Kommunális adó

NYÍRKARÁSZ KÖZSÉG

KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK

1/2004.(I.29.)

r e n d e l e t e

a magánszemélyek kommunális adójáról szóló

14/2000.(XII.28.)ÖKT. számú rendelet módosítására, egységes szerkezetbe való elfogadására

A képviselőtestület:

a helyi adókról szóló többször módosított 1990.évi C. törvény 1.§(1) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján a magánszemélyek kommunális adójáról az alábbi rendeletet alkotja:

Az adókötelezettség

1.§.

(1)    Adóköteles a Nyírkarász község közigazgatási területén lévő lakás és nem lakás

céljára szolgáló épület. (továbbiakban együtt: építmény)

(2)    Adóköteles továbbá az önkormányzat illetékességi területén lévő beépítetlen belterületi földrészlet. (továbbiakban: telek)

(3)    Adókötelezettség terheli azt a magánszemélyt is, aki nem magánszemély tulajdonában álló lakás bérleti jogával rendelkezik.

Az adó alanya

2.§.

(1)    Az adó alanya az a magánszemély, aki a naptári év első napján az építmény, telek  tulajdonosa. Több tulajdonos esetén a tulajdonosok a tulajdoni hányadaik arányában adóalanyok.

(2)    Adóalany az a magánszemély is, aki az 1.§.(3) bekezdésben foglalt építmény bérleti jogával rendelkezik.

– 2 –

(3)    Amennyiben az építményt, telket az ingatlan-nyilvántartásba bejegyzett vagyoni értékű jog (haszonélvezeti jog) terheli, a vagyoni értékű jog gyakorlására feljogosított személy az adó alanya.

(4)    Valamennyi tulajdonos – ideértve a vagyoni értékű jog jogosultjait is – által írásban megkötött és az adóhatósághoz benyújtott megállapodásban az (1) és (3) bekezdésben foglaltaktól el lehet térni.

Adómentesség

3.§.

(1)    Mentes az adófizetési kötelezettség alól:

a.)    telekrész

b.)    garázs

c.)    üdülő

d.)    állattartás céljára szolgáló épület, valamint az ahhoz kapcsolódó

raktárak, tárolók, továbbá a növénytermesztéshez kapcsolódó tároló épületek pl: műtrágyatárolók, magtárak stb.

(2)    Mentes továbbá az a magánszemély, aki:

a.)    70. életévét betöltötte, egyedül él és ápolásra szoruló beteg

b.) lakóházat saját maga, vagy az általa megbízott személy nem

hasznosítja.

(3) A (2) bekezdés b.) pontjában megfogalmazottakat – hasznosítás esetén –

időarányosan kell megállapítani.

Adókötelezettség keletkezése, megszűnése

4. §.

(1)    Az adókötelezettség a használatbavételi, illetőleg a fennmaradási engedély kiadását követő év első napján keletkezik. Az engedély nélkül épült, vagy anélkül használatba vett építmény esetében az adókötelezettség a tényleges használatbavételt  követő év első napján keletkezik.

(2)    Lakásbérlet esetén a lakásbérleti jogviszony létrejöttét követő év első napján keletkezik az adókötelezettség és a jogviszony megszűnése évének utolsó napján szűnik meg. Amennyiben az év első felében szűnik meg a lakásbérleti jogviszony, a második félévre vonatkozóan megszűnik az adófizetési kötelezettség.

(3)    Az adókötelezettség megszűnik az építmény megszűnése évének utolsó napján. Az építménynek az év első felében történő megszűnése esetén a második félévre vonatkozó adókötelezettség megszűnik.

– 3 –

Az adó mértéke

5. §.

Az adó évi mértéke adótárgyanként, illetve lakásbérleti jogonként 2.400,-Ft

Az adó bevallása

6. §.

A magánszemélynek az adókötelezettség keletkezését  (változását)  követő 15 napon belül kell adóbevallást tennie.

Az adó megállapítása és megfizetése

7. §.

(1)    Az adót az adóhatóság kivetéssel állapítja meg a bevallásban feltüntetett adatok alapján.

(2)    Az adózónak a kommunális adót két egyenlő részletben az adóév március 15-ig, illetve szeptember 15-ig kell megfizetnie.

Méltányossági eljárás

8. §.

(1)    A jegyző a magánszemély kérelmére az őt terhelő adó, bírság, vagy pótléktartozást mérsékelheti vagy elengedheti, ha azok megfizetése az adózó és a vele együtt élő közeli hozzátartozók megélhetését súlyosan veszélyezteti.

Záró rendelkezések

9. §.

(1)    Ez a rendelet 2004. március 1. napján lép hatályba, rendelkezéseit a hatályba lépést követően kell alkalmazni.

(2)    A rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti a magányszemélyek  kommunális adójáról szóló 14/2000./XII.28./ÖKT. számú  rendelet, és a módosítására kiadott 11/2002./XII.12./ÖKT. számú rendelet.   

(3)    A rendeletben nem szabályozott kérdésekben a helyi adókról szóló többször módosított 1990. évi C. törvény, valamint az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény rendelkezései irányadóak.

(4)    A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik Nyírkarász Község Polgármesteri

Hivatalában elhelyezett hirdetőtáblán 8 napra történő kifüggesztéssel.

– 4 –

Értelmező rendelkezések

10. §.

(1)    E rendelet alkalmazásában 70. életévét betöltött személynek a magányszemélyt az életkor betöltésének évét követő évben kell tekinteni. A 3. §. (2) bekezdés a.) pontjában foglaltak a feltételek együttes fennállása esetén alkalmazhatók.

(2)    Ápolásra szoruló beteg: az a magánszemély, aki betegségéből adódóan mások segítségére szorul és a háziorvos igazolása alapján önmaga ellátására egyedül  nem képes.

Bodzay Jánosné sk.                                            Kovácsné Rutkai Katalin sk.

alpolgármester                                                                 jegyző

Ezen rendeletet 2004. január 29-án kihirdettem.

Nyírkarász, 2004. január 29.                                       Kovácsné Rutkai Katalin sk.

jegyző

___________________________________________________________________________

K I V O N AT

Nyírkarász község Képviselőtestületének 2005. december 22-én (csütörtök) 17 órakor tartott ülésének jegyzőkönyvéből

—————————————————————————————————————–

NYÍRKARÁSZ KÖZSÉG KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK

20/2005.(XII.22.)

r e n d e l e t e

a magánszemélyek kommunális adójáról szóló 1/2004.(I.29.)

rendelet módosítására

Nyírkarász község Önkormányzata a helyi adókról szóló módosított 1990. évi C. törvény (továbbiakban: Ht.) 1. §. (1) bekezdésében biztosított felhatalmazás alapján a magánszemélyek kommunális adójáról szóló 1/2004.(I.29.) rendeletét (továbbiakban: „R”.) a következők szerint módosítja :

1.§

A „R” 5.§-a az alábbiakra módosul

Az adó évi mértéke adótárgyanként, illetve lakásbérleti jogonként 4.000,- Ft.

2. §

(1)   Jelen rendelet 2006. január 1-én lép hatályba. A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik Nyírkarász község Polgármesteri Hivatalában elhelyezett hirdetőtáblán 8 napra történő kifüggesztéssel, melynek szövege a jegyzőnél megtekinthető.

(2)   A rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti a magánszemélyek kommunális adójáról szóló 14/2004.(XII.22.)sz. rendelet.

Félegyházi Gábor sk.                              Kovácsné Rutkai Katalin sk.

polgármester                                                           jegyző

Ezen rendeletet 2005. december 23-án kihirdettem.

Nyírkarász, 2005. december 23.                               Kovácsné Rutkai Katalin sk.

jegyző

___________________________________________________________________________