BURSA Hungarica Ösztöndíjpályázat

BURSA Hungarica ösztöndíjpályázat

Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy Nyírkarász község Önkormányzata 2015. évben csatlakozott az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszerhez, melynek értelmében kiírja 2016. évre az Ösztöndíjpályázatot a felsőoktatási hallgatók számára a 2015/2016. tanév második és a 2016/2017. tanév első félévére vonatkozóan (“A” típusú pályázati kiírás), valamint a felsőoktatási tanulmányokat kezdeni kívánó fiatalok részére (“B” típusú pályázat).

 

1) A pályázók köre

A Bursa Hungarica Ösztöndíjban az 51/2007. (III. 26.) Kormányrendelet 18. § (2) bekezdése alapján kizárólag a települési önkormányzat területén állandó lakóhellyel (a továbbiakban: lakóhely) rendelkezők részesülhetnek. [A Kormányrendelet „állandó lakóhely” fogalma a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény „lakóhely” fogalmának feleltethető meg, amelyet a pályázó a lakcímkártyájával tud igazolni.]

 

Nem részesülhet ösztöndíjban az a pályázó, aki:

– a Magyar Honvédség és a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos és szerződéses

állományú hallgatója

– doktori (PhD) képzésben vesz részt

– kizárólag külföldi intézménnyel áll hallgatói jogviszonyban.

 

 1. a) Az „A” típusú pályázatra azok az önkormányzat területén lakóhellyel rendelkező, hátrányos

szociális helyzetű hallgatók jelentkezhetnek, akik felsőoktatási intézményben (felsőoktatási

hallgatói jogviszony keretében) teljes idejű (nappali tagozatos), alapfokozatot és szakképzettséget

eredményező alapképzésben, mesterfokozatot és szakképzettséget eredményező

mesterképzésben, osztatlan képzésben vagy felsőfokú, illetve felsőoktatási szakképzésben

folytatják tanulmányaikat.

Az ösztöndíjra pályázhatnak a 2015 szeptemberében felsőoktatási tanulmányaik utolsó évét

megkezdő hallgatók is. Amennyiben az ösztöndíjas hallgatói jogviszonya 2016 őszén már nem áll fenn, úgy a 2016/2017. tanév első félévére eső ösztöndíj már nem kerül folyósításra.

Az ösztöndíjra pályázatot nyújthatnak be azok a hallgatók is, akiknek a hallgatói jogviszonya a felsőoktatási intézményben a pályázás időpontjában szünetel. Az ösztöndíj folyósításának feltétele, hogy a 2015/2016. tanév második félévére a beiratkozott hallgató aktív hallgatói jogviszonnyal rendelkezzen.

 

 1. b) A „B” típusú pályázatra azok az önkormányzat területén lakóhellyel rendelkező, hátrányos

szociális helyzetű (a 2015/2016. tanévben utolsó éves, érettségi előtt álló középiskolás, illetve

felsőfokú diplomával nem rendelkező, felsőoktatási intézménybe felvételt még nem nyert,

érettségizett) pályázók jelentkezhetnek, akik a 2016/2017. tanévtől kezdődően felsőoktatási

intézményben teljes idejű (nappali tagozatos) alapfokozatot és szakképzettséget eredményező

alapképzésben, osztatlan képzésben vagy felsőoktatási szakképzésben kívánnak részt venni.

A „B” típusú pályázatra jelentkezők közül csak azok részesülhetnek ösztöndíjban, akik 2016/2017. tanévben először nyernek felvételt felsőoktatási intézménybe, és tanulmányaikat a 2016/2017. tanévben ténylegesen megkezdik.

 

 

 

2) A pályázat benyújtásának módja és határideje:

A pályázatot az EPER-Bursa rendszerben kitöltve, véglegesítve, onnan kinyomtatva, aláírva a

lakóhely szerint illetékes települési önkormányzat polgármesteri hivatalánál kell benyújtani. A pályázat rögzítésének és az önkormányzathoz történő benyújtásának határideje:

 1. november 9.

 

Figyelem!

A pályázatbeadáshoz az EPER-Bursa rendszerben egyszeri pályázói regisztráció szükséges,

melynek elérése:

https://www.eper.hu/eperbursa/paly/palybelep.aspx

Azok a pályázók, akik a korábbi pályázati évben regisztráltak a rendszerben, már nem

regisztrálhatnak újra, ők a meglévő felhasználónév és jelszó birtokában léphetnek be az

EPER-Bursa rendszerbe. Amennyiben jelszavukat elfelejtették, az Elfelejtett jelszó funkcióval

kérhetnek új jelszót. A pályázói regisztrációt vagy a belépést követően lehetséges a pályázati adatok feltöltése a csatlakozott önkormányzatok pályázói részére. A pályázati űrlapot minden évben újra fel kell tölteni! A személyes és pályázati adatok ellenőrzését és feltöltését követően a pályázati űrlapot kinyomtatva és aláírva a települési önkormányzatnál kell benyújtaniuk a pályázóknak.

A pályázat csak a pályázati kiírásban meghatározott csatolandó mellékletekkel együtt érvényes. A pályázati kiírásban meghatározott valamely melléklet hiányában a pályázat formai hibásnak minősül. Abenyújtott pályázatok befogadását az önkormányzat köteles az EPER-Bursa rendszerben igazolni.

A nem befogadott pályázatok a bírálatban nem vesznek részt.

 

3) Az ösztöndíj időtartama és az ösztöndíjjal összefüggő közterhek

 1. a) Az ösztöndíj időtartama:

„A” típusú pályázat: 10 hónap, azaz két egymást követő tanulmányi félév (a 2015/2016. tanév

második féléve és a 2016/2017. tanév első féléve);

„B” típusú pályázat: 3×10 hónap, azaz hat egymást követő tanulmányi félév (a 2016/2017. tanév, a 2017/2018. tanév és a 2018/2019. tanév).

 

4) A pályázat kötelező mellékletei:

„A” típusú pályázat

 

 1. a) A felsőoktatási intézmény által kitöltött eredeti hallgatói jogviszony-igazolás a

2015/2016. tanév első félévéről.

Amennyiben a pályázó egy időben több felsőoktatási intézménnyel is hallgatói jogviszonyban áll, pályázatában csak azt a felsőoktatási intézményt kell megneveznie, amellyel elsőként létesített hallgatói jogviszonyt. A felsőoktatási intézmények szerződése alapján folyó, közösen meghirdetett – egyik szakon nem hitéleti, a másik szakon hitoktató, illetve hittanár – kétszakos képzés esetében a hallgató az állami felsőoktatási intézményt köteles megnevezni.

 

 1. b) Igazolás a pályázó és a pályázóval egy háztartásban élők egy főre jutó havi nettó

jövedelméről.

 

A további mellékleteket az elbíráló települési önkormányzat határozza meg.

 

 

 

 

B” típusú pályázat

 1. a) Igazolás a pályázó és a pályázóval egy háztartásban élők egy főre jutó havi nettó

jövedelméről.

 

A további mellékleteket az elbíráló települési önkormányzat határozza meg.

A pályázati űrlap csak a fent meghatározott kötelező mellékletekkel együtt érvényes,

valamely melléklet hiányában a pályázat formai hibásnak minősül.

 

5) A pályázat elbírálása

Az ösztöndíj elbírálása kizárólag szociális rászorultság alapján, a pályázó tanulmányi

eredményétől függetlenül történik.

A pályázó szociális rászorultsága igazolására köteles megadni a vele egy háztartásban élők (a

pályázó lakóhelye szerinti lakásban életvitelszerűen együtt lakó, ott bejelentett lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező személyek) egy főre jutó havi nettó jövedelmének forint összegét.

 

Jövedelem:

A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 4. § (1) bekezdés a)

pontja alapján az elismert költségekkel és a befizetési kötelezettséggel csökkentett

– a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény szerint meghatározott, belföldről

vagy külföldről származó – megszerzett – vagyoni érték (bevétel), ideértve a jövedelemként

figyelembe nem vett bevételt és az adómentes jövedelmet is, és

– az a bevétel, amely után az egyszerűsített vállalkozói adóról, illetve az egyszerűsített

közteherviselési hozzájárulásról szóló törvény szerint adót, illetve hozzájárulást kell fizetni.

Elismert költségnek minősül a személyi jövedelemadóról szóló törvényben elismert költség,

valamint a fizetett tartásdíj. Ha a magánszemély az egyszerűsített vállalkozói adó vagy

egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás alapjául szolgáló bevételt szerez, a bevétel

csökkenthető a személyi jövedelemadóról szóló törvény szerint elismert költségnek minősülő igazolt kiadásokkal, ennek hiányában a bevétel 40%-ával. Ha a mezőgazdasági őstermelő adóévi őstermelésből származó bevétele nem több a kistermelés értékhatáránál (illetve ha részére támogatást folyósítottak, annak a folyósított támogatással növelt összegénél), akkor a bevétel csökkenthető az igazolt költségekkel, továbbá a bevétel 40%-ának megfelelő összeggel, vagy a bevétel 85%-ának, illetőleg állattenyésztés esetén 94%-ának megfelelő összeggel.

Befizetési kötelezettségnek minősül a személyi jövedelemadó, az egyszerűsített vállalkozási adó, a magánszemélyt terhelő egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás, egészségbiztosítási

hozzájárulás és járulék, egészségügyi szolgáltatási járulék, nyugdíjjárulék, nyugdíjbiztosítási járulék, magán-nyugdíjpénztári tagdíj és munkavállalói járulék.

 

Nem minősül jövedelemnek

 1. a) a temetési segély, az alkalmanként adott átmeneti segély, az önkormányzati segély, rendkívüli

települési támogatás, a lakásfenntartási támogatás, az adósságcsökkentési támogatás,

 1. b) a rendkívüli gyermekvédelmi támogatás, a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról

szóló 1997. évi XXXI. törvény (a továbbiakban: Gyvt.) 20/A. §-a szerinti pénzbeli támogatás, a

Gyvt. 20/B. §-ának (4)-(5) bekezdése szerinti pótlék, a nevelőszülők számára fizetett nevelési

díj és külön ellátmány,

 1. c) az anyasági támogatás,
 2. d) a tizenharmadik havi nyugdíj és a szépkorúak jubileumi juttatása,
 3. e) a személyes gondoskodásért fizetendő személyi térítési díj megállapítása kivételével a súlyos mozgáskorlátozott személyek pénzbeli közlekedési kedvezményei, a vakok személyi járadéka és a fogyatékossági támogatás,
 4. f) a fogadó szervezet által az önkéntesnek külön törvény alapján biztosított juttatás,
 5. g) az alkalmi munkavállalói könyvvel történő munkavégzésnek, az egyszerűsített foglalkoztatásról

szóló törvény alapján történő munkavégzésnek, valamint a természetes személyek között az

adórendszeren kívüli keresettel járó foglalkoztatásra vonatkozó rendelkezések alapján

háztartási munkára létesített munkavégzésre irányuló jogviszony keretében történő

munkavégzésnek (a továbbiakban: háztartási munka) a havi ellenértéke,

 1. h) a házi segítségnyújtás keretében társadalmi gondozásért kapott tiszteletdíj,
 2. i) az energiafelhasználáshoz nyújtott támogatás,
 3. j) a szociális szövetkezet (ide nem értve az iskolaszövetkezetet) tagja által a szövetkezetben

végzett tevékenység ellenértékeként megszerzett, a személyi jövedelemadóról szóló törvény

alapján adómentes bevétel.

 

6) Adatkezelés

A pályázók a következő személyi és egyéb adataikat kötelesek a pályázatban megadni:

„A” típusú pályázat: név; anyja születési neve; születési helye és ideje; lakóhelye (lakcímkártyával

igazolhatóan); adóazonosító jel; felsőoktatási intézmény; kar; szak/szakpár megnevezése és a

felsőfokú képzésére vonatkozó adatok; telefonszám; e-mail cím. A pályázó az intézmény, kar és szak/szakpár teljes nevét a felsőoktatási intézménynél nyilvántartott hivatalos formában köteles megadni.

B” típusú pályázat: név; anyja születési neve; születési helye és ideje; lakóhelye (lakcímkártyával

igazolhatóan); adóazonosító jel; telefonszám; e-mail cím.

 

A pályázó pályázata benyújtásával büntetőjogi felelősséget vállal azért, hogy az EPER-Bursa

rendszerben rögzített, a pályázati űrlapon és mellékleteiben az általa feltüntetett adatok a

valóságnak megfelelnek. Tudomásul veszi, hogy amennyiben a pályázati űrlapon és mellékleteiben

nem a valóságnak megfelelő adatokat tüntet fel, úgy a Bursa Hungarica Ösztöndíjrendszerből

pályázata kizárható, a megítélt támogatás visszavonható.

A pályázó pályázata benyújtásával

 1. a) hozzájárul ahhoz, hogy a pályázati űrlapon rögzített személyes adatait a pályázatot kiíró

települési önkormányzat nyilvántartásba vegye és azokat a megyei önkormányzat és a

Támogatáskezelő részére – kizárólag az ösztöndíjpályázat lebonyolítása és a támogatásra való

jogosultság ellenőrzése céljából – átadja, illetőleg az ösztöndíj időtartama alatt maga kezelje;

 1. b) hozzájárul ahhoz, hogy a Támogatáskezelő személyes adatait az ösztöndíjpályázat

lebonyolítása és a támogatásra való jogosultság ellenőrzése céljából az ösztöndíj időtartama

alatt kezelje;

 1. c) hozzájárul ahhoz, hogy a felsőoktatási intézmény hallgatói jogviszonyáról a

Támogatáskezelőnek, illetve a támogató önkormányzatnak tájékoztatást nyújtson;

 1. d) hozzájárul továbbá a pályázáskor rendelkezésre bocsátott személyes adatainak az azonosítás célja érdekében szükséges mértékben történő kezeléséhez és az ösztöndíjpályázat

lebonyolítása, valamint a támogatásra való jogosultság ellenőrzése céljából történő

továbbításához.

A fentieken túlmenően a „B” típusú pályázat esetében:

A pályázók büntetőjogi felelősségük tudatában kijelentik, hogy a pályázati űrlap benyújtásakor felsőoktatási intézménybe még nem nyertek felvételt.

A pályázók pályázatuk benyújtásával hozzájárulnak ahhoz, hogy a felsőoktatási intézménybe

történő felvételi jelentkezésük eredményéről az Oktatási Hivatal a Támogatáskezelőnek, illetőleg a támogató önkormányzatnak tájékoztatást nyújtson.

 

7) Az ösztöndíjasok bejelentési kötelezettségei

Az ösztöndíjban részesülő hallgató köteles az ösztöndíj folyósításának időszaka alatt minden, az ösztöndíj folyósítását érintő változásról haladéktalanul (de legkésőbb 15 napon belül) értesíteni a Támogatáskezelőt és a folyósító felsőoktatási intézményt. A bejelentést az EPER-Bursa rendszeren keresztül kell kezdeményezniük. Az értesítési kötelezettséget a hallgató 5 munkanapon belül köteles teljesíteni az alábbi adatok változásakor:

– tanulmányok halasztása;

– tanulmányok helyének megváltozása (új felsőoktatási intézmény, kar, szak

megadásával);

– tanulmányi státusz (munkarend, képzési forma, finanszírozási forma) változása;

– személyes adatainak (név, lakóhely, elektronikus levelezési cím) változása.

A „B” típusú támogatásban részesített pályázó 2016. augusztus 31-ig a felvételi határozat (vagy

besorolási döntés) másolatának megküldésével köteles a Támogatáskezelő részére bejelenteni,

hogy a 2016/2017. tanévben melyik felsőoktatási intézményben kezdi meg tanulmányait. A pályázó köteles írásban nyilatkozni arról, hogy a 2016-os felvételi évet megelőzően nyert-e felvételt felsőoktatási intézménybe.

A „B” típusú pályázat során támogatásban részesülő ösztöndíjas a támogatás időtartama alatt

pályázhat az „A” típusú ösztöndíjra. Amennyiben a „B” típusú pályázat során támogatásban

részesülő ösztöndíjas a támogatás időtartama alatt sikeresen pályázik „A” típusú ösztöndíjra, „B” típusú ösztöndíját automatikusan elveszti.

Az ösztöndíjas lemondhat a számára megítélt támogatásról, amit az EPER-Bursa rendszerben

kezdeményezhet, és az onnan letölthető Lemondó nyilatkozatot aláírva és postai úton megküldve a Támogatáskezelő címére jelenthet be. A Lemondó nyilatkozat beküldésével az ösztöndíjas a nyertes ösztöndíjpályázatát megszünteti, azaz a megjelölt félévről és az ösztöndíj további félévi részleteiről is lemond.

Az az ösztöndíjas, aki értesítési kötelezettségének nem tesz eleget, az ösztöndíj folyósításából és az ösztöndíjrendszer következő évi fordulójából kizárható. Az az ösztöndíjas, aki határidőn belüli értesítési kötelezettségének elmulasztása miatt esik el az ösztöndíj folyósításától, a tanulmányi félév lezárását követően (június 30-ig, illetve január 31-ig) ki nem fizetett ösztöndíjára már nem tarthat igényt.

Az ösztöndíjas 30 napon belül köteles a jogosulatlanul felvett ösztöndíjat a folyósító felsőoktatási intézmény részére visszafizetni.

Amennyiben megállapítást nyer, hogy a pályázó a pályázás során nem a valóságnak megfelelő

adatokat szolgáltatta vagy a pályázati feltételeknek nem felel meg, támogatásban nem részesülhet, még abban az esetben sem, ha az ösztöndíj elnyeréséről szóló tájékoztatást már kézhez vette.

 1. § A pályázati kiírás a fentieken túl kizárólag a pályázat elbírálásához megkívánt mellékletek felsorolását és az önkormányzat által meghatározott, a fentiekkel nem ellentétes elbírálási prioritások megjelölését tartalmazhatja. A támogatás megítélése nem köthető semmilyen később bekövetkező feltételhez, illetőleg kötelezettség vállalásához (pl. a települési önkormányzat területén történő munkavállaláshoz vagy további ottlakáshoz).
 2. § A pályázati kiírásnak a Rendeletben, illetőleg a jelen ÁSZF-ben foglaltakkal ellentétes

rendelkezései és kitételei érvénytelenek, a települési önkormányzat a pályázatot az érvénytelen rendelkezések figyelmen kívül hagyásával köteles lebonyolítani.

 1. § A pályázók a regisztrációt követően az EPER-Bursa rendszerben kitöltött és kinyomtatott, aláírt pályázati űrlapot, a kötelező mellékleteket csatolva a települési önkormányzatokhoz nyújtják be, ahol a pályázatot az EPER-Bursa rendszerben érkeztetni és ellenőrizni szükséges. A települési önkormányzat csak a helyesen érkeztetett és ellenőrzött pályázatokat bírálhatja el. Az önkormányzat nem az EPER-Bursa rendszerből nyomtatott, vagy nem megfelelően véglegesített pályázati űrlapokat nem fogadhat be, ezek kezelése során az önkormányzat felelőssége a pályázók figyelmeztetése és tájékoztatása.

 

 

 

A pályázat benyújtásának határideje 2015.november 9.

Letölthető dokumentumok:

Pályázati kiírás “A” típus

Pályázati Adatlap minta “A” típus

Pályázati kiírás “B” típus

Pályázati Adatlap minta “B” típus