Tájékoztató az óvodai felvételről a 2017/2018-es nevelési évre

Tájékoztató az óvodai felvételről a 2017/2018-es nevelési évre

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (a továbbiakban: Nkt.) 8. § (2) bekezdése értelmében, a gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a harmadik életévét betölti, a nevelési év kezdő napjától legalább napi négy órában óvodai foglalkozáson vesz részt.

A gyermek óvodai nevelésben való részvételének biztosítása a szülő kötelessége (Nkt. 72. § (1) bekezdés b) pont).

Az óvodába a 2017/2018-es nevelési évre a 2014. augusztus 31.-ig született gyermekek beíratása kötelező.

A beiratkozás időpontja:

 

  1. április 24 -25. napján 8.00 – 17.00 óra között

 

Az óvodai jelentkezéshez az alábbi okmányok bemutatása szükséges:

  • gyermek nevére kiállított személyi azonosítót és lakcímet igazoló hatósági igazolvány (személyi igazolvány és lakcímkártya)
  • mindkét szülő személyi azonosító és lakcímet igazoló hatósági igazolvány
  • a gyermek TAJ kártyája
  • a gyermek születési anyakönyvi kivonata

 

A felvételi döntésről az óvodavezető 2017. május 26.-ig írásbeli határozatban értesíti a szülőket.

A döntés ellen jogorvoslati kérelmet a kézhezvételtől számított 15 napon belül Nyírkarász Község Önkormányzat jegyzőjéhez címezve az óvodavezetőhöz lehet benyújtani. Az ügyben a fenntartó jár el és hoz másodfokú döntést. A fenntartó a kérelmet elutasíthatja, a döntést megváltoztathatja, vagy megsemmisítheti és az intézményt új döntés meghozatalára utasíthatja.

Az Nyírkarászi Óvoda (4544 Nyírkarász, Fő út 67.) felvételi körzete Nyírkarász község közigazgatási területe.

A gyermeket elsősorban abba az óvodába kell felvenni, amelynek körzetében lakik, illetőleg ahol szülője dolgozik. A felvételről, átvételről az óvoda vezetője dönt. (Nkt. 49. § (2)).

Nevelési év: az óvodában szeptember 1-jétől a következő év augusztus 31-éig tartó időszak. (Nkt.4.§.19. pont).

Az óvoda a gyermek három éves korától a tankötelezettség kezdetéig nevelő intézmény.(Nkt.8.§(1))

Az óvodai nevelés a gyermek neveléséhez szükséges, a teljes óvodai életet magában foglaló foglalkozások keretében folyik. (20/2012. (VIII. 31.) Emberi Erőforrások Minisztériuma rendelete 12. §)

Az óvoda működési rendjéről, heti és éves nyitvatartási idejéről, elérhetőségéről a www.nyirkarasz.hu honlapon, illetve a fenntartó és az óvoda hirdetőtábláján történő közzététel útján tájékozódhat.

Felmentési lehetőség

A jegyző a szülő kérelmére és az óvodavezető, valamint a védőnő egyetértésével a gyermek jogos érdekét szem előtt tartva, az ötödik életéve betöltéséig felmentést adhat a kötelező óvodai nevelésben való részvétel alól, ha a gyermek családi körülményei, képességeinek kibontakoztatása, sajátos helyzete indokolja.

Az a szülő, aki az Nkt. 8. § (2) bekezdésben foglaltak alapján felmentést kér a kötelező óvodai nevelésben való részvétel alól, az óvodai beiratkozásra meghatározott időtartam kezdő időpontjáig nyújthatja be kérelmét a közzétett nyomtatványon a gyermek lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye szerint illetékes jegyzőhöz, továbbá a kérelem másolatát a kötelező felvételt biztosító óvoda vezetőjéhez.

A felmentési kérelmek benyújtásának határideje: 2017. április 24.

Amennyiben gyermeküket másik településen íratják óvodába, a jogviszony létrejöttéről igazolást kérünk benyújtani a felvételt biztosító óvodától a Nyírkarászi Óvoda vezetőjének, valamint a település jegyzőjének.

Az a szülő vagy törvényes képviselő, aki a szülői felügyelete vagy gyámsága alatt álló gyermeket kellő időben az óvodába, illetve az iskolába nem íratja be, szabálysértést követ el (a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvény 247. § a) pont). A szabálysértési eljárást jegyzői értesítés alapján a járási hivatal folytatja le, és bizonyítottság esetén 500.000 Ft-ig terjedő pénzbírságot szabhat ki.

 

Nyírkarász, 2017. március 24.

                                                                                                                                             Matyi Andrásné

                                                                                                                  jegyző