A közüzemi csatornahálózatba nem vezetett háztartási szennyvíz begyűjtéséről

NYÍRKARÁSZ KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT

KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK

7/2013. (XII.18.) 

önkormányzati r e n d e l e t e

a közüzemi csatornahálózatba nem vezetett háztartási szennyvíz begyűjtéséről

Nyírkarász Önkormányzat Képviselő-testülete a Vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 45. §. (6) bekezdésben kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország Helyi Önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13.§. (1) bekezdés 11. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. Általános rendelkezések

1.§ (1) Nyírkarász Község Önkormányzata e rendeletben foglaltak szerint a közüzemi csatornahálózatba, vagy a vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló kormányrendeletben meghatározott módon engedélyezett egyedi szennyvízkezelés után befogadóba nem vezetett háztartási szennyvíz begyűjtésére és elszállítására kötelezően igénybeveendő közszolgáltatást szervez a település közigazgatási területén.

(2) A közszolgáltató megnevezése: ASZIG Közmű Üzemeltető és Építő Kft. (székhely: 4561 Baktalórántháza, Szent István út 3/B). Közszolgáltató a közszolgáltatást 2014. szeptember 01. napjáig látja el.

(3) Befogadási hely a leürítés céljára: A TRV Zrt. (székhelye: Szolnok, Kossuth Lajos út 5. sz.) által üzemeltetett Baktalórántházai szennyvíztisztító telep, valamint a Nyírségvíz Zrt. (székhely: Nyíregyháza Tó út 5. sz.) Leveleki szennyvíztisztító telepe.

(4) A település területén az ingatlantulajdonos az ingatlanán keletkező a közüzemi csatornahálózatba vagy a vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló kormányrendeletben meghatározott módon engedélyezett egyedi szennyvízkezelés után befogadóba nem vezetett háztartási szennyvíz közszolgáltatónak történő átadásáról az e rendeletben meghatározott módon köteles gondoskodni.

2. Az ingatlantulajdonos kötelezettségei

2.§ Az ingatlantulajdonos köteles az ingatlanán keletkező az 1.§ (3) bekezdésben meghatározott módon keletkező háztartási szennyvizet az 1. § (2) bekezdés szerinti közszolgáltatónak a megadott szállítási napon átadni, illetve a közszolgáltatási díjat kiegyenlíteni.

3.  A közszolgáltatás ellátásának rendje, a közszolgáltatás kötelező igénybevétele

3.§ (1) A közszolgáltatás körében az ingatlantulajdonos és a közszolgáltató közötti jogviszonyt az a tény hozza létre, hogy a közszolgáltató az ingatlantulajdonos számára a közszolgáltatás teljesítésére rendelkezésre áll.

(2) A közszolgáltatás teljesítésének feltételeiről a közszolgáltató az ingatlantulajdonost írásban köteles értesíteni vagy felhívás közzététele útján tájékoztatni.

4. A közszolgáltatás teljesítésére vonatkozó szerződés egyes tartalmi elemei

4.§ (1) A közszolgáltatás igénybevételének módját és feltételeit a közszolgáltató és az Önkormányzat között létrejövő szerződés határozza meg.

(2) A szerződésben meg kell jelölni:

a)      a települési nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz elszállításának a bejelentésétől számított maximális határidejét,

b)      a települési nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz gyűjtésének módját,

c)      a települési nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvízzel kapcsolatos kötelező közszolgáltatás igazolási és ellenőrzési módját,

d)     a leeresztő megnevezését,

e)      a közszolgáltatás finanszírozásának módját és feltételeit,

f)       a szolgáltatónak a lakosság felé irányuló tájékoztatási kötelezettségét,

g)      a szerződés módosításának lehetséges okait és eljárási rendjét.

5. A háztartási szennyvíz begyűjtésének rendje

5.§ (1) A háztartási szennyvíz elszállításának megrendelése személyesen, vagy telefonon a közszolgáltató ügyfélszolgálatán rendelhető meg. A megrendeléseket a közszolgáltató azok sorrendjében, a bejelentéstől számított 72 órán belül köteles teljesíteni.

(2) A közszolgáltató a megrendelésekről szállítólevelet állít ki, melyet a munka elvégzését követően megrendelővel igazoltat.

(3) A szállítólevélen fel kell tüntetni:

a)      megrendelő nevét, lakcímét,

b)      az elszállított háztartási szennyvíz mennyiségét,

c)      a szállítás dátumát,

d)      a szállítást végző gépjármű rendszámát,

e)      a gépjármű vezetőjének aláírását, és

f)       a megrendelő aláírását.

6. A közszolgáltatás díja

6.§ (1) A közszolgáltatási díj megfizetésére az ingatlantulajdonos köteles.

(2) A szolgáltatás igénybevételéért az ingatlan tulajdonosa a Képviselő-testület által megállapított díjat köteles fizetni.

(3) A szolgáltatás díját az igénybevevő a helyszínen köteles kiegyenlíteni számla ellenében, kivéve, ha a felek között érvényes más fizetési módról szóló megállapodás van.

(2) A közszolgáltatási díj mértéke: 1270 Ft /m3  mely tartalmazza az általános forgalmi adót.

7. Adatkezelés

7. § (1) A közszolgáltató írásbeli kérése alapján az önkormányzat – a kéréstől számított 30 napon belül – átadja az ingatlantulajdonos

a) családi és utónevét,

b) születési családi és utónevét,

c) születési helyét,

d) születési idejét, és

e) anyja születési családi és utónevét.

(2) A közszolgáltató a rendelkezésére bocsátott ingatlantulajdonosok adatait a közszolgáltatás ellátásához szükséges mértékben, célhoz kötötten a feladat ellátásához szükséges ideig kezelheti.

8. Záró rendelkezések

9. § Ez a rendelet 2014. január 01. napján lép hatályba.

            Félegyházi Gábor                                                           Dr. Bíró Róbert

                 polgármester                                                                      jegyző