Szociális ellátásról

NYÍRKARÁSZ KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT

KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK

7/2009. (VII.9.)

r e n d e l e t e

A szociális ellátásokról, valamint a személyes gondoskodást nyújtó ellátások helyi szabályinak megállapításáról szóló 15/ 2006.(XII. 29.) rendelete módosításáról

Nyírkarász község önkormányzatának Képviselőtestülete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló l993. évi III. tv. 26.§-ában (továbbiakban: Szt) biztosított jogkörében eljárva

a szociális ellátásokról, valamint a személyes gondoskodást nyújtó ellátások helyi szabályainak megállapításáról szóló 15/ 2006.(XII. 29.) rendelete módosításáról (továbbiakban: R) az alábbi rendeletet alkotja:

1.§

Az R.  az alábbi címmel „A 2009. Június 7-ei viharkárt enyhítő támogatás” és a 18/A, 18/B, 18/C, 18/D §-okkal egészül ki:

18/A §

Értelmező rendelkezések:

Ezen rendelet 18/B§ (1) bek. alkalmazásában:

a) rászorult: azon lakóingatlan tulajdonosa, akinek 2009. június 7-én bekövetkezett vihar idején lakott ingatlana a vihar eredményeként károsodott és családjába az egy főre eső jövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdíjminimum négyszeresét, egyedül élőként az öregségi nyugdíjminimum ötszörösét és vagyona nincs.

b) jövedelem: az Szt: 4.§ (1) bek. a) pontban meghatározott jövedelem,

c) vagyon: az Szt. 4.§ (1) bek. b) pontban meghatározott vagyon,

d) család: az Szt.4.§ (1) bek. c) pontban meghatározottak szerint,

e) egyedül élő: az Szt. 4.§ (1) e) pontban meghatározottak szerint.

18/B §

(1)  A támogatás célja:

A támogatást az önkormányzat a károsodott lakóingatlanokban a káresemény időpontjában

életvitelszerűen lakó rászorult károsultak elemi lakhatási feltételeinek biztosítására, az ingatlannak legfeljebb a vihart megelőző állapota helyreállításának elősegítésére biztosítja, feltéve, hogy előzetes kárigényét  a Polgármesteri Hivatalban  2009. június 20-ig bejelentette.

(2)  A támogatás odaítélésének feltétele, hogy:

a) a károsodott ingatlan lakás céljára szolgáló lakóépület;

b) az ingatlan a káresemény idején életvitelszerűen lakott volt;

c) a kár bizonyíthatóan a 2009. június 7-ei viharral összefüggésben keletkezett;

d) a kár összege meghaladja a 20 000 Ft-ot;

e) a tulajdonos nyilatkozik arról, hogy az ingatlanra a kár keletkezésének időpontjában

volt-e érvényes biztosítása;

f) amennyiben a tulajdonos a kár keletkezésének időpontjában rendelkezett biztosítással,

úgy nyilatkozik arról, hogy a biztosítónak a kárral összefüggő megállapításáról és a kártérítés

folyósításáról soron kívül – a tudomásszerzéstől számított 2 munkanapon belül – tájékoztatja

az önkormányzatot;

g) amennyiben a tulajdonos a kár keletkezésének időpontjában nem rendelkezett biztosítással,

úgy nyilatkozik arról, hogy a biztosítás megkötéséről haladéktalanul gondoskodik, és

azt 2009. július 31-ig az önkormányzat felé hitelt érdemlően igazolja. Ezen feltétel alól mentesül

a tulajdonos, ha az adott ingatlanra nem köthető biztosítás. Ezt a tényt a tulajdonos legalább

három, országos biztosítótársaság nyilatkozatával igazolja; továbbá

h) a tulajdonos vállalja, hogy a támogatás, a biztosításból megtérülő összeg felhasználásával,

valamint saját forrásából a helyreállítást haladéktalanul elvégzi.

18/C §

(1) A Képviselőtestület dönt a beérkezett kérelmekről.

(2) A kérelmet Nyírkarász község Önkormányzata Képviselőtestületének Polgármesteri Hivatalában kell benyújtani 2009. július 15-ig.

(3) A 18/B.§(2) bek. f.) pontjában meghatározott tájékoztatást a biztosítással rendelkező tulajdonos a biztosító által kiadott igazolás alapján írásban köteles benyújtani a polgármesteri Hivatalba.

(4)  A 18/B.§(2) bek. g.) pontjában foglalt biztosítás megkötését, a tulajdonos a biztosítás megkötését igazoló kötvény másolatával igazolja.

(5) A 18/C § (1)-(4) bek-ben foglaltakon túl a támogatás elbírálásához a kérelmező köteles a családjában élők vagyoni, jövedelmi viszonyairól írásban nyilatkozni e rendelet  1.sz  melléklete szerint.

18/D §

(1) A támogatás formái:

a) készpénzben

b) az önkormányzat által a helyreállításhoz szükséges anyagok biztosításával.

(2) A központi támogatás felhasználható a viharral összefüggésben az ingatlanok:

a) tetőszerkezetében keletkezett károk anyagköltségeire (tetőcserép, tetőfólia és faanyag);

b) tűzfalában, kéményében keletkezett károk anyagköltségeire;

c) a tetőszerkezetben és a tűzfalban keletkezett károk helyreállításának munkadíjára kizárólag

akkor fordítható, ha a helyreállítás szakmunkát igényel, illetve a károsult egészségi állapota,

életkora alapján a helyreállításra önerőből nem képes.

(3) A károsultakat megillető támogatás összegének meghatározása a következők szerint történik:

a) biztosítással rendelkező károsult esetében az önkormányzat támogatást nyújthat rászorultságtól

függően – az anyagköltség, illetve amennyiben ez másképp nem megoldható – a 2.c) pontban foglaltaknak megfelelően – a munkadíj legfeljebb 80%-ára;

b) az a) pont szerinti összeg támogatási előlegnek minősül, amelyből – a tulajdonos soron

kívüli nyilatkozatát követően – le kell vonni a biztosító által fizetett kártérítési összeget;

c) biztosítással nem rendelkező károsult esetében az önkormányzat – rászorultságtól függően

– az anyagköltség, illetve amennyiben az másképp nem megoldható – a 2. c) pontban

foglaltaknak megfelelően – a munkadíj legfeljebb 60%-ára.

(4) A támogatás megállapításánál – amennyiben  erről a tulajdonos a 18/B § (2) bek-ben foglaltak alapján tájékoztatta a Polgármesteri Hivatalt – a 18/D. § (3) bek. a) pontja alapján meghatározott támogatást lehetőség szerint úgy kell megállapítani, hogy a biztosító által meg nem térített és a 18/D§ (2)  bek-ben meghatározottak szerint felmért kár különbözetének legfeljebb 8O%-a legyen.

(5) A Polgármesteri Hivatal a támogatás megállapítását tartalmazó jogerős és végrehajtható határozatok alapján soron kívül intézkedik a támogatási összeg kifizetéséről.

(6) A károsult 2009. augusztus 31-ig számlával igazoltan elszámol az önkormányzatnak a támogatás felhasználásáról.

(7) Abban az esetben, ha a károsult a biztosító felé a számlával eredetben számolt el, akkor a támogatás felhasználásáról történő elszámoláshoz a számla hitelesített másolatát kell benyújtani.

(8) Amennyiben a károsult a 18/D § (6). bek-ben foglalt elszámolási kötelezettségének nem tesz eleget, a támogatást haladéktalanul, de legkésőbb az elszámolási határidőt követő 8 napon belül – vissza kell fizetnie az önkormányzat költségvetési számlájára. A támogatás vissza nem fizetése esetén az Önkormányzat Képviselőtestülete soron kívül intézkedik a közigazgatási hatósági eljárás és végrehajtás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. Törvény (továbbiakban:Ket.) 124.§-ában foglalt végrehajtási eljárás megindításáról.

(9) Az önkormányzat 2009. szeptember 30-ig helyszíni ellenőrzés keretében vizsgálja (melynek során fényképfelvételt is készít), hogy a károsult elszámolásának megfelel-e a károsult ingatlanon elvégzett helyreállítási munka.

(10) A támogatott károsult a jogosulatlanul felvett vagy nem megfelelően igénybe vett támogatást köteles 2009. október 30-ig az önkormányzat számára visszafizetni. Amennyiben a károsult nem tesz eleget visszafizetési kötelezettségének az önkormányzat intézkedik a Ket. 124.§-ában foglalt végrehajtási eljárás megindításáról.

2.§.

(1) Ezen rendelet a kihirdetését követő nap lép hatályba.

(2) A rendelet kihirdetéséről az SZMSZ előírásai szerint a jegyző gondoskodik.

(3) Ezen rendelet 2009. december 31. napján hatályát veszti.

K.M. F.

Félegyházi Gábor sk.                                Kovácsné Rutkai Katalin sk.

polgármester                                                        jegyző

Záradék:

Ezen önkormányzati rendelet Nyírkarász Község Önkormányzat Képviselőtestületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 5/2007. (III. 23.) rendelete 14. §(5) bek. értelmében a helyben szokásos módon – hirdetőtáblára történő kifüggesztéssel – kihirdetésre került.

Nyírkarász, 2009. július 10.

Kovácsné Rutkai Katalin sk.

jegyző