Megszűnt az alkalmi munkavállalói könyv

Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy az alkalmi munkavállalói könyvvel végezhető, „alkalmi foglalkoztatásnak” minősülő munkavégzést 2010. április 1-től felváltja az „egyszerűsített foglalkoztatás” keretében végezhető munkavégzés, mely foglalkoztatást a 2009. évi CLII. törvény szabályoz.

Az egyszerűsített foglalkoztatást az alábbi esetekben lehet alkalmazni:

• háztartási munka: minden olyan munka, ami a természetes személy munkáltató kizárólag a maga, közeli hozzátartozója, vele egy háztartásban élő személy mindennapi életéhez szükséges feltételeket biztosítja.

• mezőgazdasági idénymunka: növénytermesztési, erdőgazdálkodási, állattenyésztési, halászati ágazatba tartozó olyan munkavégzés, amely évszakhoz, az év adott valamely időszakához vagy időpontjához kötődik, feltéve, hogy azonos felek között a határozott időre szóló munkaviszony egybefüggő időtartama nem haladja meg a 31 napot, egy naptári éven belül a 90 napot.

• növénytermesztési idénymunka: Később megjelenő, külön jogszabályban meghatározott egyes növénytermesztési termékek termelésével összefüggő mezőgazdasági idénymunka és a megtermelt növénytermesztési terméknek a munkáltató saját gazdasága területén történő anyagmozgatása, csomagolása, azzal, hogy az azonos felek között a határozott időre szóló munkaviszony egybefüggő időtartama a mezőgazdasági idénymunkától eltérően a harmincegy napot meghaladhatja.

• idegenforgalmi idénymunka: a kereskedelemről szóló törvényben meghatározott kereskedelmi jellegű turisztikai szolgáltatási tevékenységet folytató munkáltatónál végzett idénymunka.

• alkalmi munka: a munkáltató és a munkavállaló között legfeljebb öt egymást követő naptári napig, és egy naptári hónapon belül legfeljebb tizenöt naptári napig, és egy naptári éven belül legfeljebb kilencven naptári napig létesített, határozott időre szóló munkaviszony.

Az egyszerűsített munkaviszonyt, meghatározott kivételekkel, „egyszerűsített munkaszerződés” megkötésével lehet létesíteni. A munkaszerződést legkésőbb a munka megkezdéséig írásba kell foglalni.

Öt naptári napnál rövidebb határozott időre szóló munkaviszony létesítése esetén a munkaszerződés írásbeli megkötése nem kötelező.

Növénytermesztési idénymunka esetében az egyszerűsített munkaszerződést csak abban az esetben kell írásba foglalni, ha azt a munkavállaló kéri, illetve ha a foglalkoztatás egybefüggő időtartama a harminc napot meghaladja.

Nem létesíthető egyszerűsített foglalkoztatásra munkaviszony olyan felek között, akik között a szerződés megkötésekor már a Munka Törvénykönyvéről szóló 1992. évi XXII. törvény szabályai szerint létesített munkaviszony áll fenn.

Ha a munkaviszony nem egyszerűsített foglalkoztatás céljából jött létre, a munkaszerződés nem módosítható annak érdekében, hogy a munkáltató a munkavállalót egyszerűsített foglalkoztatás keretében foglalkoztassa.

Ha a munkaszerződést nem kell írásba foglalni, a munkáltatónak – kivéve a természetes személy munkáltatót, a háztartási munkára létesített egyszerűsített foglalkoztatás vonatkozásában – az egyszerűsített foglalkoztatás keretében alkalmazott munkavállalókról jelenléti ívet kell vezetni, amelyet a munkavállaló a munkavégzés megkezdésekor és befejezésekor aláír.

Az egyszerűsített foglalkoztatás keretében alkalmazott személy utáni személyi jövedelemadó- és járulékfizetési kötelezettségekre – meghatározott kivételekkel – a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény (továbbiakban Szja. tv.), illetve a társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetéről szóló 1997. évi LXXX. törvény (továbbiakban Tbj.tv.) rendelkezéseit kell alkalmazni.

Egyszerűsített foglalkoztatás esetén – a növénytermesztési idénymunka kivételével – a munkáltató az illetékes elsőfokú állami adóhatóságnak a munkavégzés megkezdése előtt bejelenti

a) a munkáltató nevét (megnevezését), adóazonosító számát, illetve adóazonosító jelét,

b) a munkavállaló természetes azonosító adatait, adóazonosító jelét, taj-számát,

c) ha a munkavállaló más államban biztosítottnak minősül és ezt jogszabályban meghatározott igazolással igazolja, az egyszerűsített foglalkoztatás céljából kötött munkaviszony minőségét (háztartási munka, mezőgazdasági -, növénytermesztési -, idegenforgalmi idénymunka, alkalmi munka) kezdetének és megszűnésének időpontját, a munkaviszony esetleges szünetelésének időtartamát, a heti munkaidőt,

d) a munkavégzés helyét.

Növénytermesztési idénymunka esetén a munkáltatót a bejelentési kötelezettség azzal az eltéréssel terheli, hogy azt a tárgyhónapot követő hónap 12-éig kell teljesítenie.

A bejelentést a munkáltató választása szerint

a) a központi elektronikus szolgáltató rendszeren keresztül, elektronikusan kell megtenni,

b) mobil rádiótelefonon internet-szolgáltatás nélkül is futtatható külön alkalmazással is teljesíteni lehet,

c) magánszemély munkáltató háztartásában végzett, illetve növénytermesztési idénymunka esetén telefonon is teljesíteni lehet.

A bejelentő személy azonosítása a bejelentő neve, születési ideje, adóazonosító jele és taj-száma alapján történik.

Fontos tudnivaló, hogy az alkalmi munkavállalói könyveket 2010. július 31-ig le kell adni!