Pályázati kiírás

Nyírkarász Község Önkormányzat Képviselő-testülete        

a „Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Nyírkarászi Óvoda

Óvodavezető (magasabb vezető)

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, 2014.03.01.-2019.07.15.-ig szól.

A munkavégzés helye:

Szabolcs-Szatmár-Bereg megye, 4544 Nyírkarász, Fő út 67.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A Nemzeti Köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény szerint, az óvoda irányítási, ellenőrzési, munkáltatói feladatainak ellátása, az intézmény szakszerű és törvényes működtetése, az alapító okirat szerinti feladatok ellátása, kapcsolattartás a fenntartóval.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a „Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.            

Pályázati feltételek:

§         Főiskola, pedagógiai szakirányú végzettség ,,

§         Pedagógusi munkakör – Legalább 5 év feletti szakmai tapasztalat,

§         Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

§         Magyar állampolgárság

§         Büntetlen előélet

§         Pedagógus szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

§         vezetői gyakorlat – Legalább 5 év feletti vezetői tapasztalat,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

§         Iskolai végzettséget, szakmai képesítést igazoló bizonyítványok másolata

§         3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány

§         A pályázó nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul, nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy beleegyezik abba, hogy pályázatának tartalma közölhető harmadik személlyel, nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a pályázat elbírálására vonatkozó előterjesztést a Képviselő-testület nyilvános vagy zárt ülésen tárgyalja

§         Fényképes szakmai önéletrajz

§         Az intézmény vezetésére vonatkozó program, a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési elképzelések

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2014. március 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2014. január 24.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Dr. Bíró Róbert nyújt, a 20/590-4771 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

§         Postai úton, a pályázatnak a Nyírkarász Község Önkormányzat Képviselő-testülete címére történő megküldésével (4544 Nyírkarász, Fő út 21. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 727-7/2013 , valamint a munkakör megnevezését: Óvodavezető.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A Képviselő-testület a véleményezési határidő lejártát követő ülésén bírálja el a pályázatokat, valamint fenntartja a jogot, hogy a pályázatot eredménytelennek nyilvánítsa.

A pályázat elbírálásának határideje: 2014. február 28.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

§         Oktatási és Kulturális Közlönyben

§         Nyírkarász Község Önkormányzatának hivatalos honlapja – 2013. november 25.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.nyirkarasz.hu honlapon szerezhet.