2011. évi zárszámadás

NYÍRKARÁSZ KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT

  KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 

3/2012.(IV.26.)

r e n d e l e t e

a helyi önkormányzat 2011. évi költségvetési zárszámadásának

megállapításáról

 

Nyírkarász Önkormányzat Képviselőtestülete az államháztartásról szóló többször módosított 1992.évi XXXVIII. Tv. 82.§ alapján – figyelembe véve ezen jogszabály, valamint az államháztartás működési rendjéről szóló 217/1998.(XII.30.) Kormányrendeletben meghatározottakat – a helyi önkormányzat 2011. évi költségvetési zárszámadásának megállapításáról a következő rendeletet alkotja.

A rendelet hatálya

1. §

A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzatra, valamint az önkormányzat költségvetési szerveire (intézményeire).

2.§

Az Önkormányzat Képviselőtestülete a 2011. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást

 

                               542.050,- e Ft bevétellel      

                       543.958,- e Ft kiadással

                                        8.286,- e Ft pénzkészlettel          

j ó v á h a g y j a.

 

3.§ 

(1)           A Képviselőtestület az önkormányzat bevételeit forrásonként az alábbiak szerint fogadja el.

a)      Intézményi működési bevételek                              37.657,- e Ft

b)      Sajátos működési bevételek                                 101.958,- e Ft

c)      Átvett pénzeszközök, támogatások

                         – működéshez                                     374.783,- e Ft

– felhalmozáshoz

d)  Felhalmozás és tőke jellegű bevételek                          574,- e Ft

e)  Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek                        27.078,- e Ft

f)  Működési hitelek

Bevételek összesen:                                              542.050- eFt

A költségvetési bevételek teljesítését, bevételi forrásokon belüli jogcím részletezéssel   az 1.sz.mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá.

(2)     A Képviselőtestület az önkormányzat kiadásait kiemelt jogcímenként az alábbiak szerint fogadja el:

 

a.)    Személyi jellegű kiadások                                         232.843,- e Ft

b.) Munkaadót terhelő járulékok                                              68.769,- e Ft

c.) Dologi kiadások                                                        102.218,- e Ft

d.) Szociális jellegű kiadások                                            83.266,- e Ft

e.)Hosszú lejáratú hitel visszafizetés                                    31.677,- e Ft

f.) Kiegyenlítő, függő, átfogó kiadások                                25.185,- e Ft

 

       K i a d á s o k  ö s s z e s e n:                       543.958,- e Ft

 

Az önkormányzat kiadásait címenként – feladatonkénti részletezéssel a 2. sz. mellékletben

foglaltak szerint hagyja jóvá.

4. § 

Az önkormányzat egységes pénzalapjának működési, felhalmozási kiadásait a 3. sz. melléklet szerint hagyja jóvá.

5. §

A képviselőtestület:

a.)    a Polgármesteri hivatal kiadási előirányzatának teljesítését a 4. sz. melléklet szerint,

b.) könyvviteli mérlegét az 5. sz. melléklet szerint,

c.) az éves egyszerűsített pénzforgalmi jelentését a 6.sz.melléklet szerint,

d.) egyszerűsített pénzmaradványát a 7. sz. melléklet szerint,

f.) az önkormányzat költségvetési szervei, valamint az alcímek – ténylegesen felhasznált –          létszámkeretét a 8. sz. melléklet szerint,

g.) az önkormányzat vagyonkimutatását a 9. sz. melléklet szerint

h a g y j a   j ó v á . 

Záró rendelkezés

6.§

(1)    E rendelet kihirdetése napján lép hatályba.  A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik Nyírkarász Község Polgármesteri Hivatalában elhelyezett hirdetőtáblán 8 napra történő kifüggesztéssel.

1.sz. melléklet

2. sz. melléklet

3.sz. melléklet

4.sz. melléklet

5.sz. melléklet

6.sz. melléklet

7.sz. melléklet

8.sz. melléklet

9.sz. melléklet