Álláshirdetés

Nyírkarász Község Önkormányzat Képviselő-testülete

a „Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján
pályázatot hirdet

Idősek Otthona Nyírkarász

Intézményvezető (magasabb vezető)
munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, 5 évre, 2012.május 01-től 2017. április 30-ig szól.

A munkavégzés helye:

Szabolcs-Szatmár-Bereg megye, 4544 Nyírkarász, Fő út 21/A.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Az Idősek Otthona Nyírkarász vezetőjének feladata az intézmény szakszerű és törvényes működtetése, a takarékos gazdálkodás, az intézmény közép- és hosszú távú fejlesztési céljainak, stratégiájának kidolgozása, a munkáltatói jogok gyakorlása, képzés, továbbképzés feltételeinek megteremtése, szervezése és döntéshozatal az intézmény működésével kapcsolatban minden olyan ügyben, amelyet jogszabály nem utal más hatáskörbe. Az intézmény feladatkörébe tartozik a nappali ellátást nyújtó Idősek Klubja működtetése is.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a „Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény, valamint a(z) Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a „Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény, valamint a(z) közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvénynek a szociális,valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban történő végrehajtásáról szóló 257/2000. (XII. 26.) Korm. rendelet 4. sz. mellékletében foglaltak rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

– Főiskola, a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 1/2000. (I.7.) SZCSM rendelet 3. sz. mellékletének 8. pontja szerinti képesítés: szociális munkás, szociálpedagógus, szociális menedzser, okleveles szociális munkás, okleveles szociálpolitikus, okleveles pszichológus, mentálhigiénikus ,

– B kategóriás jogosítvány,

– Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

– büntetlen előélet,

– cselekvőképesség,

– a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 1/2000. (I. 7.) SZCSM rendelet 6. § (6) bekezdés a) pontja szerinti szociális szakvizsga, vagy 6. § (7) bekezdése alapján a megbízást követő két éven belüli megszerzésére történő kötelezettségvállalás, a 6. § (8) bekezdésében foglaltak kivételével,

– legalább 5 év feletti felsőfokú végzettséget, vagy felsőfokú szakmai képesítést igénylő, a szociális ellátás, az egészségügyi ellátás, a gyermekvédelem illetve a közoktatás területén betöltött munkakörben szerzett szakmai gyakorlat.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

– szociális szakvizsga-bizonyítvány megléte,

– élő idegen nyelv ismerete,

– vezetői tapasztalat.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

– az álláshely betöltéséhez szükséges végzettsége(ke)t, szakképzettség meglétét igazoló okmány(ok) hitelesített másolata

– 90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány arról, hogy büntetlen előéletű és nem áll olyan foglalkozástól eltiltás hatálya alatt, amely a közalkalmazotti jogviszony létesítését nem teszi lehetővé

– a pályázó legalább 5 éves szakmai gyakorlatát igazoló, illetve a korábbi munkaviszony(ok)ra vonatkozó dokumentumok hitelesített másolatai

– a pályázó személyi adatait is tartalmazó részletes szakmai életrajz

– az intézmény vezetésére, fejlesztésére vonatkozó program, valamint annak egy A/4 oldal terjedelmű összefoglalója

– szociális szakvizsga-bizonyítvány hiteles másolata, vagy a pályázó nyilatkozata arról, hogy a vezetői megbízást követő két éven belül vállalja a szociális szakvizsga letételét,

– a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul/nem járul hozzá,

– nyilatkozat arról, hogy a pályázó nem áll cselekvőképességet kizáró, vagy korlátozó gondnokság alatt,

– nyilatkozat arról, hogy a pályázó megbízása esetén vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségének eleget tesz.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2012. május 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2012. április 23.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Félegyházi Gábor nyújt, a 06-45-495-001 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

– Postai úton, a pályázatnak a Nyírkarász Község Önkormányzat Képviselő-testülete címére történő megküldésével (4544 Nyírkarász, Fő út 21. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 664/2012 , valamint a munkakör megnevezését: Intézményvezető.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A döntést a személyes meghallgatás után a képviselő-testület hozza meg.

A pályázat elbírálásának határideje: 2012. április 30.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

– www.nyirkarasz.hu – 2012. március 20.

– Nyírkarász Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatal hirdetőtáblája – 2012. március 20.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A pályázat benyújtásának helye, módja, formája: Nyírkarász község Önkormányzat Képviselő- testületének (4544 Nyírkarász, Fő út 21.) A pályázatot kizárólag postai úton, ajánlott küldeményként 1 eredeti és 1 másolati példányban. A fenntartó fenntartja azt a jogát, hogy – megfelelő pályázók hiányában – a pályázatot eredménytelennek nyilvánítsa.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.nyirkarasz.hu honlapon szerezhet.