Zárszámadás 2012

NYÍRKARÁSZ KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT

KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK

3/2013.(VII.04.)

r e n d e l e t e

a helyi önkormányzat 2012. évi költségvetési zárszámadásának megállapításáról

Nyírkarász Önkormányzat Képviselőtestülete az államháztartásról szóló többször módosított 1992.évi XXXVIII. Tv. 82.§ alapján – figyelembe véve ezen jogszabály, valamint az államháztartás működési rendjéről szóló 217/1998.(XII.30.) Kormányrendeletben meghatározottakat – a helyi önkormányzat 2012. évi költségvetési zárszámadásának megállapításáról a következő  következőket rendeli el:

A rendelet hatálya

1. §

A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzatra, valamint az önkormányzat költségvetési szerveire (intézményeire).

2.§

Az Önkormányzat Képviselőtestülete a 2012. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást

512.708, – eFt bevétellel        

494.483,-  eFt kiadással

26.511, – eFt pénzkészlettel          

j ó v á h a g y j a.

3.§

(1)           A Képviselőtestület az önkormányzat bevételeit forrásonként az alábbiak szerint fogadja el.

a)      Intézményi működési bevételek                          39.140,- e Ft

b)      Sajátos működési bevételek                               101.021,- e Ft

c)      Átvett pénzeszközök, támogatások

                         – működéshez                                               385.417,- e Ft

                         – felhalmozáshoz

d)  Felhalmozás és tőke jellegű bevételek                         53,- e Ft

 e)  Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek                     -12.923,- e Ft

 f)  Működési hitelek

Bevételek összesen:                                                                 512.708,- eFt

A költségvetési bevételek teljesítését, bevételi forrásokon belüli jogcím részletezéssel      az 1.sz.mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá.

(2)     A Képviselőtestület az önkormányzat kiadásait kiemelt jogcímenként az alábbiak szerint fogadja el:

a.)    Személyi jellegű kiadások                                                  210.265,- e Ft

 b.) Munkaadót terhelő járulékok                                                63.764,- e Ft

c.) Dologi kiadások                                                                    72.010,- e Ft

d.) Szociális jellegű kiadások                                                     84.997.- e Ft

e.) Hitel visszafizetés                                                                 55.312,- e Ft

f.) Kiegyenlítő, függő, átfogó kiadások                                       8.135,- e Ft

K i a d á s o k  ö s s z e s e n:                                                  494.483,- e Ft

Az önkormányzat kiadásait címenként – feladatonkénti részletezéssel a 2. sz. mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá.

4. §

Az önkormányzat egységes pénzalapjának működési, felhalmozási kiadásait a 3. sz. melléklet szerint hagyja jóvá.

5. §

A képviselőtestület:

a.)    a Polgármesteri hivatal kiadási előirányzatának teljesítését a 4. sz. melléklet szerint,

b.) könyvviteli mérlegét az 5. sz. melléklet szerint,

c.) az éves egyszerűsített pénzforgalmi jelentését a 6.sz.melléklet szerint,

d.) egyszerűsített pénzmaradványát a 7. sz. melléklet szerint,

f.) az önkormányzat költségvetési szervei, valamint az alcímek – ténylegesen felhasznált –   létszámkeretét a 8. sz. melléklet szerint,

g.) az önkormányzat vagyonkimutatását a 9. sz. melléklet szerint

h a g y j a   j ó v á . 

Záró rendelkezés

6.§

(1)    E rendelet kihirdetése napján lép hatályba.  A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik Nyírkarász Község Polgármesteri Hivatalában elhelyezett hirdetőtáblán 8 napra történő kifüggesztéssel.

K.M.F.

Félegyházi Gábor sk.                                 Dr. Bíró Róbert sk.

polgármester                                               helyettesítő jegyző

1. sz. melléklet

2. sz.melléklet

3. sz. melléklet

4. sz.melléklet

5. sz. melléklet

6. sz. melléklet

7. sz. melléklet

8. sz. melléklet

9. sz. melléklet