Térítési díj módosításáról

NYÍRKARÁSZ KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT

KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK

4/2011.(III.10.)

r e n d e l e t e

a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások, intézményi térítési díjairól, valamint az intézményi nyersanyagnormák megállapításáról szóló 2/2010.(IV.28.) rendelet módosításáról

1. §

a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások, intézményi térítési díjairól, valamint az intézményi nyersanyagnormák megállapításáról szóló 2/2010.(IV.28.) rendelet melléklete az alábbiak szerint módosul:

A térítési díj megállapításának általános szabályai szakosított ellátás esetén


A személyes gondoskodást nyújtó ellátásokért térítési díjat kell fizetni.

A személyes gondoskodás körébe tartozó szociális ellátások térítési díja (a továbbiakban:
intézményi térítési díj a szolgáltatási önköltség és a normatív állami hozzájárulás különbözete.

Az intézményi térítési díjat az Önkormányzat Képviselőtestülete naptári évenként kétszer állapíthatja meg.

Az intézményi térítési díjak összegét, integrált intézmény esetén szolgáltatásonként, épületenként külön-külön is meg lehet állapítani, a közös költségelemek szolgáltatásonkénti közvetlen költségeinek arányában történő megosztásával.

A kötelezett által fizetendő térítési díj összegét (a továbbiakban: személyi térítési díj) az intézményvezető konkrét összegben állapítja meg, és arról az ellátást igénylőt az ellátás igénybevételét megelőzően írásban tájékoztatja. Az önkormányzati fenntartó a személyi térítési díjat határozattal is megállapíthatja. A személyi térítési díj nem haladhatja meg az intézményi térítési díj összegét.

A személyi térítési díjat a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások térítési díjáról szóló 29/1993. (II. 17.) Korm. rendelet a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások és gyermekvédelmi szakellátások térítési díjáról és az igénylésükhöz felhasználható bizonyítékokról szóló 133/1997.(VIII.29.) Korm. rendelet együttes figyelembe vételével   az ellátást nyújtó intézmény vezetője (a továbbiakban: intézményvezető) állapítja meg.

Az intézményi térítési díjat és a személyi térítési díjat az 1 és 2 forintos címletű érmék bevonása következtében szükséges kerekítés szabályairól szóló 2008. évi III. tv. 2 §-ának megfelelő módon kerekítve kell meghatározni.

A személyi térítési díjat a Szt. 114. (2) bek. (a-e ) pontban meghatározott kötelezett fizeti meg.
A személyi térítési díj meg nem fizetése esetére a Szt. 119. § (2) (3) bekezdésre vonatkozó rendelkezései az irányadók.

A 29/1993.(II.17.) Korm.rendelet alapján ha az ellátásra jogosult a térítési díjat egészben, vagy részben nem képes megfizetni, illetve nem fizeti meg, a tartásra köteles hozzátartozó részére fizetési kötelezettséget akkor lehet megállapítani, ha a család havi összjövedelméből levonva a havi személyi térítési díjat, az egy főre jutó jövedelem meghaladja az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének két és félszeresét.

Ha a kötelezett az intézményvezető által megállapított személyi térítési díj összegét vitatja, az értesítés kézhezvételétől számított 8 napon belül a fenntartóhoz fordulhat. Ilyen esetben a fenntartó határozattal dönt a személyi térítési díj összegéről.

A térítési díj felülvizsgálata során megállapított új térítési díj megfizetésének időpontjáról a fenntartó rendelkezik, azzal, a feltétellel, hogy az új térítési díj megfizetésére kötelezett nem kötelezhető a felülvizsgálatot megelőző időszakra.

Ha az ellátásra jogosult tartási vagy öröklési szerződést kötött a térítési díj fizetésére a tartást és gondozást szerződésben vállaló a kötelezett. Ilyen esetben a személyi térítési díj az intézményi térítési díjjal azonos összegű.  (29/l993.  (II. 17.) Korm. rendelet. 2. § (3) bek.)

A személyi térítési díj összege a megállapítás időpontjától függetlenül évente két alkalommal vizsgálható felül és változtatható meg kivéve, ha a kötelezett jövedelme:

a.) olyan mértékben csökken, hogy a jelen rendelet szerinti személyi térítési díjfizetési kötelezettségének nem tud eleget tenni.

b.) az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének a 25 %-át meghaladó mértékben növekedett.

A szolgáltatási önköltséget az előző év adatai alapján, a tárgyév április 1-jéig kell megállapítani. A szolgáltatási önköltség év közben egy alkalommal korrigálható, ha azt a tárgyidőszaki folyamatok indokolják.

A fenntartó az intézményi térítési díjat a kiszámított és külön jogszabály szerint dokumentált térítési díjnál alacsonyabb összegben is meghatározhatja.

Tartós bentlakásos intézményi ellátás esetén az intézményi ellátásért fizetendő személyi térítési díj meghatározása során meg kell állapítani az ellátást igénylőre vonatkozó jövedelemhányadot. A jövedelemhányad nem haladhatja meg az ellátott havi jövedelmének

80%-át a tartós elhelyezést nyújtó intézmények esetén.

Tartós bentlakásos intézményi ellátás esetén a személyi térítési díj az intézményi térítési díjjal megegyező összeg, ha a jövedelemhányad eléri vagy meghaladja az intézményi térítési díj összegét.

Ha tartós bentlakásos intézményi ellátás esetén a jövedelemhányad nem éri el az intézményi térítési díj összegét, és az ellátott jelentős pénzvagyonnal rendelkezik, a személyi térítési díj az intézményi térítési díjjal megegyező összeg azzal, hogy a jövedelemhányad és az intézményi térítési díj közötti különbözetet a jelentős pénzvagyonból kell fedezni.

Ha tartós bentlakásos intézményi ellátás esetén a jövedelemhányad nem éri el az intézményi térítési díj összegét, és az ellátott nem rendelkezik jelentős pénzvagyonnal, – a személyi térítési díj a jelentős ingatlanvagyon kilencvenhatod részének és a jövedelemhányadnak az összege, de legfeljebb az intézményi térítési díjjal megegyező összeg.

Jelentős pénzvagyonnak az ellátott rendelkezésére álló fizetési számla pozitív egyenlege, betétszerződés vagy takarékbetét-szerződés alapján fennálló követelése és készpénze összegének azon részét kell tekinteni, amely az intézményi térítési díj egyévi összegét a jogosult elhelyezésekor vagy a térítési díj felülvizsgálatakor meghaladja.

Jelentős ingatlanvagyonnak az ingatlanvagyon együttes értékének az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének a negyvenszeresét meghaladó részét kell tekinteni. Ingatlanvagyonként kell figyelembe venni az ellátás igénylésének vagy a felülvizsgálat időpontjában az ellátást igénylő, ellátott tulajdonában álló ingatlant, valamint az őt illető hasznosítható, ingatlanon fennálló vagyoni értékű jogot, illetve az ellátás igénylését vagy a felülvizsgálatot megelőző 18 hónapban ingyenesen átruházott ingatlant, ha azok együttes forgalmi értéke az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének a negyvenszeresét meghaladja. Osztatlan közös tulajdon esetén a tulajdoni hányadot kell figyelembe venni.

Amennyiben az ellátásra a mindenkori költségvetési törvény differenciált összegű állami hozzájárulást határoz meg, az intézményi térítési díjat valamennyi normakategóriára külön meg kell határozni.

Az intézmény (szolgáltató) vezetője az intézményi ellátás (szolgáltatás) nyújtásának megkezdését megelőzően megvizsgálja az ellátást igénylő havi jövedelmét, jelentős pénzvagyonát és jelentős ingatlanvagyonát ápolást, gondozást nyújtó intézmény esetén.

Az intézmény (szolgáltató) vezetője a térítési díj felülvizsgálatakor megvizsgálja az ellátott

havi jövedelmét és pénzvagyonát tartós bentlakásos intézmény esetén,

havi jövedelmét és ingatlanvagyonát a 117. § (5) bekezdése szerinti esetben.

A Szoc. Tv. 117/B. § értelmében „az ellátást igénylő vagy a térítési díjat megfizető más személy írásban vállalhatja a mindenkori intézményi térítési díjjal azonos személyi térítési díj megfizetését legfeljebb három év időtartamra, amely időtartam meghosszabbítható (ebben az esetben nem kell elvégezni a 119/C. §-a szerinti jövedelemvizsgálatot”.

A megállapodásban is rögzített havi térítési díjat – a tárgyhót követő hónap 10. napjáig kell az Otthon pénztárába befizetni, vagy a Polgármesteri Hivatal bankszámlájára befizetéssel/átutalással teljesíteni. Hónap közben történő elhelyezés esetén törthónapra vonatkozó térítési díjat kell számlázni.

Az intézményi térítési díjat és a személyi térítési díjat bentlakásos intézményi ellátás esetén ellátási napra és hónapra vetítve kell meghatározni.

Bentlakásos intézményi ellátás esetén a napi intézményi térítési díj a havi intézményi térítési díj harmincad része, a hónapok naptári napjainak számától függetlenül.”

„Szakosított ellátások

Idősek Otthona

A szolgáltatások térítési díja

Az Idősek Otthonában nyújtott ellátás intézményi térítési díjának alapja az egy ellátottra jutó önköltség és állami normatív hozzájárulás különbözete:

Szolgáltatási önköltség 2011-ben: 72.397.660.- Ft

34 fő Átlagos gondozást igénylők esetében:

1 ellátottra jutó éves költsége átlagos elhelyezés esetén:                                   1.431.350.- Ft

1 főre jutó éves normatív állami támogatás összege:                             – 635.650.- Ft

1 főre jutó önköltség                                                                                        795.700.- Ft/fő/év

795.700.- Ft/ 365 nap * 30 nap : az egy főre eső intézményi térítési díja          65.400.- Ft/fő/hó

16 fő Demens ellátott esetén:

1 ellátottra jutó éves költség demens ellátott esetén:                                         1.484.450.-Ft

1 főre jutó éves normatív állami támogatás összege:                                   – 710.650.- Ft

1 főre jutó önköltség                                                                                       773.800.-  Ft/fő/év

773.800.- Ft/ 365 nap * 30 nap : az egy főre eső intézményi térítési díja 63.600.- Ft/fő/hó

Havi intézményi térítési díj maximuma átlagos ápolást igénylők esetén: 65.400.- Ft/fő/hó

2.180.-Ft/fő/nap

Havi intézményi térítési díj maximuma demens ellátottak esetén:               63.600.- Ft/fő/hó

2.120.- Ft/fő/nap

Személyi térítési díj átlagos ápolást igénylők esetén:                                  60.000.- Ft/fő/hó

2.000.- Ft/fő/nap

Személyi térítési díj demens ellátottak esetén:                                            58.000.- Ft/fő/hó

1.933.- Ft/fő/nap”

2. §

(1) Ez a rendelet 2011. április 1. napján lép hatályba, rendelkezéseit a hatálybalépés időpontjától kell alkalmazni.

(2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik Nyírkarász község Polgármesteri Hivatalában elhelyezett hirdetőtáblán 8 napra történő kifüggesztéssel.