BURSA Hungarica ösztöndíjpályázat

Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy Nyírkarász község Önkormányzata 2014. évben csatlakozott az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszerhez, melynek értelmében kiírja 2015. évre az Ösztöndíjpályázatot a felsőoktatási hallgatók számára a 2014/2015. tanév második és a 2015/2016. tanév első félévére vonatkozóan („A” típusú pályázati kiírás), valamint a felsőoktatási tanulmányokat kezdeni kívánó fiatalok részére („B” típusú pályázat).

Az ösztöndíjra jelentkezhetnek „A” típusú pályázat esetén:

Azok az önkormányzat területén állandó lakóhellyel rendelkező, hátrányos szociális helyzetű felsőoktatási hallgatók jelentkezhetnek, akik felsőoktatási intézményben (felsőoktatási hallgatói jogviszony keretében) teljes idejű (nappali tagozatos), alapfokozatot és szakképzettséget eredményező alapképzésben, mesterfokozatot és szakképzettséget eredményező mesterképzésben, osztatlan képzésben vagy felsőfokú, illetve felsőoktatási szakképzésben folytatják tanulmányaikat.

Az ösztöndíjra jelentkezhetnek „B” típusú pályázat esetén:

Az önkormányzat területén lakóhellyel rendelkező, hátrányos szociális helyzetű fiatalok, akik a 2014/2015. tanévben utolsó éves, érettségi előtt álló középiskolások, vagy felsőfokú diplomával nem rendelkező, felsőoktatási intézménybe még felvételt nem nyert érettségizettek és a 2015/2016. tanévtől kezdődően felsőoktatási intézmény keretében teljes idejű (nappali tagozatos) alapfokozatot és szakképzettséget eredményező alapképzésben, osztatlan képzésben vagy felsőoktatási szakképzésben kívánnak részt venni.

Nem részesülhet ösztöndíjban („A” és „B” típus esetén) az a pályázó, aki:

– középiskolai akkreditált iskolarendszerű felsőfokú szakképzésben vesz részt

– a Magyar Honvédség és a fegyveres szervek hivatásos és szerződéses állományú hallgatója

– doktori (PhD) képzésben vesz részt

– Kizárólag külföldi intézménnyel áll hallgatói jogviszonyban.

A „B” típusra pályázók közül csak azok részesülhetnek ösztöndíjban, akik 2015/2016. tanévben először nyernek felvételt felsőoktatási intézménybe, és tanulmányaikat a 2015/2016. tanévben ténylegesen megkezdik.

A pályázat („A” típus) kötelező mellékletei:

– A felsőoktatási intézmény által kitöltött eredeti hallgatói jogviszony-igazolás a 2014/2015. tanév első félévéről.

Amennyiben a pályázó egy időben több felsőoktatási intézménnyel is hallgatói jogviszonyban áll, pályázatában csak azt a felsőoktatási intézményt kell megneveznie, amellyel elsőként létesített hallgatói jogviszonyt. A felsőoktatási intézmények szerződése alapján folyó, közösen meghirdetett – egyik szakon nem hitéleti, a másik szakon hitoktató, illetve hittanár – kétszakos képzés esetében a hallgató az állami felsőoktatási intézményt köteles megnevezni.

– Igazolás a pályázó és a vele egy háztartásban élők egy főre jutó havi nettó jövedelméről.

A pályázati űrlap csak a fent meghatározott kötelező mellékletekkel együttesen érvényes, valamely melléklet hiányában a pályázat formai hibásnak minősül.

A pályázat („B” típus) kötelező mellékletei:

– Igazolás a pályázó és a vele egy háztartásban élők egy főre jutó havi nettó jövedelméről.

– Szociális rászorultság igazolására szolgáló dokumentumok.

A pályázatok benyújtásának módja:

A pályázatbeadáshoz a Bursa Hungarica Elektronikus Pályázatkezelési és Együttműködési Rendszerében (EPER-Bursa rendszer) egyszeri pályázói regisztráció szükséges, melynek elérése:

https://www.eper.hu/eperbursa/paly/palybelep.aspx

Azok a pályázók, akik a korábbi pályázati évben regisztráltak a rendszerben, már nem regisztrálhatnak újra, ők a meglévő felhasználónév és jelszó birtokában léphetnek be a rendszerbe.

A belépést, vagy regisztrációt követően lehetséges a pályázati adatok feltöltése a csatlakozott önkormányzatok pályázói részére. A pályázati űrlapot minden évben újra fel kell tölteni! A személyes és pályázati adatok ellenőrzését és feltöltését követően a pályázati űrlapot kinyomtatva és aláírva a települési önkormányzatnál kell benyújtaniuk a pályázóknak. A pályázat csak a pályázati kiírásban meghatározott kötelezően csatolandó mellékletekkel együtt érvényes!

A benyújtott pályázatok befogadását az önkormányzat köteles az EPER-Bursa rendszerben igazolni és elbírálni.

A pályázat benyújtásának határideje 2014. november 7.

Letölthető dokumentumok:

Pályázati kiírás „A” típus

Pályázati Adatlap minta „A” típus

Pályázati kiírás „B” típus

Pályázati Adatlap minta „B” típus