MFP-TFB/2020 – Tanya- és falugondnoki buszok beszerzése

támogatói okirat

A pályázati kiírásra benyújtott pályázatában és annak mellékleteiben rögzített projekt (továbbiakban: projekt) megvalósítására, elszámolható költségeinek finanszírozására Támogató vissza nem térítendő költségvetési támogatást (továbbiakban: támogatás) nyújt a Korm. határozat Tanya- és falugondnoki buszok beszerzése – 2020 alprogramja tekintetében a Kedvezményezett részére.

A projektet a Támogatói Okirat elválaszthatatlan részét képező mellékletben meghatározott müszaki-szakmai tartalom szerint kell megvalósítani.

A vissza nem térítendő támogatás összege 15 000 000 Ft, azaz tizenötmillió forint.

A támogatás összege a pályázatában szereplő elszámolható kiadások bruttó értéke és a pályázati kiírásban meghatározott költségkorlátok figyelembe vételével került megállapításra.

A projektre a pályázati kiírás által biztosított 100%-os mértékü támogatási előleg összege 15 000 000 Ft, azaz tizenötmillió forint, a pályázatában megadott 11744034-15731962-00000000 fizetési számlájára kerül kiutalásra a Támogatói Okirat közlését követö öt napon belül.

A támogatási cél kormányzati funkciója és kódja: Településfejlesztési projektek és támogatásuk, 062020.

Kedvezményezett köteles a projektet a vonatkozó jogszabályoknak, így különösen az Áht., az Ávr., valamint a pályázati kiírásnak megfelelóen, kellő alapossággal, hatékonysággal, és gondossággal megvalósítani, és a támogatást felhasználni.

A projekt megvalósításának tervezett kezdete: 2020.10.01.

A projekt megvalósításának tervezett fizikai befejezése: 2021.02.28.

A projekt végrehajtására rendelkezésre álló időtartam: a vonatkozó pályázati kiírásban meghatározott időtartam.

A bértámogatás nyújtásának időszaka nem haladhatja meg a 12 hónapot.

Elszámolás benyújtása: Az elszámolás benyújtásának végső határideje a projekt fizikai befejezését követő 60. nap.

Elszámolás benyújtására egy alkalommal van lehetőség.

A Támogatói Okiratban jóváhagyott és támogatási előlegként kiutalt támogatási összeg, és az elszámolásra benyújtott összeg különbözetét a Kedvezményezett legkésőbb az elszámolás benyújtásától számított öt napon belül köteles a 10032000-00294896-50000304 bankszámlaszámra visszafizetni. A jelen kötelezettség megsértése esetén Lebonyolító Szerv a fent említett jogszabályban meghatározott jogkövetkezményeket alkalmazza.

A támogatás intenzitása: 100%

Tájékoztatom, hogy kifogás benyújtására az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31 Korm. rendelet 1021D. S (1) bekezdése alapján államháztartáson belüli szervezetnek nincs lehetőség.