Óvodai beiratkozás

ÓVODAI BEIRATKOZÁS 2021/2022 nevelési évre

Kedves Szülők!

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 8.§ (2) bekezdése szerint a gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a harmadik életévét betölti, a nevelési év kezdő napjától legalább napi négy órában óvodai foglalkozáson vesz részt. A szülő – tárgyév május 25. napjáig benyújtott – kérelme alapján a gyermek jogos érdekét szem előtt tartva, annak az évnek az augusztus 31. napjáig, amelyben a gyermek a negyedik életévét betölti, a felmentést engedélyező szerv felmentheti az óvodai foglalkozáson való részvétel alól, ha a gyermek családi körülményei, sajátos helyzete indokolja.

A 19/2021.(III.10.) EMMI határozata alapján a 2021/2022-es nevelési évre az óvodai beiratkozás – a járványügyi szempontok figyelembevételével – hagyományos módon megszervezhető.

Az óvodába elektronikus úton is be lehet iratkozni. Ebben az esetben a beiratkozáshoz szükséges iratok bemutatására az első óvodai nevelési napon kerül sor.

A beiratkozás időpontja: 2021.május 5. (szerda) 08.00 órától 16.00 óráig

  1. május 6. (csütörtök) 08.00 órától 16.00 óráig

Az óvodai beiratkozás helye: Nyírkarászi Óvoda  4544 Nyírkarász, Fő út 67.

e-mail: nyirkaraszovoda@gmail.com

A beiratkozáshoz szükséges :

  • A gyermek születési anyakönyvi kivonata
  • A gyermek lakcímkártyája
  • A gyermek TAJ kártyája
  • A szülő (gondviselő) személyi azonosító és lakcímet igazoló hatósági igazolványa
  • Amennyiben a gyermek halmozottan hátrányos helyzetű, akkor az igazoló dokumentum
  • A gyermek esetleges betegségeit igazoló dokumentumok, szakértői vélemény

Az intézménybe a 3. életévét betöltött gyermek vehető fel, továbbá felvehető az a gyermek is, aki 3. életévét a felvételtől számított hat hónapon belül betölti és felvételét az óvodai férőhelyek száma lehetővé teszi.

A gyermek felvételéről a jelentkezés utolsó határnapját követően 30 napon belül hoz döntést az intézmény vezetője.

Nyírkarász, 2021. április 05.

Tisztelettel: Benkő Miklósné

óvodavezető