésére, irányítására vonatkozó vezetői program, szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési elképzelésekkel
 • iskolai végzettséget, szakképzettséget, gyakorlatot igazoló okiratok másolatai
 • három hónapnál nem régebbi, közalkalmazottak foglalkoztatásához alkalmas hatósági erkölcsi bizonyítvány
 • nyilatkozat arról, hogy a teljes pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul
 • nyilatkozat arról, hogy a pályázat elnyerése esetén vállalja a vagyonnyilatkozat-tételi eljárást
 • nyilatkozat arról, hogy nem áll cselekvőképességet érintő gondnokság alatt
 • hozzájáruló nyilatkozat a pályázat nyílt vagy zárt ülésen való tárgyalásáról

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. május 14.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Szalmási József nyújt, a 06-20/563-1612 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

 • Postai úton, a pályázatnak a Nyírkarász Község Önkormányzat címére történő megküldésével (4544 Nyírkarász, Fő út 21. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 589/2017 , valamint a munkakör megnevezését: Idősek Otthona Nyírkarász intézményvezető.
 • Személyesen: Matyi Andrásné, Szabolcs-Szatmár-Bereg megye, 4544 Nyírkarász, Fő út 21. .

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A döntést a bizottság előtt tett személyes meghallgatás után a képviselő-testület hozza meg.

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. június 8.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

 • www.nyirkarasz.hu – 2017. április 10.
 • Nyírkarász Községi Önkormányzat hirdetőtáblája – 2017. április 10.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2017. április 14.