Földhasználati bejelentő vagy adatközlő?

A Vidékfejlesztési Minisztérium felhívja a figyelmet, hogy minden földhasználónak be kell jelentenie a földhasználatát a földhivatalhoz, mivel 2013. január 1-jével, valamint 2013. február 1-jével változtak a földhasználat nyilvántartási eljárásra vonatkozó szabályok.

I. Földhasználati bejelentési kötelezettség

A gazdálkodóknak be kell jelenteniük a földhivatalok felé az általuk használt földek adatait. A tulajdonos akkor minősül egyben földhasználónak is, ha a tulajdonában lévő földterület használatát, hasznosítását nem engedte át más részére (pl. haszonbérleti szerződés keretében).

Az idei évtől a földhasználóknak területi mértéktől függetlenül minden termőföld, valamint mező- és erdőgazdasági belterületi föld- kivéve az erdő művelési ágú területek- használatát be kell jelenteniük a földhivatal felé. Hatályon kívül helyezésre került az a rendelkezés, miszerint a bejelentési kötelezettség csak az 1 hektár területnagyságot meghaladó földhasználatra vonatkozik.

A gyakorlatban a fentiek szerinti bejelentési kötelezettség azokra a földrészletekre vonatkozik, amelyet az ingatlan- nyilvántartásban szántó, szőlő, gyümölcsös, kert (kivéve a lakóház mögött lévő kert), rét, legelő (gyep), nádas, fásított terület művelési ágban vagy halastóként tartanak nyilván, függetlenül attól, hogy az ingatlan bel- vagy külterületen helyezkedik el. 

Az állampolgároknak azt javasoljuk, hogy az ingatlan tulajdoni lapján ellenőrizzék a földrészlet művelési ágát és ez alapján eldönthető, hogy a terület bejelentési kötelezettség alá tartozik vagy sem. A zártkert elnevezés nem az ingatlan művelési ágára vonatkozik, hanem egy 1994 előtt alkalmazott termőföld hasznosítási lehetőségre utal. Így a köztudatban zártkertnek nevezett ingatlanok esetében is kizárólag a művelési ág dönti el, hogy be kell- e jelenteni a használatát vagy sem.

Az ingatlan-nyilvántartásra vonatkozó szabályok alapján a belterületi fekvésű egy hektár vagy annál kisebb területű földrészletek- függetlenül attól, hogy azon mező- vagy erdőgazdasági művelést folytatnak- művelés alól kivett területként kell nyilvántartani. E földrészletek pl: a belterületi lakóházhoz tartozó előkert, kiskert, tehát nem minősülnek mező- vagy erdőgazdasági művelés alatt álló belterületi földnek, így azok használatát nem kell földhasználati nyilvántartásba bejelenteni.

A földhasználók a bejelentési kötelezettségüknek a „Földhasználati bejelentési adatlap” használatával tehetnek eleget a használt földterület fekvése szerint illetékes járási földhivatalnál.

A nyilvántartásba vételi eljárásért a hatályos jogszabályok szerint 6000 forint összegű díjat kell fizetni. Ha a bejelentés vagy a törlési kérelem 20 vagy annál több földrészletre vonatkozik, az eljárás díja 12000 forint. A Kormány tervezi a törvény olyan irányú módosítását, miszerint a földhasználati bejelentésekkel kapcsolatos minden eljárás 2013. január 1-jével visszamenőleg díj-, és illetékmentes eljárás lesz. Amennyiben valaki befizette a díjat és azt visszamenőleg eltörlik, úgy erről a földhasználó értesítést kap és a befizetett teljes összeget visszafizetik részére.

II. A földhasználók azonosító adatainak bejelentése

A termőföldről szóló törvény 2013. február 1-jével kötelező adatszolgáltatást ír elő a földhasználati nyilvántartásba már bejegyzett földhasználók számára. Az adatszolgáltatási kötelezettség azokat a földhasználókat érinti, akik 2012. december 31-ig a földhivatalok által vezetett nyilvántartásban már bejegyzésre kerültek.

Az adatszolgáltatási kötelezettség keretében a magánszemély földhasználónak a személyi azonosítóját és az állampolgárságát, gazdálkodó szervezet földhasználónak pedig a statisztikai azonosítóját kell bejelentenie a földhivatal felé. 

A bejelentési kötelezettségnek 2013. március 30-ig kell eleget tenni a „Földhasználati azonosító adatközlési adatlap” kitöltésével. 

Az adatlaphoz csatolni kell a magánszemély földhasználó esetében a személyi azonosító és a lakcímet igazoló hatósági igazolvány másolatát, gazdálkodó szervezet esetében a statisztikai azonosítót tartalmazó okirat másolatát.

Az adatközlési eljárás díjmentes.

A földhasználók a bejelentési és az adatközlési kötelezettséggel kapcsolatban további tájékoztatást a járási földhivatalokban kaphatnak.

Letölthető dokumentumok:

Földhasználati bejelentési adatlap

Földhasználati azonosító adatközlési adatlap

Szabolcs-Szatmár- Bereg Megyei Kormányhivatal Földhivatala