Önkormányzati rendelet a fás szárú növények telepítési szabályairól

 

NYÍRKARÁSZ KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

 

6/2018. (V.24.)

önkormányzati rendelete

 

a fás szárú növények telepítési szabályairól

Nyírkarász Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében kapott feladatkörében eljárva és Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 1. pontjában,

a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 48. § (2) bekezdésében meghatározott felhatalmazás alapján a fás szárú növények telepítési távolságára vonatkozóan az alábbi rendeletet alkotja:

A rendelet célja

1.§

(1) E rendelet célja, hogy a növénytelepítési (ültetési) szabályok megalkotásával elősegítse a fák és cserjék (a továbbiakban: fás szárú növények) telepítését oly módon, hogy elkerülhetők legyenek a későbbi jogviták a szomszédok között.

 

A rendelet hatálya

2.§

(1) A rendelet területi hatálya kiterjed Nyírkarász község közigazgatási belterületén történő fás szárú növények telepítésére.

(2) A rendelet személyi hatálya kiterjed Nyírkarász község közigazgatási területén növényültetést, telepítést vagy kivágást végző természetes személyre, jogi személyre és jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetre.

(3) E rendelet előírásait kell alkalmazni egyéb jogszabály által nem szabályozott kérdésekben fás szárú növények ültetése, telepítése, gondozása és kivágása esetében.

 

A telepítésre vonatkozó szabályok

3.§

(1) A fás szárú növények legkisebb ültetési (telepítési) távolsága a telekhatártól:

 1. a) 1 m-nél magasabbra nem növő fás szárú növények esetén 1,00 m,
 2. b) 2m-nél magasabbra nem növő fás szárú növények esetén 1,50 m,
 3. c) 3 m-nél magasabbra nem növő fás szárú növények esetén 2,00 m,
 4. d) 4 m-nél magasabbra nem növő fás szárú növények esetén 3,00 m,
 5. e) 4 m-nél magasabbra növő fás szárú növények esetén 4,00 m,

 

(2) Élő sövény kerítésként, lehatárolásként telekhatárra csak mindkét ingatlan tulajdonosának beleegyezésével telepíthető.

(3) Kúszó-kapaszkodó fás szárú növény csak saját tulajdonban lévő falra, fára, kerítésre futtatható fel.

(4) Az (1) bekezdésben foglalt telepítési (ültetési) távolságok alól kérelemre a jegyző eltérést engedélyezhet, amennyiben a növénytelepítéssel érintett telekszomszéd írásban hozzájárul. A kérelemhez csatolni kell a növénytelepítéssel érintett telekszomszéd írásbeli hozzájárulását.

 

Közterületen történő telepítés

4.§

(1) Közterületen e rendelet hatálya alá tartozó fás szárú növényt telepíteni csak a jegyző engedélyével lehet.

(2) Közterületre elsősorban táj- és a termőhelyi adottságoknak megfelelő őshonos magyar fajokat lehet telepíteni.

(3) Közterületen közmű létesítménybe vagy közművezeték fölé, illetve alá e rendelet hatálya alá tartozó növény nem telepíthető, kivéve, ha a közművezeték biztonsági övezetét nem érinti és annak biztonságos működését, valamint karbantartását nem akadályozza.

(4) Csapadékvíz elvezető csatorna mentén csak olyan növényzet ültethető, melynek gyökere, ága, lombozata, lehulló levélzete a vízelvezetést nem akadályozza. A csapadékvíz zavartalan lefolyása érdekében a jegyző elrendelheti a növényzet eltávolítását.

(5) Közút, kerékpárút, járda mentén közlekedésbiztonsági okok miatt csak olyan fás szárú növény telepíthető, mely a közlekedést és a közlekedés biztonságát nem zavarja, nem gátolja, és nem akadályozza. A jegyző elrendelheti a növényzet eltávolítását, az akadályt okozó ágak eltávolítását.

 

Meglévő fás szárú növények kezelése, gondozása

5.§

(1) A fás szárú növény tulajdonosának a kötelessége a növényzet ápolása, gondozása, valamint a szomszéd telekre átnyúló, közterületre kinyúló ágak gyökerek levágása. A tulajdonos köteles úgy gondozni, nyírni a növényt, hogy az a szomszédokat, érintetteket ne zavarja, más tulajdonában kárt ne okozzon.

(2) A fás szárú növény tulajdonosa köteles a csapadékvíz elvezető árkokból a növényzet gyökereit, lehullott lombozatát, a víz zavartalan lefolyása érdekében haladéktalanul eltávolítani.

 

Záró rendelkezések

6.§

(1) E rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.

(2) A rendelet növénytelepítésre vonatkozó rendelkezéseit a hatálybalépést követő telepítésekre kell értelemszerűen alkalmazni.

(3) A fás szárú növények gondozására vonatkozó rendelkezéseket a rendelet hatálybalépése előtt ültetett fás szárú növényekre is alkalmazni kell.

 

K.M.F.

               Szalmási József               Matyi Andrásné

                polgármester         jegyző

Jelen rendelet kihirdetve: 2018. május 24 napján.

 

                                                                                   Matyi Andrásné

                                                                                              jegyző

Nyírkarász község Önkormányzata

4544 Nyírkarász, Fő út 21.

Tel.: (45) 495-001; Fax: (45) 595-100

e-mail: info@nyirkarasz.hu

 

E L Ő T E R J E S Z T É S

– a Képviselőtestülethez –

a fás szárú növények telepítési szabályairól szóló önkormányzati rendelet megalkotására

Tisztelt Képviselő-testület!

Az utóbbi időben egyre gyakoribbá vált a fák és cserjék (a továbbiakban: fás szárú növények) az ingatlantulajdonos általi telepítése miatt a szomszédok közötti vita, konfrontáció. A leggyakoribb probléma a fás szárú növények telekhatárhoz történő túl közeli telepítése.

E rendelet tervezet célja, hogy a növénytelepítési (ültetési) szabályok megalkotásával elősegítse a fás szárú növények telepítését oly módon, hogy elkerülhetők legyenek a későbbi jogviták a szomszédok között.

Fás szárú növény az ingatlan azon részén és oly módon telepíthető, hogy az – figyelemmel az adott faj, fajta tulajdonságaira, növekedési jellemzőire, szakszerű kezelésére – az emberi életet és egészséget nem veszélyeztetheti, a biztonságos közlekedést nem akadályozhatja, valamint nem okozhat kárt a meglévő építményekben, létesítményekben, és nem akadályozhatja azok biztonságos működését.

A használó – ha jogszabály eltérően nem rendelkezik – köteles gondoskodni a fás szárú növények emberi életet, egészségét veszélyeztető származékainak, így különösen ágak, virágzat, termés, levelek összegyűjtéséről.

 

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, szíveskedjék az előterjesztést és a rendelet-tervezetet megtárgyalni.

 

Nyírkarász, 2018. május 16.

 

Szalmási József

     polgármester

Részletes indokolás

 1. §-hoz

Ez a rendelkezés tartalmazza a rendelet célját.

 1. §-hoz

Ez a rendelkezés tartalmazza a rendelet hatályát.

3.-4. §-hoz

Az új telepítésekre vonatkozó szabályozást tartalmaz.

 1. §

Meglévő fás szárú növények kezelésére, gondozására vonatkozó szabályozást tartalmazza.

 1. §-hoz

A rendelet hatálybalépését határozza meg.

Előzetes hatásvizsgálat

1.Társadalmi hatások

A rendelet megalkotásával elkerülhetővé válhatnak későbbi jogviták a szomszédok között.

2 Gazdasági, költségvetési hatások

Nem ismert.

 1. Környezeti következmények, hatások

A fás szárú növények telepítése belterületen egységesebbé válik.

 1. Egészségügyi következmények, hatások

A fás szárú növények telepítése az esetleg zavaró – átnyúló ágak, gyökerek – hatásai – balesetek elkerülhető lesz.

 1. Adminisztratív terheket befolyásoló hatások

Csökkenő birtokvédelmi bejelentés érkezhet.

6 A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei

Következetes és egyéges jogi szabályozása megalkotása.

 1. A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek

A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, tárgyi, szervezeti, pénzügyi feltételek rendelkezésre állnak.

 

Nyírkarász, 2018. május 17. ………………………………….