Nyírkarászi Óvoda

Tájékoztató az óvodások és a szülők részére

Kedves leendő Óvodások és Szülők!

Az óvodánk biztonságot, derűt, kiegyensúlyozott légkört nyújtó környezettel és nyitott, toleráns, segítőkész nevelőtestülettel várja jelentkezéseteket.

A játékra, a mesére koncentrálva szervezzük meg tennivalóinkat azért, hogy olyan sokszínű változatos élményt biztosító, tevékeny, gazdag óvodai életet teremtsünk számotokra, ahol játszunk és mesélünk, és ennek természetes hozadéka a kisgyermeki tudás.

Az óvodában lehetőség van:

 • sok játékra, mesére
 • kirándulásokra, sétákra
 • színházi előadások, bábelőadások megtekintésére
 • a ,,Gombolyag” hagyományőrző csoportban a régi hagyományok felelevenítésére
 • a ,,Kreatív Kuckó”-ban kézműveskedésre
 • „Zene- Ovi”-s foglalkozásokra
 • angol nyelvű játékos foglalkozásokra
 • Ovi-focira
 • hitoktatásra
 • közös családi rendezvényekre
 • póni lovaglásra, lovas kocsizásra
 • állatsimogatásra

Ősztől teljesen felújított játékudvar áll a gyerekek rendelkezésére!

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA
2022/2023-as nevelési év
A 229/2012.(VIII.28.) Kormányrendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény
végrehajtásáról 23.§-a értelmében az alábbi adatokat tesszük közzé:
Az óvoda megnevezése: Nyírkarászi Óvoda
Az óvoda címe: 4544 Nyírkarász, Fő út 67.
Telefon: 06 45 610 693
06 30 228 8041
E-mail: nyirkaraszovoda@gmail.com
Óvodavezető: Benkő Miklósné
OM azonosító: 202468
1. Óvodapedagógusok száma: 5 fő – felsőfokú végzettséggel
Ebből szakvizsgázott: 2 fő
2. Dajkák száma: 3 fő – dajka végzettséggel
1 fő – konyhai dolgozó
3. Pedagógiai asszisztens: 1 fő
4. Óvodai csoportok száma: 3
Kiscsoport: 21 fő
Középső csoport: 14 fő
Nagycsoport: 21 fő
Az óvodai nevelési év rendje
A nevelési év 2022.09.01.-től 2023.08.31.-ig tart.
Az intézmény nyitva tartásának rendje:
Az óvoda 5 napos munkarenddel működik: hétfőtől péntekig.
Nyitva tartás: 700
-1700 óráig
Nyári zárás: 2022.08.14.-2023.08.25.
Nevelés nélküli munkanapok:
2023.04.06. – tudásmegosztás
2023.06.09. nevelőtestületi értekezlet, nevelési év értékelése
2023.08.30. szakmai nap
2023.08.31. szakmai nap
A felvételi lehetőségről szóló tájékoztató:
Az óvodai felvétel, átvétel jelentkezés alapján történik (Nkt.49.§(1))
Óvodánk a gyermek három éves kortól veheti fel a jelentkező gyermekeket, a fenntartó által
engedélyezett maximális gyermeklétszámig.
Az Alapító okirat szerint: 105 fő
Felvehető az a gyermek is, aki a harmadik életévét a felvételtől számított fél éven belül
betölti, feltéve, hogy minden, a településen lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási hellyel
rendelkező három éves és annál idősebb gyermek felvételi kérelme teljesíthető.
A beiratkozásra meghatározott idő:
A fenntartó az óvodai beiratkozás idejéről közleményt vagy hirdetményt tesz közzé a helyben
szokásos módon, a beiratkozás első határnapját megelőzően legalább 30 nappal. Várható
ideje: 2023.04.20. – 2023.05.20.
Az intézményben fizetendő térítési díj:
440Ft/fő/nap
Ingyenesen étkezhetnek (szülői nyilatkozat alapján):
 a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermekek
 tartósan beteg vagy fogyatékkal élő gyermekek
 azok az egészséges gyermekek, akiknek a családban nevelkedő testvére tartósan beteg
vagy fogyatékos
 akiknek a családjában három vagy több gyermeket nevelnek
 akiknek a nevelésbe vételét rendelte el a gyámhatóság
 akiknek a családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg a kötelező
legkisebb munkabér személyi jövedelemadóval, munkavállalói, egészségbiztosítási és
nyugdíjjárulékkal csökkentett, azaz nettó összegének 130%-át
Az intézmény működésével kapcsolatos dokumentumok:
 Szervezeti és Működési Szabályzat
 Pedagógiai Program
 Házirend
 Éves munkaterv
A dokumentumok nyilvánosak, az intézmény nevelői szobájában megtekinthetőek. A
Házirend egy példánya beiratkozáskor átadásra kerül minden szülő számára.

Óvodai ünnepek és egyéb programok:
Az óvoda SZMSZ-ében és Pedagógiai programjában meghatározottak szerint.

szeptember 13.-17. Egészséghét
október 04. Állatok világnapja
december 05. Mikulás
december 21. Karácsonyi ünnepség
február 17. Farsang
március 14. Március 15.
március 22. Víz világnapja
március 28. Nyílt nap Katica csoport
március 29. Nyílt nap Süni csoport
április 03.-06. Húsvéti hagyományok felelevenítése
április 22. Föld napja
május 05. Anyák napja
május 26. Évzáró
június 02. Gyermeknap
június 05. Nemzeti összetartozás napja

Sok szeretettel várunk benneteket!

 

                                                                               A Nyírkarászi Óvoda dolgozói

Intézkedési terv a járványügyi készenlét idején (1)