Pályázati kiírás

Nyírkarász Község Önkormányzat Képviselő-testülete

a „Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Nyírkarászi Óvoda

óvodavezető (magasabb vezető)

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony                 

Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama: A vezetői megbízás határozott időre, 2013.08.01.- 2018.07.31-ig szól.

A munkavégzés helye: Szabolcs-Szatmár-Bereg megye, 4544 Nyírkarász, Fő út 67.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A Nemzeti Köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény szerint, az óvoda irányítási, ellenőrzési, munkáltatói feladatainak ellátása, az intézmény szakszerű és törvényes működtetése, az alapító okirat szerinti feladatok ellátása, kapcsolattartás a fenntartóval.

Illetmény és juttatások: 

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a „Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.           

Pályázati feltételek:

§         Főiskola, pedagógia szakirányú végzettség,

§         pedagógus munkakör – Legalább 5 év feletti szakmai tapasztalat,

§         Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

§         magyar állampolgárság, büntetlen előélet

§         pedagógus szakvizsga

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

§         vezetői gyakorlat – Legalább 5 év feletti vezetői tapasztalat,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

§         iskolai végzettséget, szakmai képesítést igazoló bizonyítványok másolatát,

§         3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt

§     a pályázó nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul, nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy beleegyezik abba, hogy pályázatának tartalma közölhető harmadik személlyel, nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a pályázat elbírálására vonatkozó előterjesztést a Képviselő-testület nyilvános vagy zárt ülésen tárgyalja

§         a pályázó szakmai életrajzát

§         az intézmény vezetésére vonatkozó programot, a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési elképzeléseket

A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör legkorábban 2013. augusztus 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2013. június 14.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Dr. Bíró Róbert nyújt, a 20/590-4771 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

§      Postai úton, a pályázatnak a Nyírkarász Község Önkormányzat Képviselő-testülete címére történő megküldésével (4544 Nyírkarász, Fő út 21. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 727/2013 , valamint a munkakör megnevezését: óvodavezető.

§         Személyesen: Félegyházi Gábor, Szabolcs-Szatmár-Bereg megye, 4544 Nyírkarász, Fő út 21.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A Képviselő-testület a véleményezési határidő lejártát követő ülésén bírálja el a pályázatokat.

A pályázat elbírálásának határideje: 2013. július 31.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

§         Oktatási és Kulturális Közlönyben

§         Nyírkarász Község Önkormányzatának hivatalos honlapja – 2013. május 13.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

Zárt borítékban, a borítékra kérjük ráírni „Nyírkarászi Óvoda Óvodavezetői pályázat”.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.nyirkarasz.hu honlapon szerezhet.