Gazdasági program 2010-2014

NYÍRKARÁSZ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK
GAZDASÁGI PROGRAMJA

2010-2014.

KÖTELEZŐEN ELLÁTANDÓ FELADATOK:

1.) Egészséges ivóvíz ellátottság

A vezetékes ivóvíz biztosításával a feladat jelentős része megoldott, de a vízvezeték rendszerre kötött háztartások aránya még mindig nem teljes körű. Cél, hogy a település valamennyi lakóháza a vezetékes ivóvíz-hálózatra rákössön és abból jó minőségű egészséges ivóvízhez jusson. Az ivóvízzel történő ellátás a Bakara Bt. Szolgáltatón keresztül történik.

2.) Óvodai, általános iskolai nevelés, oktatás

Az iskola az oktatás és a nevelés intézménye. Az iskola és az óvoda okítson a szükséges és a hasznos ismeretekre, tegyen alkotóvá minden gyermeket, neveljen emberségre és tisztességre, másik ember tiszteletére és értékeink megbecsülésére.

Költségvetésünk elsőrendű kedvezményezettje az oktatás. 2010-ben költségvetésünk 38,3 %-át, több mint 258.069 eFt-ot fordítunk az oktatásra. Az oktatásra fordított kiadás 65,7 %-a bér és bérjellegű kifizetés.

Községünkben az óvoda három csoporttal működik, a szükséges személyi feltételek biztosítottak. A tárgyi feltételek hiányosak, pótlásuk, felújításuk szükséges.
Szükséges az óvoda épületének teljes átépítése, berendezésekkel történő felszerelése. Az épület átalakítására a pályázat benyújtásra került.

Településünkön egy általános iskola működik. A tanulók létszáma stagnál, a jövőben a tanulói létszám csökkenése várható.

A 2007/2008-as tanévtől intézményfenntartó társulás jött létre Nyírkarász és Laskod községek között az általános iskolai nevelési- oktatási és óvodai nevelési feladatok ellátására. Az intézmény székhelye a nyírkarászi Váci Mihály Általános Iskola, Óvoda, fenntartója pedig Nyírkarász község önkormányzata.

Az önkormányzat, mint a közoktatási intézmény fenntartója jóváhagyta, illetve elfogadta a működtetéshez szükséges Minőségirányítási Programot, SZMSZ-t, Házirendet. Az oktatás a fenti programok alapján történik.

Egyre nagyobb szerep, illetve feladat hárul az iskolára, mivel egyre nő a sajátos nevelésű igényű és hátrányos helyzetű tanulók száma. Az iskola alaptevékenysége közé tartozik ezen tanulók integrált oktatása. Pedagógiai munkájuk különösen hangsúlyos része a felzárkóztatás és a tehetséggondozás. Az iskola ezáltal számtalan szociális feladatnak válik szükségszerűen részesévé – úgy mint tankönyvtámogatás, kedvezményes étkeztetés stb. – a korszerű pedagógia munkán túl.

Az általános iskolánkban a környező településekről nincs bejáró tanuló, viszont településünkről más település iskolájába van eljáró gyermek. A kistérségi együttműködés keretében fenntartott iskolákban tanulók után várhatóan megemelt mértékű kiegészítő normatív támogatáshoz juthatunk.

Az oktatási reform hatására változó pénzügyi feltételek, valamint a normatívák ismeretében kényszerűen indokolttá válhat az általános iskolai struktúra átgondolása.

Baktalórántházán működő nevelési tanácsadó – a kistérségi feladatellátás keretében, megállapodás alapján – a jogszabályokban meghatározott magatartási és tanulási problémák vizsgálatát és terápiáját ellátja településünk vonatkozásában is.

Célunk az, hogy a tanítás megbecsült hivatás legyen és biztos megélhetést nyújtson. A stabilitás oktatási-nevelési intézményünk legfontosabb tulajdonsága. Nem lesz stabil a rendszer, ha nem biztosak, kiszámíthatóak a pedagógusi hivatás feltételei.

3.) Egészségügyi és szociális ellátás

Az egészségügyi ellátás helyben megoldott. A háziorvosi feladatokat Dr. Pántlik Lóránt látja el. Fogorvosunk szintén van dr. Karászi Zsolt személyében. A háziorvosi és fogorvosi rendelési idő a lakosság részére elegendő.

Heti rendszerességgel gyermekorvosi és nőgyógyászati szakrendelés működik.
Önálló védőnői körzettel rendelkezünk.

Településünkön gyógyszertár működik, az igényeinket kielégítik.

A háziorvos látja el az iskola-egészségügyi, a fogorvos az iskola-fogászati, míg a védőnő az iskola-egészségügyi teendőket.

Nyírkarász községben elengedhetetlenné vált a széttagolt egészségügyi alapellátást szolgáló intézmények, hatályos törvényi és hatósági előírásoknak, szabályoknak megfelelő új Egészségházba történő integrálása.

A konkrét fejlesztés eredményeként egy helyre lettek integrálva az alapfokú egészségügyi közszolgáltatások -háziorvos, fogorvosi szolgálat, alacsony erőforrás igényű, megfelelő kompetenciával végezhető járóbeteg-szakellátás biztosítása; egészségfejlesztési központ funkció betöltése; otthoni szakápolás; diszpécserszolgálat: info-kommunikáció, internet. Széles partneri kapcsolatok kiépítése, valamint opcionális elemként a Védőnői szolgálat és a házi segítségnyújtás.

Jelentősen javult ez által az ellátás színvonala és a munkahelyi körülmények az új épületben dolgozók, a fogyatékkal élők és valamint a település és a környező települések teljes lakossága számára is.

Településünk a Baktalórántháza és Térsége Többcélú Kistérségi Társuláson belül (19 település) a Nyírmadai Mikro-körzethez tartozik. A mikro-körzethez Nyírmada-Pusztadobos és Nyírkarász települések tartoznak. A mikro-körzet keretein belül a családsegítés és a gyermekjóléti feladatokat látjuk el.

A jelzőrendszeres házi segítségnyújtást a Baktalórántháza központtal működő körzetközpont látja el (8 település).

A szociális feladatok közül magunk biztosítjuk a szociális étkeztetést és a házi segítségnyújtást. Jelenleg kb. 50 személy részesül e támogatási formában.

A 2005-ben átadott Idősek Otthona (bentlakásos) a szükséges személyi és tárgyi feltételekkel rendelkezik. A létesítmény kihasználtsága 100 %-os. A berendezések folyamatos pótlása szükséges.

4.) Közvilágítási feladatok

A közvilágítás felújítása folyamatosan történik az E-ON részéről. Több területen szükséges a felújítás. Az utcai közvilágítási lámpatestek folyamatos pótlása szükséges.

5.) Vezetékes gázellátás

A Tass-vezér út vége és a Földvár közötti szakaszon nem épült ki a mai napig a gázellátás, a telektulajdonosok kb. fele igényli a gáz biztosítását.

6.) Temető fenntartási feladatok

A köztemető területe önkormányzati tulajdon. A működéshez szükséges ravatalozó épülete a jogszabályi előírásoknak megfelel. Az elmúlt években megvalósult a bejárat felőli részen a kerítés újjáépítése is, gyalogjárdák, parkírozó került kiépítésre.
Biztosított az urnás temetés.

7.) Helyi közutak fenntartásával kapcsolatos feladatok

A közlekedés a mindennapi élet alapvető feltétele. Lehetővé kell tenni, hogy az emberek gyorsan, biztonságosan jó minőségű utakon közlekedhessenek.

Településünk útjai 90 %-ban kiépítettek. Szükséges a Móricz Zsigmond, a Hajnal és az Új út kiépítése.

Feladatunk továbbá a szilárd burkolatú utak folyamatos felújítása, karbantartása. Felújításra szorul többek között a Madai, a Jókai, a Petőfi, a Szabolcs út.

Leader pályázat keretében utcatáblák, információs táblák kerültek kihelyezésre.

Feladatunk továbbá a külterületen lévő kiépített utak felújítása (Lantagosi út) és a földutak karbantartása.

ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK:

1.) Településrendezés

Településrendezési tervvel rendelkezünk, melyet a Képviselőtestület 2006-ban fogadott el. A rendezési terv folyamatos karbantartása szükségszerű.

2.) Épített és természeti környezet védelme

Településünkön mind a három templom műemléki védettség alatt áll. A templomok folyamatos felújítását, karbantartását az egyházak különböző támogatások, pályázatok igénybevételével végzik.

Az emlékpark (Földvár) bővítésére a tervek elkészültek, engedélyes tervek elkészítésére akkor kerül sor, ha a támogatás mértéke legalább a 95 %-ot eléri.

3.) Vízrendezés és csapadékvíz elvezetés

A belterületi csatornák kiépítettsége még nem teljes körű. Szükséges a belvízelvezető csatornák felújítására, (Szabolcs út, Fő út, Felszabadulás út, Rákóczi út) építésére egy teljes körű terv készítése. Fontos feladat a meglévő csatornák, átereszek folyamatos karbantartása, tisztítása.

A külterületi vízelvezetők karbantartását a Vízgazdálkodási Társulat végzi közmunka programok keretében. Valamennyi külterületi csatorna (Lóréti, Nyírkarász-Gyulaháza közötti csatorna) karbantartása szükséges.

4.) Csatornázás
Nyírkarász községben a vezetékes ivóvíz 1986-os kiépítését követően folyamatosan jelentkezett az igény a szennyvízkérdés rendezésére is. Bár önkormányzatunk mindent megtett az ügy érdekében, olyan nagyságrendű beruházásról van szó, aminek megvalósítása jelentős központi támogatás nélkül lehetetlen vállalkozás lett volna.
Végül számos próbálkozás után a „Felső-Szabolcsi szennyvíz elhelyezési és tisztítási projektben” résztvevő többi településsel (Anarcs, Gyulaháza) együttesen mintegy 100 millió forint összegű támogatást nyertünk el az Új Magyarország Fejlesztési Terv Környezet és Energia Operatív Program keretén belül a beruházás beindításához. A második ütem pályázatának az előkészítése folyamatban van, a beruházás kezdésének legvalószínűbb ideje 2011. III.n.év.
Jelenleg (a szennyvízelvezető kiépítésig) a szippantott szennyvizet a Baktalórántházi szennyvíztelepre szállítjuk, mely igen költséges.
5.) Közterületek fenntartása

A közterületek fenntartása elsősorban közhasznú, közcélú munkások foglalkoztatásával oldható meg. Fontos a közterületeken a meglévő parkok folyamatos ápolása, gondozása.

2010-ben megkezdődött a Településközpont kiépítése. A beruházás folyamán a Kossuth utca (ABC-től), a Rákóczi út egy része, a Madai utca (Postáig) és a Fő út eleje (kb. 100 m) kerül felújításra, melynek keretén belül az érintett területeket térkövezni fogják, valamint nagy hangsúlyt fordítanak majd zöldövezet kialakítására, parkosításra is.

A projekt célja a közterületek kialakítása és felújítása (esztétikus, városias jellegű és rendezett közterületek kialakítása). Különös tekintettel a találkozóhelyek, minden generáció és társadalomcsoport igényeinek megfelelő közösségi terek kialakítása, sétálóutcák kialakítása, zöldfelületek fejlesztése és kialakítása, közvilágítás korszerűsítése kerül előtérbe.

6.) Lakásgazdálkodás

Az önkormányzat tulajdonában már nincs szolgálati lakás.

7.) Helyi tömegközlekedés

A településen nincs, bevezetése nem is várható. Közlekedés szempontjából fontos a VOLÁN-nal történő folyamatos egyeztetés, a járatszámok fenntartása.

8.) Köztisztaság és településtisztaság biztosítása

A köztisztaság fenntartása elsősorban közhasznú munkások foglalkoztatásával oldható meg. A kommunális szilárdhulladék kezelése megoldott, jelenleg a NYÍR-FLOP KFT. végzi a szállítást. A regionális hulladéklerakó üzembe helyezésével el kell végezni a meglévő hulladéklerakó rekultivációját.
A szelektív hulladékgyűjtés megoldott.

A külterületi utak mellett, önkormányzati földterületeken lerakott hulladék gyűjtését folyamatosan végezzük, az illegális hulladéklerakókkal szemben szigorú eljárást kell alkalmazni.

Fontos feladatunk a meglévő hulladéklerakó telepen a figyelő kutak létesítése. A kutak létesítését a Környezetvédelmi Felügyelőség írta elő, igaz létesítéséhez anyagi fedezetet nem biztosított.

9.) Közigazgatási feladatok

Az önkormányzat közigazgatási feladatait a Polgármesteri Hivatal látja el.
A közigazgatás megfelelő színvonalának biztosítása érdekében szükséges:
– a szolgáltató jellegű közigazgatás megteremtése
– az elektronikus ügyintézés lehetőségének a megteremtése
– közigazgatás tárgyi feltételeinek a javítása
– akadálymentesítés

A polgármesteri hivatallal kapcsolatos fejlesztési elképzelések:
– elhasználódott számítógépek cseréje
– iroda berendezések cseréje, pótlása
– a hivatal épületének a felújítása

10.) Közbiztonsági feladatok

Településünk a Rendőrőrs székhelye. A Rendőrőrshöz Laskod-Petneháza-Nyírtass-Berkesz-Gyulaháza települések tartoznak.
Az utóbbi időben a nyugdíjazások, a betegségek miatt nem teljes mértékben vagyunk elégedettek az őrs működésével. Szükséges a Rendőrőrs fenntartása, létszámmal történő megerősítése.

11.) Közművelődési, kulturális tevékenység

Községi és iskolai könyvtár az iskola épületében működik. Sajnos a lakosság részéről kevesen veszik igénybe a szolgáltatást. Az általános iskola felújításával egyidejűleg sor került egy könyvtár helyiség kialakítására is, mely a Nemzeti Kulturális Alap kiírására „A könyvtár eszközfejlesztésére” című pályázat keretében valósult meg.
A támogatásából a könyvtár bútorzatának, berendezésének megújítását és a hiányzó polcok pótlását végeztük el.
Önkormányzatunk támogatást nyert a Művelődési ház felújítására is. A projekt célja, hogy a településen legyen egy olyan művelődési, önszerveződési tér, ahol a megszokott formákon túl helye van a civil társadalom alakulóban lévő, vagy már megalakult közösségeinek és olyan bázissá fejleszthető, hogy tevékenységével hatni tudjon környezete tágabb és szűkebb körére. Alapfeladatnak tekintjük az intézmény megnyitását a település minden korcsoportja és rétege előtt. A kulturális fejlesztés első lépése az épület átalakítása a mai kor igényeinek.
Célunk továbbá a lakosság komplex kiszolgálása és életminőségének javítása egy integrált közösségi és szolgáltató tér kialakításával, melyben a település lakossága számára a mindennapi élethez alapvetően szükséges szolgáltatások – közigazgatási, humán, közösségi és üzleti – egy szolgáltatásaiban kibővült faluközpontban koncentráltan, jó színvonalon elérhetőek legyenek.
12.) Kereskedelem, vendéglátás

Településünkön a Nyírzem ABC-t üzemeltet. Magánvállalkozók a település több pontján szintén üzemeltetnek kereskedelmi egységet. A lakosság igényeit az üzemelő egységek kielégítik.

A vendéglátó egységek száma nem kevés, az igényeket bőven kielégítik.

13.) Szolgáltatás

Településünkön a legszükségesebb szolgáltatások működnek (fodrászat, kozmetika, villanyszerelő, autószerelő, tüzép, teherfuvarozó stb.). Van hiányszakma: TV-szerelő, műszerész stb. Keresni kell a lehetőséget, hogy a szolgáltatást vállalók az önkormányzat részéről valamilyen formában támogatást kapjanak (pl. telek, adókedvezmény).

14.) Sport és egészséges életmód támogatása

Településünkön két sportpályával rendelkezünk. A Rákóczi úton lévő sportpálya gyepének a felújítása rövid időn belül szükségessé válik. A sportöltöző felújítása támogatásból az elmúlt években megtörtént. Anyagi lehetőségek függvényében az önkormányzat támogatja a Megyei I. osztályban szereplő egyesületet.

A másik sportpálya az általános iskola udvarában található. Az elmúlt években pályázati pénzből új füves pálya készült, melyet futópálya övez. Ez a lakosság számára teljes mértékben elérhető.
Az Iskolai sportudvar korszerűsítését 2012-re tervezzük.

Falunap

Már hagyománnyá vált a minden nyáron megrendezésre kerülő falunap. A rendezvény erénye, hogy színes programjai révén a település valamennyi lakosa megtalálja szórakozását és lehetőséget ad arra, hogy a lakosok találkozhassanak és kikapcsolódjanak.

15.) Egyházakkal való kapcsolat

Mindhárom egyházzal az önkormányzat jó kapcsolatokat ápol. A jövőben ez még inkább szükségessé válik. Keresse a lehetőséget az önkormányzat, hogy anyagi lehetőségei függvényében támogatást nyújtson a templomok felújításához.

Fejlesztési elképzelések

N y í r k a r á s z, 2011. április 05.